ΓΕΒΚΑ: Ένα διαμάντι της μικρής κεφαλαιοποίησης

ΓΕΒΚΑ

Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων των εισηγμένων, με αυτή της Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΓΕΒΚΑ) να εκπλήσσει θετικά με τις οικονομικές της επιδόσεις.

Τι έδειξαν τα οικονομικά αποτελέσματα

Ο κύκλος εργασιών έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ και διαμορφώθηκε για την οικονομική χρήση του 2023 στα 50,41 εκατ. ευρώ από 41,93 εκατ. ευρώ πέρσι, τα EBITDA ανήλθαν στα 5,29 εκατ. ευρώ από 5,77 εκατ. ευρώ το 2022, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 3,54 εκατ. ευρώ από 3,93 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με την διοίκηση της εταιρείας να εισηγείται στην Γενική Συνέλευση μέρισμα 0,075 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό 0,07125 ευρώ ανά μετοχή), με την καθαρή μερισματική απόδοση να ανέρχεται στο 4%).

Η εκκίνηση σημαντικών έργων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, που έγινε από τις αρχές της χρήσης 2021, και οι σημαντικές συμφωνίες που κατόρθωσε η Διοίκηση με μεγάλες Ελληνικές εταιρίες για την υποστήριξη των συγκεκριμένων έργων στο εξωτερικό και στην Ελληνική επικράτεια, είναι οι βασικοί παράγοντες διαμόρφωσης του υψηλού κύκλου εργασιών του τομέα του υδραυλικού επαγγελματικού εξοπλισμού της Εταιρίας.

Ο κύκλος εργασιών του τομέα της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παρουσίασε πτωτικές τάσεις στη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με τη περσινή χρήση, άμεσα συναρτώμενος από το επίπεδο της συνολικής ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια του έτους και από τις μειωμένες αποδόσεις που επιφέρει η σταδιακή παλαιότητα των συστημάτων παραγωγής. Έτσι η δυναμικότητα των δύο πάρκων της Εταιρίας απέδωσε φέτος 1.076.078 KWh έναντι 1.124.268 KWh στην προηγούμενη χρήση, διαμορφώνοντας το τζίρο της τρέχουσας χρήσης σε 192,22 χιλ. ευρώ έναντι 202,36 χιλ. ευρώ στη χρήση 2022.

Οι πτωτικές τάσεις των τιμών των χαλυβουργικών προϊόντων επηρέασαν αρνητικά τη διαμόρφωση του περιθωρίου μικτού κέρδους της τρέχουσας χρήσης της Εταιρίας, το οποίο διαμορφώθηκε σε 21,37%, έναντι 27,30% στη προηγούμενη χρήση 2022. Αποτέλεσμα της συρρίκνωσης του περιθωρίου μικτού κέρδους ήταν ο περιορισμός των μικτών κερδών της τρέχουσας χρήσης έναντι των αντίστοιχων της προηγούμενης κατά 674,94 χιλ. ευρώ.

Η σταδιακή αύξηση της τιμής του χάλυβα αναμένεται να βελτιώσουν το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας στα επόμενα τρίμηνα.

Η εταιρεία έχει αρνητικό καθαρό δανεισμό, βελτιώνοντας τις ελεύθερες ταμειακές ροές στα 3,89 εκατ. ευρώ το 2023 από 2,66 εκατ. ευρώ το 2022, με τον δείκτη Free Cash Flow Yield να διαμορφώνεται στο 9,10%.

Τέλος, η εταιρεία αύξησε τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης, με αυτά να ανέρχονται στις 616.588,68 ευρώ από 218.709,22 ευρώ.

ΓΕΒΚΑ

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2023, προκύπτουν:

Ιδία Κεφάλαια: 30,44 εκατ. ευρώ

EV/EBITDA* 7,80

EV/Sales 0,82

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 3,89 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ εξαμήνου του 2023, από 2,66 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,28

ROE +11,64%

ROA +9,06%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 82,30%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 9,10%

Η τεχνική εικόνα

Η μετοχή της ΓΕΒΚΑ έκλεισε στις 28/3 στα 1,78 ευρώ με πτώση 0,84%, όπου μετά την πρόσφατη πτώση της καταβάλλει προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,86 ευρώ και την στήριξη στα 1,77 ευρώ με την επόμενη στα 1,69 ευρώ, με τις εκροές για την μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 6,19 χιλ. τεμάχια.

Η προσοχή εστιάζεται στην σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,77 ευρώ), καθώς και στην ακύρωση του σήματος πώλησης, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΓΕΒΚΑ

Απόδοση μηνός -2,47%

Απόδοση 3μηνου -1,66%

Απόδοση 6μηνου +13,38%

Απόδοση από 1/1 -1,66%

Απόδοση 52 εβδομάδων +33,83%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,11 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,20 ευρώ

BV 1,27

P/BV 1,41

P/Ettm 12,04

Κεφαλαιοποίηση: 42,82 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο