Motor Oil: Θετικά αποτελέσματα για το 2023 – Οι 4 στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης (ανάλυση Γιάννη Σιάτρα)

Motor Oil: Θετικά αποτελέσματα για το 2023 – Οι 4 στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης 

Στην εξέταση της εταιρίας, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι, οι παράμετροι που επιδρούν στις πωλήσεις της εταιρίας, είναι:

α) Ο όγκος πωλήσεων προϊόντων

β) Τα περιθώρια διύλισης και επεργασίας του αργού πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου

β) Οι τιμές του αργού πετρελαίου και των προϊόντων πετρελαίου.

γ) Η συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ/Δολαρίου Η.Π.Α.

 • Βασική επιδίωξη του Ομίλου τα επόμενη έτη είναι η διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματος έτσι ώστε ένα σημαντικό μέρος των λειτουργικών κερδών (EBITDA) να προέρχονται από δραστηριότητες πέραν των ορυκτών καυσίμων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, επιδιώκεται η ενίσχυση της παρουσίας της Εταιρείας και του Ομίλου στους τέσσερις (4) βασικούς πυλώνες που αποτελούν την στρατηγική ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. με ορίζοντα το 2030 ήτοι:

α) Διύλιση – Εφοδιασμός & Εμπορία,

β) Λιανική & Mobility,
γ) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,

δ) Εναλλακτικά Καύσιμα & Κυκλική Οικονομία.

 • Πιο συγκεκριμένα, ως προς τη δραστηριότητα της Διύλισης, η Εταιρεία επιδιώκει μέσω στοχευμένων και συστηματικών επενδύσεων να επιτυγχάνει περιθώρια διύλισης στο ανώτερο εύρος του κλάδου καθώς και να βελτιώνει συνεχώς την λειτουργική αποτελεσματικότητα και ευελιξία του Διυλιστηρίου της υλοποιώντας έργα που σχετίζονται με την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης, τη βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της παραγωγικής και αποθηκευτικής δυναμικότητας κοκ.

Ειδικότερα, σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, αναφορικά με την επίτευξη ικανοποιητικών περιθωρίων διύλισης αναμένεται σημαντική συνεισφορά λόγω της λειτουργίας του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας ως απόρροια της εκάστοτε διαφοράς τιμής μεταξύ της νάφθας και των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων (βενζίνες υψηλής προστιθέμενης αξίας, Κηροζίνη καθώς και Υδρογόνο).

 • Πρόσθετα οφέλη αναμένονται από την αύξηση της ποσοστιαίας συμμετοχής της βιομηχανικής δραστηριότητας επί των πωλήσεων της εταιρίας, σε μόνιμη βάση, σε συνέχεια της αύξησης της δυνατότητας επεξεργασίας του Διυλιστηρίου στα 200.000 βαρέλια ημερησίως (b/d) από 185.000 (b/d) προηγουμένως.

Motor Oil

Επιπλέον, σε επίπεδο Ομίλου, και ειδικότερα στον κλάδο λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων επιδιώκεται η διεύρυνση του μεριδίου αγοράς μέσω της επέκτασης του δικτύου πρατηρίων υγρών καυσίμων των θυγατρικών. Ειδικότερα, τη χρήση 2023 το δίκτυο της CORAL αυξήθηκε κατά 8 πρατήρια ενώ επιχειρείται και η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των θυγατρικών της CORAL που δραστηριοποιούνται στις αγορές του εξωτερικού.

 • Προς την κατεύθυνση αυτή, η CORAL CROATIA με έδρα την Κροατία λειτούργησε 4 επιπλέον πρατήρια υγρών καυσίμων, η CORAL ENERGY PRODUCTS CYPRUS LIMITED με έδρα την Κύπρο λειτούργησε 2 επιπλέον πρατήρια ενώ 1 επιπλέον πρατήριο υγρών καυσίμων λειτούργησαν η CORAL SRB D.O.O. Beograd και η CORAL – FUELS DOOEL Skopje με έδρα το Βελιγράδι και τα Σκόπια αντίστοιχα.

Αναφορικά με την κινητικότητα (Mobility), ο Όμιλος επιχειρεί την περαιτέρω διείσδυση στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης. Προς την κατεύθυνση αυτή εντάσσεται η συμμετοχή της 100% θυγατρικής εταιρείας NRG στη μετοχική σύνθεση της νεοσυσταθείσας εταιρείας με την επωνυμία HELLENIC FAST CHARGING SERVICES Α.Ε.

MORE (Motor Oil Renewable Energy) | LinkedIn

 • Επιπρόσθετα, ο Όμιλος, μέσω της MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY (MORE), επιχειρεί ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση και εδραίωση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ειδικότερα η MORΕ εξαγόρασε: α) εντός της χρήσης 2023 το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία ΟΥΝΑΓΚΙ Α.Ε. αποκτώντας πρόσβαση σε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων στη Μακεδονία και την Κεντρική Ελλάδα, β) τον Ιανουάριο 2024 το υπόλοιπο 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΜΟΣ RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. με την τελευταία να καθίσταται πλέον 100% ελεγχόμενη από τη MORE.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ διαθέτει σήμερα χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 839 MW από 280 MW στα τέλη του 2021, ενώ υπάρχουν σημαντικές προοπτικές επέκτασης και ανάπτυξης καθώς η MORE διαθέτει χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2,2 GW.

 • Τέλος, εντός του 2023 ο Όμιλος επέκτεινε τις δραστηριότητές του στον κλάδο της κυκλικής οικονομίας καθώς ολοκλήρωσε, μέσω της θυγατρικής MANETIAL LIMITED, την εξαγορά της ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τα κεφάλαια (4) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ και (5) ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ του Ετήσιου Οικονομικού Δελτίου (εδώ), στις σελίδες από 15 έως 34. Επίσης, διαβάστε το κεφάλαιο “Στρατηγικό σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση με ορίζοντα το 2030”, στις σελίδες 67-69 του Ετήσιου Οικονομικού Δελτίου.

Motor Oil

 • Το εντυπωσιακό στοιχείο για την εταιρία, κατά το 2024, είναι ότι, κατόρθωσε να διατηρήσει τα οικονομικά της μεγέθη, σε υψηλά επίπεδα, παρά τη σημαντική διακύμανση των τιμών του πετρελαίου, εξέλιξη που είχε σημαντική αρνητική επίδραση στις πωλήσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι πωλήσεις του Ομίλου, υποχώρησαν κατά περίπου 20%. Όμως, παρά την πτώση των τιμών, το μικτό περιθώριο κέρδους, παρέμεινε στο επίπεδο του 11,9% (έναντι 12,1% κατά το 2023). Αξίζει δε να σημειωθεί ότι, παρά την πτώση των τιμών του πετρελαίου, το μικτό περιθώριο που πέτυχε ο Όμιλος κατά το 2023, είναι το δεύτερο υψηλότερο που  επιτυγχάνει στην πολυετή ιστορία του.

 • Ένα δεύτερο σημείο επιτυχίας είναι η διατήρηση των δαπανών λειτουργίας, σε σταθερά επίπεδα  σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (3,7%), παρά την αύξηση των δαπανών λειτουργίας και την αύξηση του προσωπικού κατά περίπου 10% (πάντα, δίνουμε μεγάλη σημασία στην εξέλιξη του αριθμού των εργαζόμενων, αφού η αύξηση σηματοδοτεί επερχόμενη βελτίωση και το αντίστροφο σηματοδοτεί η μείωση).  

Τέλος, κατά την άποψή μας, τη μεγάλη διαφορά -και κάτι που προσδιορίζει και την ποιότητα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης) την έκανε ο Όμιλος στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αφού, αυτά αυξήθηκαν από € 98,0 εκατομμύρια, σε € 103,5, παρά τη μεγάλη αύξηση των επιτοκίων.

 • Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από την αύξηση των πιστωτικών τόκων που εισέπραξε, λόγω των υψηλών καταθετικών υπολοίπων και στο ότι, οι χρεωστικοί τόκοι παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα, αφού το μεγαλύτερο τμήμα των μακροπρόθεσμων δανείων, είναι σε μορφή παλαιότερων ομολογιακών δανείων, τα οποία φέρουν χαμηλό (κλειδωμένο) επιτόκιο (περί το 1,90%).

Motor oIl

 • Παράλληλα, καθώς φέτος ο Όμιλος ήταν απαλλαγμένος από την υψηλή φορολογία που είχε επιβληθεί πέρυσι στις εταιρίες του ευρύτερου ενεργειακού κλάδου, τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους) έφτασαν στα € 806,7 εκατομμύρια, μειωμένα κατά 16,6% σε σχέση με τα (υπέρ)κέρδη του 2023 (ήταν 967 εκατομμύρια). Αυτό, κατά κύριο λόγο σημαίνει ότι, ο Όμιλος, με τη δομή που έχει δημιουργήσει και με την εξέλιξη που έχει λάβει, μέσα στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει υψηλή την κερδοφορία του, στα επόμενα χρόνια.

Είναι αλήθεια ότι, τα αποτελέσματα του 2023, αποτέλεσαν μία (ευχάριστη) έκπληξη για όλους, μία έκπληξη που συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση διανομής υψηλού μερίσματος (€ 1,80 ανά μετοχή -θα αφαιρεθεί το προμέρισμα των € 0,409 που πληρώθηκε κατά το 2023). Η εξέλιξη αυτή, μας έκανε να δούμε δύο βασικά στοιχεία της εταιρίας, τα οποία πλέον δε μπορούν να αγνοούνται:

α) Την ικανότητά της να παράγει κέρδη.

β) Τη στρατηγική θέση που έχει πάρει απέναντι στις εξελίξεις του ενεργειακού τομέα, θέση που θα της επιτρέψει να συνεχίσει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη δεκαετία, τουλάχιστον.

 • Η κεφαλαιοποίηση της εταιρίας (τιμές 5/4/2024) φτάνει στα  € 3000 εκατομμύρια. Με βάση τα κέρδη του 2023, η σχέση Ρ/Ε υπολογίζεται σε μόλις 3,7. Για τη χρήση του 2024, προβλέπουμε πωλήσεις περί τα € 15,0 δισεκατομμύρια και κέρδη μετά από φόρους € 920 εκατομμύρια. Λόγω της πολυπλοκότητας και των στοιχείων κυκλικότητας της εταιρίας, η πρόβλεψη θα παρακολουθείται και θα αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο.

Λόγω των θετικών προοπτικών της εταιρίας, την περασμένη εβδομάδα, όπως είχαμε προαναγγείλει, εντάξαμε τη μετοχή στο Χαρτοφυλάκιο Θεμελιώδους Ανάλυσης που τηρούμε στο eurocapital.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο