ΕΧΑΕ: Ούτε τα καλά οικονομικά αποτελέσματα «αφυπνίζουν» την μετοχή

ΕΧΑΕ

Η μετοχή της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΕΧΑΕ διαπραγματεύεται στα 5,50 ευρώ με άνοδο 0,92%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,75 ευρώ και η στήριξη στα 5,33 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 147,0 χιλ. τεμάχια.

Ούτε και σήμερα μέχρι στιγμής η μετοχή δείχνει σημάδια «αφύπνισης» μετά τα καλά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για την χρήση του 2023, εμφανίζοντας αδυναμία σταθεροποίησης πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,45 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε εχθές τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2023, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε €47,1 εκ., έναντι €37,8 εκ. της αντίστοιχης χρήσης του 2022, σημειώνοντας αύξηση 24,5%. Το 61,3% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη διαπραγμάτευση, μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό) των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το 15,7% προέρχεται από υπηρεσίες τεχνολογίας όπως έσοδα ψηφιακών υπηρεσιών, υποδομών και τεχνολογικών λύσεων σε άλλες αγορές και το 23,1% από άλλες υπηρεσίες (εισαγωγές/υπηρεσίες προς εκδότριες, υπηρεσίες πληροφόρησης κ.α.).

Το EBITDA της χρήσης 2023 ανήλθε σε €19,0 εκ. έναντι των €12,5 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52,3%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν στα €15,2 εκ., έναντι €8,7 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση κατά 74,0%.

Με την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ύψους €3,9 εκ. τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών σε €13,0 εκ., αυξημένα κατά 58,3% σε σχέση με την χρήση 2022.

Συμπεριλαμβανομένων των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (αποτίμηση ακινήτων και συμμετοχών), διαμορφώνονται σε €12,2 εκ. έναντι €9,4 εκ. την περσινή χρήση παρουσιάζοντας αύξηση 30,1%.

Διανομή Μερίσματος €0,24 ανά μετοχή, αυξημένου κατά 60% σε σχέση με το μέρισμα χρήσης 2022.

Η ετήσια οικονομική έκθεση του 2023 εδώ.

ΕΧΑΕ

Απόδοση μηνός +1,29%

Απόδοση 3μηνου +4,76%

Απόδοση 6μηνου +18,15%

Απόδοση από 1/1 +3,77%

Απόδοση 52 εβδομάδων +40,31%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,13 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,83 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 104,49 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,81

P/BV 3,04

P/Ettm 26,07

EV/EBITDA* 13,43

EV/Sales 5,65

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

ΕΧΑΕ-Ελεύθερες ταμειακές ροές: 13,75 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 4,58 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,07 (χωρίς τον υπολογισμό Διαθέσιμα τρίτων σε Τραπεζικούς Λογαριασμούς του Ομίλου ύψους 265.503.000 ευρώ)

ROE +11,66%

ROA 3,08%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,38%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 4,15%

Κεφαλαιοποίηση: 331,91 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο