ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Αύξηση 32% στα καθαρά κέρδη, στα 2,09 εκατ. ευρώ

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Τα εντυπωσιακά βελτιωμένα αποτελέσματα, η χρηματοοικονομική θέση και οι ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου της «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ»  για το  2023, προσδίδουν στην εισηγμένη μια συνεχιζόμενη και αναβαθμισμένη αναπτυξιακή δυναμική, η οποία υπερβαίνει και τις πλέον θετικές προβλέψεις της Διοίκησής της, καθιστώντας  σαφές ότι η μεγέθυνση του Ομίλου αποκτά σαφώς μονιμότερα αλλά και ευρύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων ο κύκλος εργασιών είναι αυξημένος και σε συνδυασμό με τη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων, το περιθώριο EBITDA έχει βελτιωθεί σημαντικά. Σε επίπεδο ταμειακών ροών, αυτές είναι σημαντικά βελτιωμένες και οι ελεύθερες ταμειακές ροές επέτρεψαν τη σημαντική μείωση του δανεισμού. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, το κυκλοφορούν ενεργητικό υπερβαίνει σχεδόν κατά το διπλάσιο τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ενώ η καθαρή θέση (ακόμα και μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 905 χιλ.) υπερβαίνει τις υποχρεώσεις.

Πιο αναλυτικά:

–         Ο κύκλος  εργασιών του Ομίλου «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» το 2023 διαμορφώθηκε σε € 5,071 εκ. έναντι  € 4,724  εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένος κατά 7,3%.

–         Το  γεγονός της υλοποίησης των έργων από ίδιους πόρους – αντανακλώντας την  τεχνογνωσία και εξειδίκευση του Ομίλου, ταυτόχρονα με τη συγκράτηση του κόστους λειτουργίας, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του περιθωρίου EBITDA του Ομίλου σε 54% έναντι 40% το 2022 και τη διαμόρφωσή του EBITDA το 2023, σε € 2,7 εκ. έναντι € 1,9 εκ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα, αυξημένο κατά 42 %, υπερβαίνοντας σημαντικά τις προβλέψεις της Διοίκησης.

–         Τα κέρδη προ φόρων του 2023, ανήλθαν στο ποσό των € 2,455 εκ., έναντι € 1,706 εκ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αυξημένα κατά 44%, ενώ, ταυτόχρονα, αντιστοιχούν στο 48,5% του κύκλου εργασιών έναντι 36% το 2022. Τα κέρδη μετά από φόρους, ανέρχονται σε € 2,091 εκ. έναντι € 1,578 εκ. το 2022, αυξημένα και αυτά 32% από τα αντίστοιχα περσινά.

–         Ταυτόχρονα, ο Όμιλος πέτυχε εντυπωσιακή μείωση του συνολικού δανεισμού, ο οποίος μειώθηκε κατά € 1.789 χιλ. και ανέρχεται στα € 1.043 χιλ. (και αφορά μόνο υποχρεώσεις από μισθώσεις) έναντι € 2.833 χιλ. την 31/12/2022. Ταυτόχρονα, τα ταμειακά διαθέσιμα υπερβαίνουν τον τραπεζικό δανεισμό και, συνεπώς, ο Όμιλος έχει αρνητικό καθαρό χρέος. Αξίζει να αναφερθεί ότι, σημαντική μείωση της τάξης του 20%, έχει γίνει στα έξοδα διάθεσης και διοίκησης του Ομίλου τα οποία από € 625 χιλ. το 2022, διαμορφώθηκαν σε € 495 χιλ. το 2023.

–         Αναφορικά με την καθαρή θέση της Εταιρίας αυτή ανέρχεται πλέον σε € 5,186 εκ. (μετά και από μείωση μετοχικού κεφαλαίου € 905 χιλ.) έναντι € 3,700 εκ. της παρελθούσας χρήσης αυξημένη κατά 40%, ενώ και το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρίας ανέρχεται σε € 5 εκ. έναντι € 6,34 εκ. τον προηγούμενο χρόνο, μειωμένο κατά 20%.

Η ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έχοντας ήδη προβεί σε όλες τις απαιτούμενες διαδικαστικού χαρακτήρα ενέργειες, βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την πώληση μέρους ή και του συνόλου του κτιρίου της γεγονός το οποίο όταν πραγματοποιηθεί θα ενισχύσει σημαντικά τα ταμειακά διαθέσιμα. Το εν λόγω κτίριο συνολικής επιφάνειας 3.365 τ.μ. είναι ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια γραφείων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, και η αξία του στα βιβλία της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε € 5,1 εκ. Εφόσον η πώληση υλοποιηθεί, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ανοδική αναθεώρηση του ύψους της ταμειακής ρευστότητας που μπορεί να διαθέσει ο Όμιλος για την επέκταση των δραστηριοτήτων και σε άλλους τομείς, σύμφωνα με το στρατηγικό του σχέδιο.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου ο κ. Στάθης Ταυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δήλωσε:

«Τα οικονομικά αποτελέσματα που σήμερα ανακοινώνονται, συνιστούν τη δικαίωση, τόσο της εμπιστοσύνης των Μετόχων, όσο και των προσπαθειών της Διοίκησης και των εργαζομένων του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό,  η Διοίκηση  προέβη το  2023 στην έμπρακτη άμεση ανταμοιβή των Μετόχων, με την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,06€ ανά μετοχή.

Οι ιδιαίτερα εντυπωσιακές επιδόσεις του 2023 οφείλονται στην έναρξη καινούργιων έργων που έχει αναλάβει ο Όμιλος, δείχνουν την τάση για τις επόμενες χρονικές περιόδους, καθιστώντας εμφανές ότι η μεγέθυνση του Ομίλου αποκτά σαφώς μονιμότερα  χαρακτηριστικά, διαμορφώνοντας μια συνεχιζόμενη και  αναβαθμισμένη αναπτυξιακή δυναμική, η οποία υπερβαίνει σημαντικά τις αρχικές εκτιμήσεις. Έτσι, σήμερα – παρά την ήδη εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών του – ο Όμιλος έχει ουσιαστικά «κλειδώσει»  – σε υψηλά επίπεδα – το εκτιμώμενο EBITDA για την περίοδο 2024 – 2025 και αυτό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επίπτωση των νέων έργων που θα εξασφαλιστούν.

Ο Όμιλος έχει σήμερα ανεκτέλεστο έργων ύψους € 3 εκ. τα οποία μαζί με τα κατακυρωμένα έργα προς υπογραφή εντός του 2024 ξεπερνούν τα €  12  εκ. €., ποσό υπερδιπλάσιο του κύκλου εργασιών του έτους 2023 και αυτό χωρίς να συνυπολογίζονται τα νέα έργα που διεκδικεί ο Όμιλος.»

Πέραν της αύξησης της οργανικής κερδοφορίας του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, αποτελεί απόλυτη στρατηγική προτεραιότητα της Διοίκησης, η  επαύξηση των πηγών της λειτουργικής κερδοφορίας μέσω του μετασχηματισμού και της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με  έμφαση – βασιζόμενη στην ήδη ιδιαίτερα σημαντική εξειδίκευση και τεχνογνωσία του Ομίλου – στην ακόμη μεγαλύτερη εμβάθυνση και δραστηριοποίηση στον τομέα παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθεμένης αξίας στο χώρο της καινοτομίας και των τεχνολογιών. Η Διοίκηση συνεχίζει τις  σχετικές διερευνητικές συζητήσεις και επαφές για τη στρατηγική συμμετοχή και σε άλλες, πέραν των υφιστάμενων, δραστηριοτήτων, με σκοπό την αύξηση/διαφοροποίηση του κύκλου εργασιών και του  EBITDA, μέσω εξαγορών εταιρειών  η / και συνεργασιών με εταιρείες  υψηλής προστιθέμενης αξίας  με  συμπληρωματικό  αντικείμενο υψηλής εξειδίκευσης.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο