Η νέα οδηγία για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες (BCRD) και τις υποδομές gigabit (GIA)

υπηρεσιών

GIA

Για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη υποδομών δικτύου gigabit σε ολόκληρη την Ευρώπη, το Συμβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση (γενική προσέγγιση) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής να αντικατασταθεί η οδηγία του 2014 για τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών υπηρεσιών (BCRD) από την πράξη για τις υποδομές gigabit (GIA).

Η GIA αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της νομοθεσίας για την επίτευξη των στόχων και των στόχων συνδεσιμότητας της Ευρώπης, όπως ορίζονται στην ψηφιακή πυξίδα της ΕΕ για την τρέχουσα δεκαετία, το λεγόμενο “πρόγραμμα πολιτικής της ψηφιακής δεκαετίας”, που εγκρίθηκε από τους συννομοθέτες πέρυσι, και για την ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών επόμενης γενιάς στην ΕΕ.

Κύριοι στόχοι της πρότασης

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στη μείωση του αδικαιολόγητα υψηλού κόστους ανάπτυξης υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο εν μέρει οφείλεται στις διαδικασίες χορήγησης αδειών πριν από την εγκατάσταση ή την αναβάθμιση των δικτύων. Οι διαδικασίες αυτές εξακολουθούν να είναι πολύπλοκες, ενίοτε χρονοβόρες και διαφορετικές μεταξύ των κρατών μελών.

Η πρόταση αποσκοπεί επίσης στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των δικτύων, στην παροχή ασφάλειας δικαίου και διαφάνειας για όλους τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς και στην παροχή αποτελεσματικότερων διαδικασιών σχεδιασμού και ανάπτυξης για τους φορείς εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Αυτή η πρόταση ελάχιστης εναρμόνισης αφορά επίσης την ανάπτυξη και την πρόσβαση σε φυσικές υποδομές εντός του κτιρίου. Αναμένεται να διευκολύνει τις διασυνοριακές εφαρμογές και να επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους φορείς, φορείς εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κατασκευαστές εξοπλισμού ή εταιρείες πολιτικού μηχανικού, να επιτύχουν καλύτερες οικονομίες κλίμακας.

Οι τροπολογίες του Συμβουλίου

Οι κοινές θέσεις του Συμβουλίου διατηρούν τη γενική κατεύθυνση της πρότασης της Επιτροπής. Ωστόσο, με βάση πολυάριθμα αιτήματα των κρατών μελών, το Συμβούλιο τροποποίησε ορισμένες πτυχές της πρότασης ως εξής:

-η έννοια της “σιωπηρής έγκρισης” διαγράφηκε

-συμπεριλήφθηκε εξαίρεση για μια μεταβατική περίοδο για τους μικρότερους δήμους

-αποσαφηνίστηκαν οι παράγοντες για τον υπολογισμό των δίκαιων όρων πρόσβασης

-διευκρινίστηκε επίσης ότι όχι μόνο οι οπτικές ίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη πολύ υψηλής χωρητικότητας

-στο κείμενο συμπεριλήφθηκαν ορισμένες εξαιρέσεις για τις κρίσιμες εθνικές υποδομές.

Το κείμενο της θέσης του Συμβουλίου διασφαλίζει συνολικά ότι τα κράτη μέλη έχουν ευρεία αυτονομία στην έκδοση λεπτομερέστερων κανόνων και μπορούν να προχωρήσουν περαιτέρω σε διάφορα σημαντικά στοιχεία αυτού του νέου κανονισμού που θεσπίζει μια ελάχιστη εναρμόνιση όσον αφορά τα μέτρα για τη μείωση του κόστους των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών gigabit.

Επόμενα βήματα

Μετά τη σημερινή έγκριση της εντολής διαπραγμάτευσης του Συμβουλίου (γενική προσέγγιση), η ισπανική Προεδρία θα μπορέσει να ξεκινήσει συνομιλίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (“τρίλογοι”) και σκοπεύει να σημειώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις αυτές μέχρι το τέλος του έτους.

Πληροφορίες για το ιστορικό

Η οδηγία για τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών επικοινωνιών (BCRD, 2014/61/ΕΕ), η οποία βρίσκεται σήμερα σε ισχύ, αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας μέσω της μείωσης του κόστους ανάπτυξης με ένα σύνολο εναρμονισμένων μέτρων. Οι ψηφιακοί στόχοι, στους οποίους βασίστηκε το BCRD, είτε έχουν επιτευχθεί είτε έχουν καταστεί παρωχημένοι από το 2014. Για παράδειγμα, αν και το ποσοστό των ευρωπαϊκών νοικοκυριών που έχουν πρόσβαση σε δίκτυο διαδικτύου 30 Mbps έχει αυξηθεί από 58,1% το 2013 σε 90,1% το 2021, η ταχύτητα αυτή δεν είναι πλέον ανθεκτική στο μέλλον, δεδομένης της αυξημένης ανάγκης των επιχειρήσεων και των πολιτών για πρόσβαση σε δίκτυα με πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Εκτός από την πρόοδο των ψηφιακών τεχνολογιών από το 2014, και άλλοι παράγοντες κατέστησαν αναγκαία την αναθεώρηση του BCRD. Οι χαμηλές αποδόσεις των ιδίων κεφαλαίων και το υψηλό κόστος επενδύσεων που επικρατούν στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών έχουν αρχίσει να εκτροχιάζουν την πρόοδο για την επίτευξη των ψηφιακών στόχων του 2030 που καθορίζονται στο πρόγραμμα πολιτικής της ψηφιακής δεκαετίας. Η Επιτροπή εκτιμά ότι το επενδυτικό χάσμα μεταξύ του σημερινού επιπέδου και αυτού που θα ήταν απαραίτητο για την επίτευξη αυτών των στόχων συνδεσιμότητας ανέρχεται σε περίπου 65 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Στις 23 Φεβρουαρίου 2023, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά με μέτρα για τη μείωση του κόστους ανάπτυξης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών gigabit και την κατάργηση της οδηγίας 2014/61/ΕΕ (πράξη για τις υποδομές gigabit). Στις 3 Ιουνίου 2023, το Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών του Λουξεμβούργου έλαβε γνώση μιας έκθεσης προόδου σχετικά με τον εν λόγω φάκελο.

Gigabit infrastructure act, Commission proposal, 23 February 2023

Gigabit infrastructure act, Council’s progress report, 3 June 2023

Broadband cost reduction directive (BCRD), 23 May 2014

www.consilium.europa.eu

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο