Attica Bank: Ζημίες 386,6 εκατ. ευρώ το 2022 – Στο 65,7% ο δείκτης NPEs

  Τα εξυπηρετούμενα δάνεια σημείωσαν ισχυρή αύξηση κατά 10% σε ετήσια βάση, ενώ τα ΜΕΑ υποχώρησαν κατά 5%.
  Ζημία μετά από φόρους 386,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω προβλέψεων 0,3 δισ. ευρώ που σχημάτισε για τα χαρτοφυλάκια δανείων Astir 1 και Metexelixis, παρουσίασε το 2022 η Αttica Bank.
  Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 10% σε ετήσια βάση, καθώς και η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά 5% σε ετήσια βάση (ή κατά €112 εκατ.) με το σχετικό δείκτη να περιορίζεται κατά 310 μ.β., στο 65,7%.
  Αντίστοιχα, ο δείκτης κάλυψης ενισχύθηκε κατά περίπου 15 ποσοστιαίες μονάδες, στο 67%.
  Αξιοσημείωτη είναι η σημαντική αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 10% σε ετήσια βάση, καθώς και η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) κατά 5% σε ετήσια βάση (ή κατά €112 εκατ.) με το σχετικό δείκτη να περιορίζεται κατά 310 μ.β., στο 65,7%.
  Ο δείκτης κάλυψης ενισχύθηκε κατά περίπου 15 ποσοστιαίες μονάδες, στο 67%.
  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 473,3 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2023, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αποκαθίστανται σε επίπεδα υψηλότερα των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων και ανέρχονται pro-forma σε επίπεδο Ομίλου, ο δείκτης CET Ι και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) σε 15,1% και 19,2%, αντίστοιχα.
  Κατά τ’ άλλα, οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε €1,68 δισ.
  Η πιστωτική επέκταση (νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις) για τη χρήση ανήλθαν σε περίπου €374 εκατ., εκ των οποίων €346,6 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και €27,3 εκατ. τη λιανική τραπεζική, η οποία αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα ως αποτέλεσμα του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας για χρηματοδότηση επενδύσεων κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού.

  Το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε σε €2,97 δισ. κατά την 31.12.2022, παρουσιάζοντας περαιτέρω αύξηση κατά περίπου 2% σε ετήσια βάση. Η αύξηση των καταθέσεων αντανακλά εισροές, κυρίως από επιχειρήσεις ύψους €229 εκατ. επιμετρούμενες σε ετήσια βάση.

  Ταυτόχρονα, το μέσο κόστος των καταθέσεων μειώθηκε περαιτέρω κατά 13 μ.β. σε σχέση με το 2021, ενώ σημαντική μείωση παρατηρήθηκε και στο μέσο κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων κατά 15 μ.β.
  Η σημαντική βελτίωση της ρευστότητας έχει καταστήσει τον Όμιλο περισσότερο επικεντρωμένο στη διαχείριση του κόστους και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, στην προσπάθειά του να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των επιτοκιακών εξόδων.
  Ως αποτέλεσμα, κατά την 31.12.2022, ο δείκτης δανείων (μετά από προβλέψεις) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 43%, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 160%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου.
  Η Τράπεζα για το 2022 παρουσίασε λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων ζημία ύψους €38,5 εκατ. κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της μείωσης των αποτελέσματων από χρηματοοικονομικές πράξεις και πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
  Η ζημιά προ προβλέψεων περιορίστηκε στα €23,4 εκατ., μη συμπεριλαμβανομένων των μη επαναλαμβανόμενων εξόδων σε σχέση με ζημίες ύψους €25,1 εκατ. το 2021.
  Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 40,6 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 10,6% έναντι του 2021.
  Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του επιτοκιακού εσόδου κατά 9% από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών, συνέπεια της ολοκλήρωσης της τιτλοποίησης Omega κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, γεγονός που οδήγησε σε χαμηλότερη δανειακή εκτοκιστική βάση για το 2022 συγκριτικά με το 2021, καθώς και στην αναπροσαρμογή του επιτοκίου του ομολόγου υψηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης που διακρατεί η Τράπεζα.
  Η μείωση αντισταθμίστηκε από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών του Ομίλου κατά 26,2% ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανατιμολόγησης των προϊόντων καταθέσεων, καθώς και της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης από τους μηχανισμούς άντλησης ρευστότητας.
  Τα καθαρά έσοδα από τόκους του δ΄ τριμήνου, σημείωσαν υψηλό έτους, επιτυγχάνοντας αύξηση κατά 5% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο και κατά 56% σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2021.
  Κύριοι μοχλοί αυτής της ανάπτυξης αποτέλεσαν τα υψηλότερα επιτόκια δανείων και οι νέες εκταμιεύσεις, παρά την αύξηση στο κόστος καταθέσεων.
  Τα καθαρά επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες σημείωσαν αύξηση κατά 12,7% έναντι της χρήσης του 2021, ως αποτέλεσμα της αύξησης των προμηθειών χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, καθώς και της συνεχιζόμενης θετικής συνεισφοράς της αύξησης των συναλλαγών μέσω των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών της Τράπεζας.
  Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 9,8% σε ετήσια βάση, επιταχύνοντας το ρυθμό μείωσης τους σε σχέση με το 9μηνο (-8%).
  Εξαιρουμένων των αποσβέσεων, η μείωση των λειτουργικών εξόδων σε ετήσια βάση εξαιρώντας τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα, ήταν ακόμη μεγαλύτερη στο 14%.
  Η μείωση αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα της προσπάθειας της διοίκησης για μείωση των γενικών λειτουργικών εξόδων παρά τον υψηλό πληθωρισμό και τις αυξημένες επενδύσεις στον τομέα της πληροφορικής.
  Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν μείωση κατά 10,3% σε ετήσια βάση, καθώς αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος εθελούσιας εξόδου στο οποίο συμμετείχαν 105 εργαζόμενοι, η Τράπεζα αναμένεται να εξοικονομήσει ποσό ύψους € 4,6 εκατ. σε ετήσια βάση.
  Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Πλάνου (Business Plan) και αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας την εγκριθείσα Στρατηγική Διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE Strategy), στα μέσα Απριλίου, η Τράπεζα έλαβε δεσμευτικές και μη προσφορές από υποψήφιους επενδυτές για την απόκτηση των χαρτοφυλακίων Astir 1 και Metexelixis και προέβη στον απαιτούμενο σχηματισμό προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου, με κριτήριο τη βέλτιστη επιλογή για την Τράπεζα.
  Οι προβλέψεις αυτές, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου €0,3 δισ, επιβάρυναν τα αποτελέσματα του 2022, και περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Ζημία απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων» της κατάσταση αποτελεσμάτων.
  1_167.JPG2_126.JPG
  Ελένη Βρεττού (CEO): Το 2022 υπήρξε έτος μετασχηματισμού 

  Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού δήλωσε σχετικά: «Το 2022 υπήρξε έτος μετασχηματισμού και σημαντικών αποφάσεων για την Attica Bank. Η δουλειά που ξεκίνησε πέρυσι σηματοδότησε τη μετάβαση και την επικέντρωση των προσπαθειών μας στην εξυγίανση και ανάπτυξη της Τράπεζας, ώστε να καταστεί ένας δυναμικός, ανταγωνιστικός και κερδοφόρος χρηματοπιστωτικός οργανισμός και επισφραγίστηκε με την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 473,3 εκατ. ευρώ.

  Μέσα από την κεφαλαιακή ενίσχυση που πετύχαμε, η Τράπεζα θα μπορέσει να υλοποιήσει τους βασικούς στόχους της που αφορούν κυρίως την κάλυψη των άμεσων κεφαλαιακών αναγκών, την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της που περιλαμβάνει δυναμική και ολοκληρωμένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και κυρίως τη βιώσιμη κερδοφορία εντός της τριετίας εστιάζοντας σε δράσεις ανάπτυξης, αλλά και στη μείωση της βάσης κόστους μέσω καλύτερης εσωτερικής οργάνωσης, μείωσης των αμοιβών τρίτων και την επανεστίαση του δικτύου λιανικής.
  Αυτές είναι οι προτεραιότητές μας για το 2023 με στόχευση στη δυναμική και υγιή πιστωτική επέκταση, στην αύξηση των εσόδων μέσα από τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων και υπηρεσιών μας, αλλά και στην αποδοτικότερη λειτουργία της Τράπεζας».
  Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
  Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο