ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ- Xρήση 2023: Καθαρά κέρδη 137,8 εκατ. και Εv/ebitda: 6

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προ φόρων κέρδη 268,5 εκατ., επιστροφή κεφαλαίου €0,25/μετοχή (1,5%)

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου για το 2023 διαμορφώθηκαν σε €3,5 δισ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία ήταν €585,5 εκατ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

=======================***=========================ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Τα κυριότερα ενοποιημένα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες οικονομικά στοιχεία του 2023 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σε σύγκριση με τα αντίστοιχα οικονομικά στοιχεία του 2022, έχουν ως εξής:
Ο Κύκλος Εργασιών προς τρίτους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε σε 3.499,2 εκατ. ευρώ, έναντι 3.938,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022 σημειώνοντας μείωση κατά 439,0 εκατ. ευρώ, οφειλόμενη στη μείωση των εσόδων του Τομέα Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας Πώληση Ενέργειας, σαν αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας για το 2023.
Το Προσαρμοσμένο EBITDA (EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες πλέον των συμπεριλαμβανομένων σε αυτό μη ταμειακών αποτελεσμάτων) διαμορφώθηκε σε 585,5 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 661,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022, σημειώνοντας μείωση κατά 76,3 εκατ. ευρώ, οφειλόμενη κυρίως, στη μείωση των αποτελεσμάτων του Τομέα Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας – Πώληση Ενέργειας.
Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 393,2 εκατ. ευρώ έναντι 415,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022 και είναι μειωμένα, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
Τα Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 268,5 εκατ. ευρώ, έναντι 243,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022 και η διαφορά οφείλεται κυρίως, στην αύξηση των κερδών: α) του Τομέα Κατασκευών, β) του Τομέα Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και γ) του Τομέα των Παραχωρήσεων Αυτό/Συγχρηματοδοτούμενων έργων, παρά τη μείωση των κερδών του Τομέα Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας – Πώληση Ενέργειας.
Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου έχουν συμπεριληφθεί και γεγονότα που έχουν τον χαρακτηρισμό του μη λειτουργικού αποτελέσματος και είναι τα εξής:
 • α) ζημία 5,6 εκατ. ευρώ, από την μείωση της εύλογης αξίας του ενσωματωμένου παραγώγου, έναντι της ζημίας 76,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022, το οποίο είχε αναγνωριστεί κυρίως στο πλαίσιο λειτουργίας του Τομέα Παραχωρήσεων – Αυτό/Συγχρηματοδοτούμενων έργων
β) κέρδος 20,5 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση προθεσμιακών συμβολαίων αγοραπωλησίας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, έναντι ζημίας 1,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022, του Τομέα Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας – Πώληση Ενέργειας και
 • γ) κέρδος 4 εκατ. ευρώ από αποτιμήσεις λοιπών συμμετοχών, έναντι κέρδους 21,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
  • Οι αποτιμήσεις των συμβάσεων παραγώγων ανταλλαγής επιτοκίων και του ενσωματωμένου παραγώγου του Τομέα Παραχωρήσεων Αυτό/Συγχρηματοδοτούμενων έργων, οι οποίες αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα των ΔΠΧΑ σε κάθε περίοδο αναφοράς, προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων τις αντίστοιχες μεταβολές στο Euribor και την απόδοση των ομολόγων δανεισμού της χώρας.
  Σύμφωνα με την δομή και τον συσχετισμό των ανωτέρω συμβάσεων για το σύνολο της διάρκειας ισχύος τους, οι μεταβολές των εν λόγω αποτιμήσεων δεν θα επιφέρουν καμία ουσιαστική επίπτωση στα Λειτουργικά αποτελέσματα, στις Ταμειακές Ροές και στην Καθαρή Θέση του Ομίλου αντίστοιχα, δεδομένου ότι, τα αντισταθμιζόμενα ποσά έχουν υπολογισθεί σε σταθερές τιμές, για όλη τη διάρκεια των παραχωρήσεων.
  • Τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 187,3 εκατ. ευρώ, έναντι 177,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022, εκ των οποίων, τα κέρδη που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της Μητρικής, διαμορφώθηκαν σε 147,8 εκατ. ευρώ για το 2023, έναντι 136,5 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη χρήση του 2022 .
  Τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων, διαμορφώθηκαν σε 172,5 εκατ. ευρώ για το 2023, έναντι 215,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022, εκ των οποίων, 133,3 εκατ. ευρώ είναι τα «προσαρμοσμένα» κέρδη που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Μητρικής, έναντι 174,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022.
  • Τα Συνολικά Κέρδη που κατανέμονται στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής διαμορφώθηκαν στο ποσό των 137,9 εκατ. ευρώ για το 2023, έναντι 273,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022, με σημαντικό μέρος της διαφοράς να προέρχεται από την αύξηση της υποχρέωσης από τις αποτιμήσεις στις συμβάσεις των παραγώγων ανταλλαγής επιτοκίων, λόγω της μελλοντικής σταδιακής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων, που καταγράφονται στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα.   
  • Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου διαμορφώθηκε την 31.12.2023 σε 1.751,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1.501,6 εκατ. ευρώ την 31.12.2022 και είναι αυξημένο κατά 250,1 εκατ. ευρώ.
  • Οι Επενδυτικές Δαπάνες για το 2023 διαμορφώθηκαν σε 194,8 εκατ. ευρώ, έναντι 338,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2022 και σχεδόν το σύνολο του ποσού, έχει δαπανηθεί στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Το Συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου την 31.12.2023 ανέρχεται σε 6.054 εκατ. ευρώ, έναντι 5.978 εκατ. ευρώ την 31.12.2022
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο