ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Την ακριτική αυτή μονάδα αξίζει να την υποστηρίζουμε- Και δεν της κάνουμε χάρι…- Κεντρικό θέμα σήμερα, τιμής ένεκεν

Πριν 17 χρόνια διαπραγματευόταν στα 2,6000 με 2,8000 ευρώ. Τώρα όμως είναι πολύ ελκυστικότερη σαν εταιρεία, με κριτήριο πάντα και την τρέχουσα κ/φση της από την αγορά.

 • ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ- 2023: Πωλήσεις 48,76 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη +55%
 • KEΡΔH ANA METOXH: 0,1608 ευρώ
 • ΥΨΗΛΟ 2024: 1,9400  και ΧΑΜΗΛΟ: 1,2000 ευρώ
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 1,5900 ευρώ
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ: 21,74 εκατ. ευρώ
 • P/E: 9,9
 • EV/EBITDA: 7,5
 • ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 3,0% καθαρή
 • ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ: Θα βελτιώσει ακόμα περισσότερο μεγέθη και δείκτες αφού ο όμιλος έχει υπογράψει σημαντικές συμφωνίες με ημεδαπούς και αλλοδαπούς προμηθευτές σύμφωνα με παρατηρητές του κλάδου και τον ανταποκριτή μας στη ΘΡΑΚΗ.
 • Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ δείχνει αποφασισμένη να “βγει από το καβούκι” της και να διακριθεί σε όλους τους τομείς, πάλι σύμφωνα με τον ίδιο.
 • ΤΟ ΝΕΟ αίμα στη ΔΙΟΙΚΗΣΗ είναι ιδιαίτερα κατηρτισμένο και φιλόδοξο…
 • ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ότι εν έτει 2007 τέτοια εποχή διαπραγματευόταν στα 2,7000 και 2,8000 ευρώ χωρίς να έχει η τότε καμία σχέση με την τώρα ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 1,455 1,640 -4,22
30 ημερών 1,455 1,725 -3,93
3 μηνών 1,430 1,940 -6,47
6 μηνών 1,070 1,940 44,55
12 μηνών 0,810 1,940 80,68
 • Η ακριτική βιομηχανία γάλακτος Εβροφάρμα (ΕΒΡΟΦ) αυτή τη στιγμή είναι ίσως από τις λίγες μικρομεσαίες εταιρείες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου που έχει τη δύναμη να αλλάξει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη πολλαπλασιάζοντας την κερδοφορία της.

Ο Θρακιώτικος όμιλος κατά την ταπεινή εκτίμηση μας είναι ένας από τους 4 ή 5 το πολύ ομίλους που η αγορά δεν τους έχει ακόμα εντοπίσει ή για να το γράψω πιο λαϊκά δεν έχει “τρέξει” τις μετοχές του, προεξοφλώντας απλά ένα μέρος από τη μεγάλη βελτίωση που έχει σημειώσει στα χρηματοοικονομικά του μεγέθη.

 • ΔΕΝ ΘΑ ήταν υπερβολικό, κάθε άλλο μάλιστα, να κάνουμε λόγο για την μεγάλη ποσοστιαία υστέρηση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτόν, τον Γενικό Δείκτη και βασικά την μεγάλη συντοπίτισσα στον κλάδο του, δηλ. την  γαλακτοβιομηχανία ΚΡΙ -ΚΡΙ.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

Ο οικονομικός απολογισμός του Ομίλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2023 χαρακτηρίζεται από τα εξής γεγονότα:
▪ Την αύξηση του όγκου των πωλήσεων σε Εταιρεία και Όμιλο κυρίως φέτας ΠΟΠ και στραγγιστού γιαουρτιού.
▪ Την αύξηση του λειτουργικού κέρδους λόγω του αποδοτικότερου μίγματος πώλησης των προϊόντων της Εταιρείας σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό των τιμών πώλησης αυτών.
▪ Τις συνεχιζόμενες νέες επενδύσεις του Ομίλου κυρίως σε μηχανολογικό και βιομηχανικό εξοπλισμό, οι οποίες ανήλθαν σε € 2.428 χιλ. για το 2023. Σχεδόν στο σύνολό τους είναι ενταγμένες στις διατάξεις του Μέτρου 4.2.1 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και επιχορηγούνται κατά 50%.
▪ Την επένδυση € 355 χιλ. για την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 750kw, το οποίο συμβάλλει στην μείωση κατανάλωσης ενέργειας.
▪ Την πραγματοποίηση εξαγωγών αξίας € 4.575 χιλ. το 2023, οι οποίες αποτελούν το 11,21% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή τους.
Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των πωλήσεων διετέλεσε η περαιτέρω επέκταση της Εταιρείας στις ξένες αγορές, καθώς και η αύξηση στην παραγωγή του στραγγιστού γιαουρτιού και της φέτας ΠΟΠ.
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ
Όπως και στις πρόσφατες προηγούμενες χρήσεις, βασική παράμετρος επίτευξης των ανωτέρω στόχων αποτέλεσε η ιδιοπαραγωγή ανωτέρας ποιότητας ελληνικού αγελαδινού γάλακτος από το στάβλο ζώων της θυγατρικής Εταιρείας CAMPUS Μονοπρόσωπη A.E. (τον μεγαλύτερο στην Ελλάδα) αλλά και η αξιοποίησή του από τη μητρική Εταιρεία μέσω των συνεχιζόμενων επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό.
 • ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ-CAMPUS: Η κορυφαία ευρωπαϊκή φάρμα αγελαδοτροφίας, συνδυάζει παράδοση και σύγχρονη τεχνογνωσία

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

Στην Campus έχει επιτευχθεί σταθερά συνεχιζόμενη αύξηση (κυρίως εσωτερικά δημιουργούμενη από γεννήσεις νέων ζώων) του ζωικού πληθυσμού των παραγωγικών ζώων, ως αποτέλεσμα των προηγμένων τεχνικών αναπαραγωγής, φροντίδας, εκτροφής και στέγασης των ζώων αυτών.
 • Αποτελέσματα χρήσης
Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, οι βασικές μεταβολές των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση έχουν ως εξής: ▪ Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας αυξήθηκε σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.
Πιο συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 48.761 χιλ. έναντι € 45.381 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 7,4%.
▪ Τα EBITDA είναι σημαντικά βελτιωμένα και ανήλθαν σε € 5.246 χιλ. (προσαρμοσμένο εκτός προβλέψεων ανέρχεται σε € 5.546 χιλ.) έναντι των € 3.595 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.
▪ Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδη € 2.202 χιλ. έναντι κερδών € 1.419 χιλ. της προηγούμενης χρήσης (+55%)
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1
Το συγκρότημα βιοαερίου, που επεξεργάζεται, με τη μέθοδο της αναερόβιας θερμόφιλης ζύμωσης, κοπριά, τυρόγαλο και βιομάζα για την συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1MW, απαλλάσσει τη θυγατρική Εταιρεία Campus Μονοπρόσωπη Α.Ε. από τις δαπάνες συγκέντρωσης και ξήρανσης και εν γένει διαχείρισης της κοπριάς, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η επιβάρυνση από το τυρόγαλο της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Εβροφάρμα, δημιουργώντας ταυτόχρονα άμεσα και έμμεσα σημαντικά οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο.
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ
Αξίζει να σημειωθεί ότι η θερμόφιλη ζύμωση καθιστά ακίνδυνο και ασφαλές το υπόλειμμα το οποίο διοχετεύεται ως οργανική λίπανση στα χωράφια συμβεβλημένων αγροτών που καλλιεργούν ζωοτροφές για τις διατροφικές ανάγκες των αγελάδων μας.
Το εν λόγω συγκρότημα καθιστά τις παραγωγικές δραστηριότητες και γενικά τον Όμιλο Εβροφάρμα στις πλέον πράσινες και φιλοπεριβαλλοντικές Εταιρείες της χώρας, που εφαρμόζουν κυκλική οικονομία στην πράξη και λειτουργούν με εξαιρετικά μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 2
Μείωση περιθωρίου του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου: Την 25/10/2023 υπογράφηκε η τροποποίηση ορισμένων όρων του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας και συγκεκριμένα η μείωση της ποσοστιαίας ετήσιας προσαύξησης του επιτοκίου EURIBOR (Περιθώριο) από 3,20% σε 2,40% με αναδρομική ισχύ από την 21/02/2023 και έως την ημερομηνία λήξεως του Ομολογιακού Δανείου.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2023 και τις διατάξεις των άρθρων 158 έως 161 του Ν 4548/2028, αποφάσισε να προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την έγκριση διανομής μικτού μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή (ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 3%)

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

Βιογραφικά Εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου

 1. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Συνιδρυτής των εταιρειών Εβροφάρμα και Campus με τον αδερφό του Αθανάσιο Παπαζηλάκη, αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώτης από το 1991 έως σήμερα και συμμετέχει στην διοίκηση της δεύτερης από το 1996 έως σήμερα. Εξειδικεύεται στο κλείσιμο συμφωνιών πελατών, προμηθευτών και παραγωγών Α’ υλών, ενώ συμμετείχε ενεργά στην οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας της Εβροφάρμα από το 2008 έως το 2017 και της Εταιρείας Δοϊράνη Α.Ε. από το 2017 έως σήμερα.

2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Αποφοίτησε το 2013 από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 2015 μέχρι το 2017 ήταν Βοηθός Διευθυντή Εργοστασίου στην Εβροφάρμα, ενώ από το 2017 μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή.

 • Μεταξύ των άλλων, τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν την επίτευξη του προϋπολογισμού πωλήσεων, την εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής για το σύνολο της ελληνικής αγοράς, συμφωνίες με μεγάλους εθνικούς πελάτες (key Ετήσια Οικονομική Έκθεση 1 Ιαν – 31 Δεκ 2023 31 accounts), ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου αντιπροσώπων, αλλά και την οργάνωση και καθοδήγηση των τμημάτων σχετικών με την εμπορική δραστηριότητα ώστε να επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία και οι εταιρικοί στόχοι.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

Το “νέο αίμα” από αριστερά ο Χρήστος Παπαζηλάκης (Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ και Αναπληρωτής του Προέδρου & Διευθ. Συμβούλου) και δεξιά ο Παναγιώτης Παπαζηλάκης (Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ)

3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Αποφοίτησε το 2013 από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Την περίοδο 2009-2017 διετέλεσε Υπεύθυνος Μονάδας στην Campus ενώ από το 2017 έως το 2020 ασχολήθηκε ως Διευθυντής Τεχνικού Τμήματος της Εβροφάρμα με την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, την μείωση των φυρών παραγωγής και την τήρηση προληπτικών συντηρήσεων και συντονισμό έκτακτων βλαβών.

 • Από το 2020 μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του Διευθυντή Εργοστασίου στην Εβροφάρμα, όπου είναι υπεύθυνος των εγκαταστάσεων και των μηχανών του εργοστασίου, της επίτευξης του προϋπολογισμού παραγωγής και διοικεί προσωπικό 70 ατόμων.

Το “νέο αίμα” από αριστερά ο Χρήστος Παπαζηλάκης (Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ και Αναπληρωτής του Προέδρου & Διευθ. Συμβούλου) και δεξιά ο Παναγιώτης Παπαζηλάκης (Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ)

4. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΖΗΛΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Αποφοίτησε το 2016 από το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε βοηθός στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου της Εβροφάρμα και εκπαιδεύτηκε σε όλες τις διαδικασίες του τμήματος. Εκπαιδεύτηκε, ακόμα, στο σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και στα πρότυπα που εφαρμόζει η Εταιρεία και διετέλεσε βοηθός διασφάλισης Ποιότητας.

 • Από το 2014 έως και σήμερα είναι Υπεύθυνη του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας, Έρευνας και Ανάπτυξης με κύρια καθήκοντα τον σχεδιασμό και τη διασφάλιση της εφαρμογής, διατήρησης και επικαιροποίησης του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων που εφαρμόζει η Εταιρεία, την επιθεώρηση των σχετικών διαδικασιών και την γενικότερη εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας της Εταιρείας.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

Ο Καθαρός δανεισμός στις 31/12/2023 ανήλθε στα € 18.768 χιλ. για τον Όμιλο 
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ
 • ΥΓ: Η ΜΕΤΟΧΗ είναι πλέον ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ και θα παρακολουθείται στενά. 
 • ΥΓ1: Υπάρχει πωλητής κι αυτό να το εκμεταλλευτούν όσοι ενδεχομένως διαθέτουν ρευστότητα και θέλουν να διοχετεύσουν κάπου που να αξίζει ο κόπος για το ρίσκο που θα αναλάβουν… 
 • ΥΓ2: Και μερισματική απόδοση 3% λίαν προσεχώς…
 • ΥΓ 3: Υπό προετοιμασία σχετική αναφορά για την μικρούλα του κλάδου της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, την ΙΛΥΔΑ…
 • ΥΓ4: Για να ξεκαθαρίσω – επί τη ευκαιρία – και κάτι μαζί σας.
 • Τους ανθρώπους δεν τους γνωρίζω, ούτε που τους ξέρω δηλαδή.
 • Οπως και σχεδόν όλους τους εισηγμένους, όπου δεν έχω επαφή μαζί τους παρά τα 30 χρόνια ενασχόλησης με το ΧΑ.
 • ΕΝΑΝ μόνον γνωρίζω, αλλά μιλάμε μόνον για το ωραίο φύλλο και τίποτα άλλο. ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΟ με τους οποίους μιλώ για… ποδοσφαιρικά. 

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο