ΑΛΜΥ: Πτωτική παραμένει η τάση για την μετοχή

ΑΛΜΥ

Η μετοχή της Alumil ΑΛΜΥ διαπραγματεύεται στα 2,595 ευρώ με πτώση 0,19%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται μέχρι στιγμής. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,68 ευρώ) με την επόμενη στα 2,95 ευρώ και η στήριξη στα 2,49 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 20,16 χιλ. τεμάχια.

Πτωτική παραμένει η τάση για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις, καθώς και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών και την παραμονή της πάνω από αυτών για τρεις ημέρες (φίλτρο τρία), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΑΛΜΥ

Ειδικότερα, σε επίπεδο Ομίλου η πορεία των οικονομικών μεγεθών είχε ως εξής:

-Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατέγραψε αύξηση κατά 0,5 % και διαμορφώθηκε στα 404,6 εκατ. ευρώ έναντι 402,5 εκατ. ευρώ του 2022.

-Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 91,1 εκατ. ευρώ έναντι 104,9 εκατ. ευρώ της χρήσης του 2022, καταγράφοντας μείωση κατά 13,2 %.

-Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 34,6 εκατ. ευρώ του 2022, μειωμένα κατά 81,2%.

-Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 27,7 εκατ. ευρώ του 2022, μειωμένα κατά 85,2 %.

-Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 32,2 εκατ. ευρώ έναντι 56,5 εκατ. ευρώ του 2022,

μειωμένα κατά 43,0 %.

Η μειωμένη κερδοφορία του 2023, παρά την καταγεγραμμένη αύξηση πωλήσεων, οφείλεται στη συνεχιζόμενη καθ’ όλο το 2023 καθίζηση στην τιμή της πρώτης ύλης του αλουμινίου, τις έκτακτες αλλά μεγάλες συναλλαγματικές διαφορές από θυγατρικές τους εξωτερικού, την μεγάλη αύξηση των επιτοκίων, καθώς και τις αυξημένες προβλέψεις. Με δεδομένη όμως τη δυναμική και εντεινόμενη αύξηση των πωλήσεων, η τάχιστη ανάκαμψη της κερδοφορίας θεωρείται προδιαγεγραμμένη. Ήδη συμβαίνει στο α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Χρηματοοικονομικά έξοδα (13.140.765) από (10.263.758)

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 14 1.496.676 ευρώ από 812.966 ευρώ

Απόδοση μηνός -4,95%

Απόδοση 3μηνου -10,21%

Απόδοση 6μηνου +13,32%

Απόδοση από 1/1 -15,47%

Απόδοση 52 εβδομάδων +20,70%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,26 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,0 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 66,21 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,04

P/BV 1,27

P/Ettm 44,06

EV/EBITDA* 6,79

EV/Sales* 0,54

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,17

ΑΛΜΥ-Ελεύθερες ταμειακές ροές: 6,81 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 11,38 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,21

ROE +2,88%

ROA +0,50%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,06%

Συντελεστής Μόχλευσης* 66,98%

FCF Yield* 8,10%

Κεφαλαιοποίηση: 84,11 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο