ΦΡΛΚ: Πως διαμορφώνονται τα θεμελιώδη-Η τεχνική εικόνα

ΦΡΛΚ

ΦΡΛΚ

Η μετοχή της Fourlis Συμμετοχών ΦΡΛΚ διαπραγματεύεται στα 4,23 ευρώ με άνοδο 0,24%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,33 ευρώ και η στήριξη στα 3,96 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 77,51 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή μετά την πρόσφατη πτώση της καταβάλλει προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, ακυρώνοντας σήμερα το σήμα πώλησης, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (4,20 ευρώ), έχοντας πραγματοποιήσει στις αρχές Φεβρουαρίου «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (4,15 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, αυξάνοντας τις πιθανότητες μεσοπρόθεσμα να κινηθεί σε υψηλότερες τιμές.

Η προσοχή εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), καθώς και στην σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΦΡΛΚ

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε ποσό ευρώ 535.1 εκ. (2022 ποσό ευρώ 501.4). Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε ποσό ευρώ 31.0 εκ. έναντι ενοποιημένων κερδών προ φόρων ποσού ευρώ 20.0 εκ. το 2022. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε ποσό ευρώ 19.2 εκ. έναντι κερδών ποσού ευρώ 19.2 εκ. το 2022.

Οι εκτιμήσεις για τη βελτίωση των οικονομικών στοιχείων του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, έχουν άμεση εξάρτηση από τις εξελίξεις στο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον ιδιαίτερα στην Ελλάδα, από όπου εξακολουθεί να προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων (59%) τη χρήση 2023.

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 6 (23,05 εκατ. ευρώ) από (17,51 εκατ. ευρώ)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6 23,21 εκατ. ευρώ από 15,44 εκατ. ευρώ

Χρεωστικοί τόκοι, τόκοι μισθώσεων και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (22,72 εκατ. ευρώ) από (15,23 εκατ. ευρώ)

Καθαρά κέρδη από αναπρ. επενδυτ. ακινήτων σε εύλογες αξίες 6,9 22,35 εκατ. ευρώ από 8,45 εκατ. ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για πώληση 9,5 477,45 εκατ. ευρώ από 317,82 εκατ. ευρώ

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -1,05%

Απόδοση 3μηνου -1,74%

Απόδοση 6μηνου +4,30%

Απόδοση από 1/1 +6,13%

Απόδοση 52 εβδομάδων +12,15%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,765 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 184,23 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 3,66

P/BV 1,16

P/Ettm 11,30

EV/EBITDA* 8,86

EV/Sales 0,80

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,56

ΦΡΛΚ-Ελεύθερες ταμειακές ροές: 31,5 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 14,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,34

ROE +10,44%

ROA +2,13%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 21,37%

Συντελεστής Μόχλευσης* 54,42%

FCF Yield* 14,23%

Κεφαλαιοποίηση: 221,3 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο