ΑΤΤΙΚΑ: Πολύ κοντά σε κάτι σημαντικό η μετοχή

ΑΤΤΙΚΑ

Η μετοχή της Attica Group ΑΤΤΙΚΑ διαπραγματεύεται στα 2,32 ευρώ με πτώση 0,85%, καταβάλλοντας προσπάθεια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,39 ευρώ και η στήριξη στα 2,22 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 50,92 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει την προσπάθεια να σταθεροποιηθεί στα τρέχοντα επίπεδα, παραμένοντας πολύ κοντά (οριακά) στην δημιουργία «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,306 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,299 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει τις πιθανότητες μεσοπρόθεσμα για υψηλότερα επίπεδα.

Στη χρήση 2023 σημειώθηκε αύξηση στον κύκλο εργασιών και στους δύο γεωγραφικούς τομείς που δραστηριοποιείται o Όμιλος, ήτοι στην ελληνική ακτοπλοΐα και στους διεθνείς πλόες, σε σχέση με τη χρήση 2022. Συνολικά, το 2023 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 11% φτάνοντας τα Ευρώ 588,31 εκατ. από Ευρώ 530,24 εκατ. τη χρήση 2022, με αύξηση κατά 8,7% των δρομολογίων των πλοίων, κατά 6,6% του μεταφορικού έργου των επιβατών, κατά 3,1% του μεταφορικού έργου των Ι.Χ. οχημάτων, και κατά 1,9% του μεταφορικού έργου των φορτηγών οχημάτων σε σχέση με το 2022. Στον κύκλο εργασιών του Ομίλου περιλαμβάνεται από 04.12.2023 o κύκλος εργασιών της απορροφηθείσας εταιρίας ΑΝΕΚ.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη του Ομίλου στη χρήση 2023 ανήλθαν σε Ευρώ 146,51 εκατ. έναντι ενοποιημένων μικτών κερδών Ευρώ 66,69 εκατ. τη χρήση 2022.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 126,38 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 57,75 εκατ. το 2022, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη

προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε Ευρώ 70,42 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 5,86 εκατ. στη χρήση 2022.

Οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου είναι, η αύξηση των δρομολογίων με παράλληλη αύξηση των πληροτήτων των πλοίων καθώς και η μείωση του μέσου ετήσιου κόστους καυσίμων.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους στη χρήση 2023 ανήλθαν σε Ευρώ 61,22 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 17,05 εκατ. τη χρήση 2022. Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα της χρήσης 2023 περιλαμβάνει το κέρδος από τη συγχώνευση με την ΑΝΕΚ Α.Ε. (αρνητική υπεραξία) ύψους Ευρώ 22,82 εκατ., το οποίο προέκυψε λόγω της διαφοράς μεταξύ της εύλογης αξίας των καθαρών στοιχείων ενεργητικού που αποκτήθηκαν και του τιμήματος.

Το περιθώριο καθαρού κέρδους από την επαναλαμβανόμενη λειτουργία του Ομίλου (χωρίς το αποτέλεσμα της συγχώνευσης της ΑΝΕΚ Α.Ε.) ανέρχεται σε 6,5%.

Η οικονομική έκθεση εδώ.

ΑΤΤΙΚΑ

Απόδοση μηνός -0,43%

Απόδοση 3μηνου +17,17%

Απόδοση 6μηνου -12,12%

Απόδοση από 1/1 +16,88%

Απόδοση 52 εβδομάδων -2,93%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,75 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,86 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 495,66 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,04

P/BV 1,14

P/Ettm 8,25

EV/EBITDA* 8,30

EV/Sales* 1,78

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,84

ΑΤΤΙΚΑ-Ελεύθερες ταμειακές ροές: 9,88 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 21,03 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,51

ROE +12,35%

ROA +4,91%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 43,39%

Συντελεστής Μόχλευσης* 49,46%

FCF Yield* 1,75%

Κεφαλαιοποίηση: 564,14 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο