Aegean: Οι ζημιές ανέβηκαν στα 21 εκατ. ευρώ- Πωλήσεις €268,8 εκατ.. στο +17%

Aegean: Αύξηση εσόδων και βελτιωμένα EBITDA το πρώτο τρίμηνο

Ο κύκλος εργασιών ανέβηκε στα €268,8 εκατ., αυξημένος κατά 17% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023. Βελτιώθηκαν τα EBITDA αλλά οι ζημιές ανέβηκαν στα 21 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο ανήλθε σε €268,8 εκατ., αυξημένος κατά 17% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Σε συνέχεια της υψηλής δυναμικής του 2023, η AEGEAN συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία με περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας και τους χειμερινούς μήνες. Ο Όμιλος προσέφερε 10% περισσότερες θέσεις στο δίκτυο εξωτερικού σε 85 απευθείας συνδέσεις από τα δύο κύρια αεροδρόμια της χώρας. Συνολικά, ο Όμιλος προσέφερε 3,8 δισ. χιλιομετρικές θέσεις, 12% περισσότερες σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 και μετέφερε 2,9 εκατ. επιβάτες, 11% περισσότερους σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023, εκ των οποίων 1,7 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού.

Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 82%.

Η AEGEAN παρέμεινε σταθερή στη στρατηγική ανάπτυξης και σε συνδυασμό με την ορθολογική διαχείριση του κόστους της, πέτυχε αύξηση των κερδών ΕΒΙΤDA, ήτοι κέρδη €33,2 εκατ. από κέρδη €19,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023, αλλά και βελτίωσε τα λειτουργικά της αποτελέσματα (EBIT) με μικρότερες ζημίες €7,2 εκατ. έναντι €14,7 εκατ. το 2023.

Ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πλάνο στο νέο στόλο έχοντας παραλάβει 7 νέα αεροσκάφη σε σχέση με τον Μάρτιο του 2023 ενώ έχει προβεί και σε επέκταση λειτουργικών μισθώσεων, φθάνοντας συνολικά τα 79 αεροσκάφη, με αποτέλεσμα το κονδύλι των αποσβέσεων να έχει αυξηθεί κατά 19% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Παρά τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €21,0 εκατ. από ζημίες €14,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, λόγω της αρνητικής μεταβολής στην ισοτιμία του δολαρίου από την αρχή του έτους, που επηρεάζει την αποτίμηση των μελλοντικών ροών των μισθώσεων αεροσκαφών.

Κατά το πρώτο τρίμηνο 2024, ο Όμιλος της AEGEAN εμφάνισε ισχυρές καθαρές ταμειακές ροές €188,6 εκατ., απόρροια και των υψηλών προπωλήσεων για τη θερινή περίοδο, με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις να διαμορφωθούν σε €729 εκατ. την 31.03.2024, μετά και την εξαγορά των Τίτλων Κτήσης Μετοχών (Warrants) και την καταβολή της Αγοραίας Αξίας ύψους €85,4 εκατ. την 02.01.2024.

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Η προσπάθεια της AEGEAN για τη βελτίωση της εποχικότητας είναι ορατή στην επένδυση στο δίκτυο εξωτερικού αλλά και τη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κίνησης το πρώτο τρίμηνο. Για ακόμα ένα τρίμηνο, το εποχικά ασθενέστερο, η AEGEAN παρουσίασε υψηλότερη κερδοφορία EBITDA, αποδεικνύοντας την ανθεκτική της βάση, την προσαρμοστικότητα και την ανταγωνιστικότητα στη διαχείριση του κόστους της. Είμαστε έτοιμοι για μία δυναμική θερινή σεζόν, με ενίσχυση δρομολογίων και αυξημένες συχνότητες, εστιάζοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή μας κυρίως από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Εξακολουθούμε να βλέπουμε ισχυρή ζήτηση για την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι, όμως, ακόμη νωρίς για συνολικές προβλέψεις για την απόδοση της καλοκαιρινής περιόδου, που όπως πάντα θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα. Παράλληλα είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η προσπάθεια για την ανάπτυξη του Κέντρου Συντήρησης Αεροσκαφών και τoυ Κέντρου Εκπαίδευσης Πληρωμάτων ωριμάζει. Μέσα σε διάστημα 12 μηνών ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του κτηρίου και ήδη οι πρώτοι 4 προσομοιωτές πτήσεων είναι σε λειτουργία, καλύπτοντας τις ανάγκες πληρωμάτων τόσο της AEGEAN όσο και τρίτων αεροπορικών εταιρειών. Ο Όμιλος, παράλληλα, έχει ξεκινήσει να παρέχει και υπηρεσίες βαριάς συντήρησης στους πρώτους εξωτερικούς πελάτες».

Βασικά Μεγέθη Πρώτου Τριμήνου 2024
Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 17% και βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας (EΒΙΤ) στο
εποχικά ασθενέστερο πρώτο τρίμηνο του έτους
• €268,8 εκατ. Κύκλος Εργασιών, 17% υψηλότερος σε σχέση με το 2023.
• 2,9 εκατ. επιβάτες, 11% περισσότεροι από το πρώτο τρίμηνο του 2023.
• EBITDA κέρδη €33,2 εκατ. από κέρδη €19,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
• EBIT Ζημίες €7,2 εκατ., βελτιωμένες από ζημίες €14,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
• €21,0 εκατ. Ζημίες μετά από Φόρους από €14,4 εκατ. ζημίες την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ανάλυση Καθαρού Δανεισμού (σε € εκατ.) 31.12.2023 31.03.2024
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων, ισοδύναμων και λοιπών
χρηματοοικονομικών επενδύσεων 709,3 728,9
Δανειακές υποχρεώσεις 220,3 218,3
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 901,2 970,7
Καθαρός Δανεισμός 412,2 460,1
Καθαρός Δανεισμός/ (Καθαρά Ταμειακά Διαθέσιμα) εξαιρουμένων
των μισθώσεων (489,0) (510,6)
EBITDA -12μηνο trailing 400,4 414,2
Δείκτης Καθαρού Δανεισμού / ΕBITDA 1,0x 1,1x
Σημείωση:
1. Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, των 12 προηγούμενων μηνών (Ιαν.-Δεκ. 2023 και Απρ. 2023 – Μαρ. 2024 αντίστοιχα).

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
(σε € εκατ.) 31.12.2023 31.03.2024

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.474,5   1.571,7
Ταμειακά Διαθέσιμα 1 576,2   615,2
Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  2 133,1 113,8
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 228,8  256,2
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2.412,7 2.556,8
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 418,8  417,3
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 901,2 970,7
Δανειακές υποχρεώσεις 220,3 218,3
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 119,6 117,1
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 752,7 833,3
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 2.412,7 2.556,8

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών
(σε € εκατ.) 31.03.2023 31.03.2024
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 138,6 188,6
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (3,7) (47,8)
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (74,9) (123,5)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 59,9 17,2
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης1 527,9 709,3
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα &
ισοδύναμα 3,2 3,2
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιουσιακού στοιχείου
διακρατούμενoυ προς πώληση – -0,8
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης1 591,1 728,9
Σημείωση:
1 Περιλαμβάνει δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

  • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 12,3600
  • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: 1,114 δισ. ευρώ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 12,150 12,780 -5,65
30 ημερών 12,050 13,470 0,49
3 μηνών 11,320 13,470 -0,48
6 μηνών 11,000 13,470 6,55
12 μηνών 8,910 13,800 40,45
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο