ΕΠΕΙΔΗ όποιος δεν θυμάται, ξαναζεί αυτά που ξέχασε, ΔΙΑΒΑΣΤΕ… (του Παύλου Α. Στράνα)

ΕΠΕΙΔΗ όποιος δεν θυμάται,
ξαναζεί αυτά που ξέχασε,
ΔΙΑΒΑΣΤΕ…
του Παύλου Α. Στράνα

  • Κυριακή σήμερα, οπότε έχετε χρόνο να διαβάσετε την ΠΝΠ της 28/6/2015, με την
    οποία έκλεισαν οι τράπεζες και το Χρηματιστήριο για ΔΥΟ μήνες.
  • Θυμάστε τα …εξηντάρικα;
  • Θυμηθείτε τα γιατί λαός που δεν θυμάται, ξαναζεί αυτά που ξέχασε.

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 28-6-2015 – ΦΕΚ 64/Α/28-6-2015
Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας.
Έχοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
2.Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να
προστατευθεί το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και η ελληνική οικονομία εν
γένει από την έλλειψη ρευστότητας που προκάλεσε η απόφαση του Eurogroup της
27ης Ιουνίου 2015 να αρνηθεί την επέκταση της δανειακής συμφωνίας της Ελλάδας.
3.Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

1.Η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου κηρύσσεται τραπεζική
αργία.

Η τραπεζική αργία καταλαμβάνει όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των
υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α’ 107), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα
ιδρύματα πληρωμών του ν. 3862/2010 (Α’ 113) και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού
χρήματος του ν. 4021/2011 (Α’ 218), τα υποκαταστήματα και τους αντιπροσώπους
ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε
άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (στο
εξής, τα «ιδρύματα»).

  • Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η ως άνω χρονική περίοδος δύναται να συντμηθεί ή να παραταθεί. Κατά την τραπεζική αργία τα ιδρύματα θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό και θα έχει πρόσβαση σε αυτά μόνον το προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας πράξης και την προετοιμασία για την επανέναρξη των συναλλαγών με το κοινό μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας.

Η καταβολή των συντάξεων εξαιρείται από τους περιορισμούς τραπεζικών
συναλλαγών της παρούσας. Οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα
ανακοινώσουν τον τρόπο καταβολής των συντάξεων και τα συγκεκριμένα ανά
περιοχή υποκαταστήματά τους, τα οποία θα λειτουργήσουν για το σκοπό αυτό.

2.Κατά την τραπεζική αργία δύνανται να πραγματοποιούνται:

α) αναλήψεις μετρητών από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές,
υποκείμενες σε ημερήσιο όριο ανά κάρτα το οποίο ορίζεται σε 60 ευρώ,
δυνάμενο να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι
αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές θα λειτουργήσουν εντός το πολύ δώδεκα
(12) ωρών κατά την πρώτη μέρα ισχύος της παρούσας.

β) συναλλαγές άνευ περιορισμών, πέραν αυτών που ίσχυαν πριν την έκδοση της
παρούσας με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες για πληρωμές στο εσωτερικό της
χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα.

γ) πληρωμές με τη χρήση προπληρωμένων καρτών αποκλειστικά έως του ποσού
που εμφανιζόταν ως υπόλοιπο πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας. Νέες
προπληρωμένες κάρτες δεν μπορούν να εκδοθούν.

δ) συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονικής τραπεζικής Web Banking ή συναλλαγές
διά της τηλεφωνίας), για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για
πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα.

ε) αναλήψεις μετρητών μέσω καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό από τις
αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές. Περιορισμοί στα όρια ανάληψης αυτών των
καρτών δύναται να καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Κατά την τραπεζική αργία δεν μπορεί να διενεργηθεί καμία άλλη τραπεζική
εργασία.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύνανται να εξαιρούνται και άλλες
κατηγορίες συναλλαγών, με την ίδια, δε, απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία
που ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές.

3.Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:
α. συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος,
β. διασυνοριακές εντολές πληρωμών που αφορούν αποκλειστικά στην πίστωση
ενός λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα,
γ. εκκαθάριση συναλλαγών, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα οικεία κεντρικά
συστήματα πληρωμών (TARGET2GR, ΞϋΒΟ1, ΔΙΑΣ) και διακανονισμών, ενδεικτικά
όπως Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών και Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί
Τίτλων με Λογιστική Μορφή/Άϋλοι Τίτλοι, πριν τη θέση σε ισχύ της παρούσας
Πράξης,
δ. συγκεκριμένες συναλλαγές, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες με απόφαση της
Επιτροπής της επομένης παραγράφου, και
ε. συναλλαγές της Ελληνικής Δημοκρατίας.

4.Συνιστάται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών
Συναλλαγών.

Αρμοδιότητα της ως άνω Επιτροπής αποτελεί η έγκριση των κατά την
παράγραφο 3, στοιχείο δ της παρούσας συναλλαγών κατά τη διάρκεια της
τραπεζικής αργίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ως άνω συναλλαγές κρίνονται
αναγκαίες για τη διαφύλαξη ενός δημοσίου ή κοινωνικού συμφέροντος,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, συναλλαγών για την πληρωμή ιατρικών
εξόδων ή εισαγωγών φαρμακευτικών ειδών. Η Επιτροπή είναι πενταμελής και
συγκροτείται από τα εξής πρόσωπα:

α) τον Γενικό Διευθυντή Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με
τον Διευθυντή Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του
Υπουργείου Οικονομικών ως αναπληρωτή του,

β) τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης
Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, ως
αναπληρωτή του,

γ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Εταιρειών της
Τράπεζας της Ελλάδος και τον Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών
Δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ως αναπληρωτή του,

δ) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς που ορίζονται με απόφαση των Προέδρων τους.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει περαιτέρω έναν υπάλληλο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.), ως γραμματέα της Επιτροπής.

5.Δεν θα οφείλεται τόκος υπερημερίας για τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας σε
ό,τι αφορά απαιτήσεις που καθίστανται απαιτητές κατά τη διάρκειά της.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και
πληρωμής αξιόγραφων και αναστέλλονται οι δικαστικές προθεσμίες.

6.Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει στα πιστωτικά ιδρύματα για κάθε παράβαση
της παρούσας πρόστιμο ύψους έως του ενός δεκάτου του ποσού της αντίστοιχης
συναλλαγής. Επιπλέον, το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να καταγγείλει την
σύμβαση εργασίας ή έργου του προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση.

7.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα που
αφορά την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας.

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1
του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2015.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο