ΜΠΕΛΑ: Ικανοποίησαν τα οικονομικά αποτελέσματα-Σε κατάσταση συσσώρευσης η μετοχή

ΜΠΕΛΑ

Η μετοχή της JUMBO ΜΠΕΛΑ διαπραγματεύεται στα 26,06 ευρώ με άνοδο 1,09%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 27,09 ευρώ και η στήριξη στα 25,29 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 183,0 χιλ. τεμάχια.

Σε κατάσταση συσσώρευσης συνεχίζει να βρίσκεται η μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (26,36 ευρώ) και την παραμονή της πάνω από αυτήν, καθώς και στην ακύρωση του σήματος πώλησης, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΜΠΕΛΑ

O κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 2023 διαμορφώθηκε σε 1.081,39 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 13,90% σε σχέση με το 2022 που ήταν 949,38 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε σε 862,47 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 14,61% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή χρήση που ήταν 752,55 εκατ. ευρώ.

Tα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 398,36 εκατ. ευρώ από 336,75 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρήση και το περιθώριο των αποτελεσμάτων προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθε σε 36,84% από 35,47%.

Τα Καθαρά Ενοποιημένα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 303,00εκατ. ευρώ έναντι αυτών της περσινής χρήσης που ήταν 248,60 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένα κατά 21,88%/

Λοιπά αποθεματικά 5.20.2 162.354.459 ευρώ από 432.848.065 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια 1.327.573.326 ευρώ από 1.421.861.512 ευρώ

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -2,40%

Απόδοση 3μηνου +1,40%

Απόδοση 6μηνου +9,04%

Απόδοση από 1/1 +3,74%

Απόδοση 52 εβδομάδων +24,10%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 29,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 20,56 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,32 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 9,76

P/BV 2,67

P/Ettm 11,72

EV/EBITDA* 8,02

EV/Sales* 2,96

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

ΜΠΕΛΑ-Ελεύθερες ταμειακές ροές: 237,27 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 121,89 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,22

ROE +22,82%

ROA +18,73%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 112,12%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 6,67%

Κεφαλαιοποίηση: 3,55 δισ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο