Η CRMA Act και η σχέση της με τρεις εισηγμένους Ομίλους

δασμούς CRMA

δασμούς CRMA

Η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλλει προσωρινούς δασμούς έως και 25% στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχει προκαλέσει ένταση στις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, με την πρώτη να έχει προβεί ήδη σε ενέργειες για την μείωση της εξάρτησης της από την δεύτερη, κυρίως σε ότι αφορά τις πρώτες ύλες.

Σε μια σημαντική κίνηση για τη διασφάλιση του εφοδιασμού με βασικές πρώτες ύλες, η European Critical Raw Materials Act (CRMA) τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαΐου 2024. Η νομοθεσία αυτή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ενίσχυση των ικανοτήτων της ΕΕ όσον αφορά την προμήθεια, την επεξεργασία και την ανακύκλωση κρίσιμων πρώτων υλών (CRM), οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τους κλιματικούς στόχους της περιοχής και τη βιώσιμη ανάπτυξη.


Η CRMA στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ μειώνοντας την εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές για CRM. Απαραίτητα για την παραγωγή μπαταριών, τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διαφόρων εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας, αυτά τα υλικά περιλαμβάνουν λίθιο, κοβάλτιο και νικέλιο.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η CRMA θέτει φιλόδοξους στόχους για στρατηγικές πρώτες ύλες για το 2030:


-Το 10% της ετήσιας κατανάλωσης της ΕΕ για εξόρυξη να προέρχεται από εγχώριες πηγές.


-Το 40% της ετήσιας κατανάλωσης της ΕΕ για μεταποίηση να πραγματοποιείται εντός της ΕΕ.


-Το 15% της ετήσιας κατανάλωσης της ΕΕ να προέρχεται από ανακύκλωση.


Επιπλέον, ο νόμος ορίζει ότι το 65% κατ’ ανώτατο όριο οποιασδήποτε στρατηγικής πρώτης ύλης δεν θα πρέπει να προέρχεται από μία μόνο τρίτη χώρα, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο διαταραχών της αλυσίδας εφοδιασμού.

Ενσωμάτωση της ταξινόμησης του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τους πόρους


Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της CRMA είναι η ενσωμάτωση της Ταξινόμησης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τους Πόρους (UNFC), που αναπτύχθηκε στην UNECE. Το πλαίσιο αυτό είναι καθοριστικής σημασίας για την τυποποίηση της ταξινόμησης, της διαχείρισης και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους ορυκτούς πόρους σε ολόκληρη την ΕΕ, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών. Το UNFC παρέχει μια ενοποιημένη γλώσσα και μεθοδολογία που υποστηρίζει την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και τις ισχυρές πρακτικές διαχείρισης πόρων, προωθώντας τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Υποστήριξη πρακτικών κυκλικής οικονομίας με την UNFC


Η UNFC μπορεί να συμβάλει στην προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας, οι οποίες είναι θεμελιώδεις για το CRMA. Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των πόρων, το UNFC διασφαλίζει την αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των κρίσιμων πρώτων υλών. Η CRMA προωθεί την ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών από απόβλητα και την ανάπτυξη δευτερογενών αγορών. Οι κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από την UNFC υποστηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες τυποποιώντας μεθόδους για την ταξινόμηση έργων βάσει πόρων και αρχών που υποστηρίζουν τη διαχείριση, βελτιστοποιούν την ανακύκλωση και διασφαλίζουν περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές.

Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και της βιωσιμότητας


Η CRMA τονίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και την προώθηση της παγκόσμιας βιώσιμης ανάπτυξης. Η ΕΕ προτίθεται να δημιουργήσει μια λέσχη πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας για τη συνεργασία με χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, διασφαλίζοντας σταθερές και βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού. Η πρωτοβουλία αυτή ευθυγραμμίζεται με τους ευρύτερους στόχους της ΕΕ στο πλαίσιο του βιομηχανικού σχεδίου της Πράσινης Συμφωνίας και του νόμου για τη βιομηχανία μηδενικών καθαρών εκπομπών. Με την έγκριση της UNFC, η ΕΕ διευκολύνει την παγκόσμια συνεργασία μέσω ενός κοινού πλαισίου ταξινόμησης των πόρων, ενισχύοντας τον συντονισμό και τη συνεργασία στη διαχείριση των πόρων.

Το κανονιστικό κείμενο του νόμου επιβεβαιώνει επίσης ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση της UNECE Aarhus για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και από τη σύμβαση του Espoo για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο, καθώς και από το πρωτόκολλό της για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως. Δεδομένης της σημασίας του νόμου για την αύξηση των εξορυκτικών διεργασιών και των εγκαταστάσεων τελμάτων, η σύμβαση της ΟΕΕ/ΗΕ για τις διασυνοριακές επιπτώσεις των βιομηχανικών ατυχημάτων μπορεί να συμβάλει στην κατοχύρωση της ασφάλειας.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η CRMA θα ευνοήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής πρώτων υλών, ιδιαίτερα εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να διευρύνει την επιβολή δασμών σε κινεζικά προϊόντα πέραν των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Οι τρεις ελληνικοί Όμιλοι με διεθνή παρουσία που αναμένεται να ευνοηθούν τα επόμενα χρόνια από την CRMA, είναι:

Metlen

Η Metlen κατέχει επίσης ηγετική θέση στον κλάδο της Μεταλλουργίας. Λειτουργεί την μοναδική στην ΕΕ καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου με ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις και την μεγαλύτερη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ έχει εισέλθει δυναμικά στον χώρο του ανακυκλωμένου αλουμινίου και ανακύκλωσης ψευδαργύρου μόλυβδου. Στη νέα δομή του κλάδου υπάγονται οι Δελφοί-Δίστομο για την παραγωγή βωξίτη, το εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τους 190.000 τόνους σε αλουμίνιο και τους 860.000 τόνους σε αλουμίνα, η ΕΠΑΛΜΕ που αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ανακυκλωμένου (δευτερόχυτου) αλουμινίου, το εργοστάσιο του Βόλου για βαριές και σύνθετες μεταλλικές κατασκευές και το Εργοστάσιο Μεταλλουργίας ψευδαργύρου και μολύβδου, Sometra.

Το 2021, υπογραμμίζοντας την βιώσιμη κατεύθυνση της, η Metlen έγινε η πρώτη ελληνική εταιρεία που έθεσε σαφείς στόχους και δεσμεύτηκε να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα δείχνοντας το δρόμο για μία πιο πράσινη και περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία, βάσει των δεικτών επίδοσης ESG για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα, η Metlen δεσμεύτηκε να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα, φιλοδοξώντας να μειώσει τις συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, ενώ μέχρι το 2050 δεσμεύεται να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο της έμπρακτης δέσμευσης της στη βιώσιμη ανάπτυξη, έχει ανακοινώσει τη συμμετοχή της στην παγκόσμια πρωτοβουλία «Science Based Targets initiative» ενώ έχει ενταχθεί στον δείκτη βιωσιμότητας Dow Jones Sustainability.

Επίσης, η Metlen εξαγόρασε το 100% της εταιρείας Imerys Βωξίτες Ελλάδος Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, καθίσταται ο μεγαλύτερος παραγωγός Βωξίτη της Ευρώπης και αυξάνει σημαντικά τη δυναμικότητα παραγωγής. Συγκεκριμένα, η νέα δραστηριότητα θα αυξήσει την ετήσια παραγωγή σε 1,2 εκατ. τόνους – τη μεγαλύτερη παραγωγή σε ευρωπαϊκό έδαφος και από τις μεγαλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, η παραγωγή βωξίτη θα εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα την τροφοδοσία του ιστορικού εργοστασίου Αλουμίνιον της Ελλάδος. Επιπλέον, η συνένωση των δύο ορυχείων συνεπάγεται σοβαρές οικονομίες κλίμακας σε όλα τα επίπεδα: α) στην παραγωγή β) στα logistics γ) στην από κοινού χρήση του λιμένος Ιτέας και πολλά άλλα.

Με την εξαγορά και την επένδυση που επίκειται από τη Mytlineos, επιπλέον εξασφαλίζεται η παραγωγή επαρκούς ποσότητας γαλλίου για την κάλυψη των ευρωπαϊκών αναγκών, καθώς οι ποσότητες που μπορούν να παραχθούν αντιστοιχούν στην τρέχουσα ζήτηση της Ε.Ε.. Εξάλλου, διεξάγονται ήδη συζητήσεις μεταξύ της εταιρείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς η Mytilineos εκπονεί πιλοτικό έργο για την αξιολόγηση του πιο αποδοτικού τρόπου εξόρυξης γαλλίου, με στόχο την παραγωγή 40-45 μετρικών τόνων, ετησίως.

Ιδία Κεφάλαια: 2,57 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 18,64

P/BV 1,87

P/Ettm 7,74

EV/EBITDA* 6,62

EV/Sales* 1,22

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,35

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -898,29 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 172,94 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,15

ROE +24,19%

ROA +7,59%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 35,33%

Συντελεστής Μόχλευσης* 34,75%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 4,98 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΥΤΙΛ έκλεισε στα 34,86 ευρώ με άνοδο 1,10%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 35,27 ευρώ με την επόμενη στα 37,86 ευρώ και η στήριξη στα 32,96 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 343,0 χιλ. τεμάχια.

δασμούς CRMA

Απόδοση μηνός -5,12%

Απόδοση 3μηνου -2,52%

Απόδοση 6μηνου -5,01%

Απόδοση από 1/1 -5,01%

Απόδοση 52 εβδομάδων +7,86%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 39,56 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 30,12 ευρώ

Viohalco

Ο κλάδος αλουμινίου της Viohalco έχει εδραιώσει διεθνή παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες χάρη στη στιβαρή εμπορική δομή που λειτουργεί μέσω των γραφείων και των ομάδων πωλήσεων του, καθώς και σταθερών συνεργαζόμενων γραφείων πωλήσεων που αποτελούν μέρος του ευρύτερου εμπορικού δικτύου της Viohalco. Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει εμπορικούς συνεργάτες στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Τουρκία, την Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. 

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του κλάδου αλουμινίου περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα λύσεων αλουμινίου για πολυάριθμες, διαφορετικές και απαιτητικές εφαρμογές.

Επίσης, δραστηριοποιείται στον κλάδο του χαλκού μέσω της Halcor, του τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor, και των θυγατρικών του κλάδου χαλκού, δηλαδή της Sofia Med (Βουλγαρία), της Μεταλλουργικής Ηπείρου (Πωγώνι-Ιωαννίνων, Ελλάδα), της Cablel Wires (Λειβαδειά-Βοιωτίας, Ελλάδα) και της HC Isitma (Joint venture) στην Τουρκία. Μέσω του εκτενούς χαρτοφυλακίου προϊόντων που αποτελείται κυρίως από σωλήνες χαλκού και ορείχαλκου, προϊόντα έλασης χαλκού και προϊόντα διέλασης χαλκού, κραμάτων χαλκού και ορείχαλκου, η Halcor και οι θυγατρικές του κλάδου χαλκού ανταποκρίνονται στις σύνθετες ανάγκες του διεθνούς πελατολογίου τους, σε όλες τις κύριες γεωγραφικές αγορές.

Η παραγωγική βάση των εταιριών του κλάδου χαλκού περιλαμβάνει εγκαταστάσεις παραγωγής στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Τουρκία που παρέχουν ευέλικτες και δυναμικές λύσεις για τους πελάτες τους.

Ο Όμιλος Sidenor, η Stomana Industry και οι θυγατρικές τους συνθέτουν τον κλάδο παραγωγής και εμπορίας χάλυβα της Viohalco. Η Sidenor, η Stomana Industry και οι θυγατρικές τους είναι κορυφαίοι παραγωγοί προϊόντων χάλυβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με θυγατρικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία προϊόντων χάλυβα, η Sidenor είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλυβα στην Ελλάδα με ηγετική θέση στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Το εκτενές χαρτοφυλάκιο προϊόντων του ομίλου Sidenor, που περιλαμβάνει επιμήκη και πλατέα προϊόντα χάλυβα και άλλα καθετοποιημένα προϊόντα χάλυβα, παράγεται σε δέκα βασικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Βόρεια Μακεδονία και την Αυστραλία. Από κτίρια, έργα οδοποιίας, σταθμούς μετρό, γέφυρες και εμπορικά κέντρα, έως υδροηλεκτρικά φράγματα, οι εταιρίες του κλάδου χάλυβα ανταποκρίνονται στις περίπλοκες ανάγκες διεθνών πελατών μέσω ενός χαρτοφυλακίου προϊόντων και λύσεων προστιθέμενης αξίας.

Με έργα που εκτείνονται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Γαλλία, την Κροατία, την Τυνησία και τις ΗΠΑ, ο όμιλος χάλυβα αποτελεί έναν πραγματικά διεθνή προμηθευτή.

Ιδία Κεφάλαια: 1,67 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 6,47

P/BV 0,88

P/Ettm 30,59

EV/EBITDA* 6,23

EV/Sales* 0,53

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,49

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 280,87 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -303,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,36

ROE +2,88%

ROA +0,81%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 30,35%

Συντελεστής Μόχλευσης* 52,76%

FCF Yield* 19,04%

Κεφαλαιοποίηση: 1,47 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΒΙΟ έκλεισε στα 5,69 ευρώ με πτώση 1,39%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,90 ευρώ και η στήριξη στα 5,49 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 148,0 χιλ. τεμάχια.

δασμούς CRMA

Απόδοση μηνός -5,48%

Απόδοση 3μηνου +3,27%

Απόδοση 6μηνου +8,17%

Απόδοση από 1/1 +8,17%

Απόδοση 52 εβδομάδων -5,95%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,13 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 4,44 ευρώ

ElvalHalcor

Η ElvalHalcor δραστηριοποιείται στον κλάδο του αλουμινίου, μέσω του τομέα έλασης αλουμινίου με την επωνυμία Elval και των θυγατρικών της εταιριών που δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία αλουμινίου Symetal, Elval Colour, Vepal, Anoxal και Viomal.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων του κλάδου αλουμινίου περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα λύσεων αλουμινίου για πολυάριθμες και απαιτητικές εφαρμογές. Συγκεκριμένα προσφέρουμε μία ευρεία γκάμα προϊόντων και λύσεων αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων ρόλων, ταινιών, φύλλων και foil για πολλαπλές εφαρμογές.

Επίσης, παρέχει στους πελάτες της σε όλο τον κόσμο ευέλικτες και δυναμικές λύσεις σε προϊόντα χαλκού μέσω του τομέα σωλήνων χαλκού που διαθέτει, με την επωνυμία Halcor και των θυγατρικών της εταιριών, που δραστηριοποιούνται στην επεξεργασία χαλκού και κραμάτων χαλκού, Sofia Med (Βουλγαρία), Μεταλλουργική Ηπείρου (Ελλάδα), Cablel Wires (Ελλάδα) και HC Isitma (Τουρκία).  Επιπρόσθετα, η ElvalHalcor δραστηριοποιείται στην επεξεργασία προϊόντων τιτανιούχου ψευδαργύρου μέσω της NedΖink, joint venture στην Ολλανδία.

Η ElvalHalcor παρέχει μία ευρεία γκάμα προϊόντων χαλκού και κραμάτων χαλκού υψηλής ποιότητας, από σωλήνες χαλκού για δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης, κλιματισμού, ψύξης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιομηχανικές εφαρμογές, μέχρι φύλλα και ταινίες χαλκού για αρχιτεκτονικές και βιομηχανικές εφαρμογές.

Ο κλάδος χαλκού διαθέτει τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικά και αποδοτικές εγκαταστάσεις παραγωγής σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία και Ολλανδία, με αποτέλεσμα η ElvalHalcor και οι θυγατρικές της να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες και σύνθετες ανάγκες των πελατών τους.

Ιδία Κεφάλαια: 939,61 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,50

P/BV 0,70

P/Ettm 23,23

EV/EBITDA* 6,16

EV/Sales* 0,45

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,40

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 174,79 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -125,06 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,46

ROE +3,03%

ROA +1,22%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,98%

Συντελεστής Μόχλευσης* 46,40%

FCF Yield* 26,41%

Κεφαλαιοποίηση: 661,92 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΕΛΧΑ έκλεισε στα 1,764 ευρώ με άνοδο 0,23%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,77 ευρώ με την επόμενη στα 1,89 ευρώ και η στήριξη στα 1,67 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 182,0 χιλ. τεμάχια.

δασμούς CRMA

Απόδοση μηνός –7,74%

Απόδοση 3μηνου –10,09%

Απόδοση 6μηνου –4,65%

Απόδοση από 1/1 –4,65%

Απόδοση 52 εβδομάδων –13,74%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,435 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,568 ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Πηγή:

https://unece.org

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο