ΕΚΤΕΡ: Ικανοποίησαν για ακόμη μία φορά τα οικονομικά αποτελέσματα-Μονοψήφιο παραμένει το P/E

ΕΚΤΕΡ

Η μετοχή της Ekter ΕΚΤΕΡ διαπραγματεύεται στα 4,485 ευρώ με άνοδο 2,75%, συνεχίζοντας την ανοδική της κίνηση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,57 ευρώ με την επόμενη στα 5,82 ευρώ και η στήριξη στα 3,86 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 42,74 χιλ. τεμάχια.

Η εταιρεία ικανοποίησε για ακόμη μία φορά με τις οικονομικές της επιδόσεις για την χρήση του 2023, δίνοντας το έναυσμα για ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

ΕΚΤΕΡ

Σε επίπεδο Ομίλου τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 11.681.239,33 έναντι κερδών ποσού € 902.289,86 το 2022. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 11.793.285,40 έναντι κερδών ποσού € 899.382,82 κατά την προηγούμενη χρήση. Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι απόρροια των προαναφερόμενων γεγονότων, ενώ τα σχετικά ποσοστά επί του αμιγούς κύκλου εργασιών της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. κινούνται σε εντυπωσιακά ποσοστά, ήτοι 19,32% το 2023 έναντι 3,89% του 2022.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 8.977.250,46, έναντι κερδών ποσού € 568.771,59 το 2022. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε κέρδη ποσού € 9.088.502,73, έναντι κερδών ποσού € 565.866,28 το 2022. Η πορεία των αποτελεσμάτων μετά από φόρους είναι ανάλογη των αποτελεσμάτων προ φόρων σε ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο.

Βάσει των υπογραφέντων έως την 31/12/2023 συμβάσεων έργων, ο Όμιλος εμφανίζει ανεκτέλεστο έργο κατά την 31/12/2023 ύψους € 102.601.714,22 έναντι € 79.342.398,00 την 31/12/2022. Τα ανωτέρω κατασκευαστικά συμβόλαια βρίσκονται εντός των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στην επόμενη τριετία. Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται τα έργα που κατασκευάζονται για λογαριασμό Δημοσίων και Ιδιωτικών φορέων όπως επίσης και η αναλογία που αφορά την ΕΚΤΕΡ, επί του ανεκτέλεστου έργου Κοινοπραξιών συμμετοχής της.

Επισημαίνεται ότι ο κατασκευαστικός κλάδος των δημόσιων έργων συνεχίζει να βρίσκεται σε αναμονή για την επανάκριση των πτυχίων βάση του νέου νομοθετικού πλαισίου, ωστόσο με τη ραγδαία ανάπτυξη των μεγεθών της, η ΕΚΤΕΡ στοχεύει στην απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ ανώτατης τάξης (7ης) όταν τα τεχνοοικονομικά της στοιχεία το επιτρέψουν.

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός +13,57%

Απόδοση 3μηνου +6,60%

Απόδοση 6μηνου +68,29%

Απόδοση από 1/1 +12,16%

Απόδοση 52 εβδομάδων +175,61%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,57 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,51 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 26,78 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,38

P/BV 1,88

P/Ettm 5,64

EV/EBITDA* 3,18

EV/Sales* 0,48

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

ΕΚΤΕΡ-Ελεύθερες ταμειακές ροές: 12,56 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 4,78 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,91

ROE +33,52%

ROA +17,56%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 74,45%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 24,77%

Κεφαλαιοποίηση: 50,73 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο