Αύξηση εσόδων και κερδών για την Alpha Bank το 2023

κερδών

Κύριες Εξελίξεις

-Το 2023, ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 12,9%2, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,322, ενώ ο Δείκτης FL CET1 σημείωσε αύξηση 237 μ.β. σε ετήσια βάση.

-Η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε €1,1 δισ. το δ’ τρίμηνο, αντανακλώντας την επίδοση ρεκόρ σε νέες εκταμιεύσεις, ύψους €2,8 δισ. Ως αποτέλεσμα των σημαντικών αυτών επιδόσεων, το Χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση με την αρχή του έτους, σε συγκρίσιμη βάση.

-Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση ενώ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το γ’ τρίμηνο, μη λαμβάνοντας υπόψη την αναταξινόμηση της Alpha Bank Romania στα στοιχεία Ενεργητικού προς πώληση. Τα υπό Διαχείριση Περιουσιακά Στοιχεία αυξήθηκαν κατά €0,8 δισ. σε τριμηνιαία βάση ή 37,2% ετησίως. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ως ποσοστό των εγχώριων καταθέσεων της Τράπεζας παρέμειναν αμετάβλητες στο 25%, με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων ως ποσοστό της αύξησης των επιτοκίων της αγοράς (beta) να εξελίσσεται με μειωμένο ρυθμό έναντι του αναμενόμενου.

-Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 6% το δ’ τρίμηνο, μειωμένος κατά 180 μονάδες βάσης ετησίως, ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης δραστηριότητας που παρουσιάζει η τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings), της περαιτέρω εξυγίανσης του ισολογισμού καθώς και της αναταξινόμησης της περιμέτρου του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ που σχετίζεται κυρίως με τη συναλλαγή «Gaia» στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση». Λαμβανομένης υπόψη της αναταξινόμησης της θυγατρικής στη Ρουμανία, ο Δείκτης ΜΕΑ ανήλθε σε 5,8%. Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον στόχο της Διοίκησης, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ενισχύθηκε περαιτέρω.

-Ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, με τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (FL CET1) και τον Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας αυξημένους σε ετήσια βάση κατά 237 μονάδες βάσης και 376 μονάδες βάσης, αντίστοιχα. Ο Δείκτης FL CET1 διαμορφώθηκε σε 14,3% λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη 38 μ.β. για το 2023, για διανομή μερίσματος με την επιφύλαξη της έγκρισης από τις εποπτικές αρχές. Λαμβανομένης υπόψη της θετικής επίπτωσης στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), ο Δείκτης FL CET1, διαμορφώθηκε σε 15,9%3 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 20,7%3. Ο Δείκτης FL CET1 ενισχύθηκε κατά 60 μ.β. σε σχέση με το γ’ τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς κατά 27 μ.β. από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου, τη θετική επίπτωση κατά 34 μ.β. από συναλλαγές καθώς και 8 μ.β. λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος.

Επισκόπηση αποτελεσμάτων

-Αύξηση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων +41% σε ετήσια βάση και +1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων επιτοκίων και της ενίσχυσης των εσόδων από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων.

-Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 8,1% σε ετήσια βάση, λαμβανομένης υπόψη της απόσχισης του τομέα αποδοχής συναλλαγών καρτών, ως αποτέλεσμα της αύξησης των προμηθειών Πιστωτικών Καρτών και πληρωμών καθώς και της υψηλότερης συνεισφοράς από προμήθειες εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και Bancassurance. Το δ’ τρίμηνο, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες ανήλθαν σε €99,2 εκατ., μειωμένα κατά 1,6% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα των εποχικά χαμηλότερων εσόδων από προμήθειες Πιστωτικών Καρτών και Πληρωμών, τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από την αύξηση των προμηθειών χορηγήσεων λόγω των αυξημένων εκταμιεύσεων νέων δανείων.

-Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 4,6% σε ετήσια βάση (-5,9% σε τριμηνιαία βάση) και διαμορφώθηκαν σε €817,5 εκατ., ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF). Ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα του Ομίλου μειώθηκε κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022 και διαμορφώθηκε σε 39,5%.

-Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων για το 2023 αυξήθηκε κατά 74,6% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης επίδοσης των κύριων εσόδων από τραπεζικές εργασίες (+31,5% σε ετήσια βάση). Το δ’

τρίμηνο, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ενισχύθηκε κατά 3,6%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των Καθαρών Εσόδων από Τόκους καθώς και της βελτιωμένης λειτουργικής αποδοτικότητας.

-Το 2023, το κόστος πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον στόχο της Διοίκησης, αντανακλώντας την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ. Το δ’ τρίμηνο, το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 96 μ.β., ως αποτέλεσμα των ενεργειών διαχείρισης καθυστερήσεων καθώς και των εξόδων σχετιζόμενων με συναλλαγές συνθετικής τιτλοποίησης.

-Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους, τα οποία ανήλθαν σε €215,8 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2023, ορίζονται ως τα Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) μετά τον φόρο εισοδήματος που ανήλθε σε €120,7 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένων: α) των μη επαναλαμβανόμενων Λειτουργικών Εξόδων ύψους €5 εκατ., β) της επίπτωσης των συναλλαγών ΜΕΑ ύψους €109 εκατ. και γ) των Λοιπών αναπροσαρμογών και Φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω ύψους €22 εκατ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της τράπεζας εδώ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο