ΔΡΟΜΕΑΣ: Τι επηρέασε την τελική γραμμή

ΔΡΟΜΕΑΣ

Η μετοχή της ΔΡΟΜΕΑΣ ΔΡΟΜΕ έκλεισε στις 30/4 στα 0,349 ευρώ με πτώση 2,79%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,388 ευρώ και η στήριξη στα 0,338 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 13,7 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή δεν κατάφερε στις προηγούμενες συνεδριάσεις να διασπάσει ανοδικά τον ΚΜΟ200 ημερών (0,359 ευρώ) και να σταθεροποιηθεί πάνω από αυτόν, υποχωρώντας (νομοτελειακά) προς χαμηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται τόσο στην διατήρηση του σήματος αγοράς στις επόμενες μέρες, όσο και στο εάν θα δοκιμάσει ή όχι την στήριξη των 0,338 ευρώ, όπου διάσπαση αυτής πιθανό να την οδηγήσει σεχαμηλότερα επίπεδα.

ΔΡΟΜΕΑΣ

Συνολικά ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 10,55% (28.681 χιλ. € έναντι 25.944 χιλ. €) και η Εταιρεία 10,73% (28.454 χιλ. € έναντι 25.698 χιλ. €) στην κλειόμενη χρήση 2023 έναντι της συγκριτικής περιόδου 2022.

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρήσης του Ομίλου παρουσίασαν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 557 χιλ. € το 2023, έναντι 1.063 χιλ. € το 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 47,58%. Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ακολούθησαν παρόμοια πορεία και εμφανίζονται μειωμένα κατά 50,20% και συγκεκριμένα από 1.128 χιλ. € το 2022 μειώθηκαν σε 562 χιλ. € το 2023.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου μετά από αναβαλλόμενους φόρους και φόρους εισοδήματος κατέληξαν σε ζημία (2.388) χιλ. € έναντι κερδών σε προηγούμενη χρήση ποσού 799 χιλ. €. Ο Εταιρεία, μετά από φόρους, σημείωσε επίσης ζημίες ποσού (2.028) χιλ. € το 2023, έναντι κερδών 870 χιλ. € το 2022.

Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.21 (1.949.930) από (1.172.506)

Μείον φόροι εισοδήματος 6.22 (791.664)

Μείον / πλέον φόροι (αναβαλλόμενοι) 6.22 (2.153.794)

Λοιπές απαιτήσεις 6.8 1.556.226 ευρώ από 622.512 ευρώ

Απόδοση μηνός +1,45%

Απόδοση 3μηνου -6,18%

Απόδοση 6μηνου +6,40%

Απόδοση από 1/1 +2,65%

Απόδοση 52 εβδομάδων +7,72%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,45 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,30 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 26,49 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,76

P/BV 0,46

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 7,29

EV/Sales* 1,09

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,47

ΔΡΟΜΕΑΣΕλεύθερες ταμειακές ροές: 4,83 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 2,04 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,39

ROE 8,94%

ROA 3,74%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 44,12%

Συντελεστής Μόχλευσης* 42,05%

FCF Yield* 39,91%

Κεφαλαιοποίηση: 12,11 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο