ΙΝΤΡΑΚΟΜ: Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουνίου 2023 : Αποφάσεις – Aποτελέσματα ψηφοφορίας

ΙΝΤΚΑ

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 41 μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικά 34.274.935 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 83.600.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, δηλ. το 41,00% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 617.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, εξαιρουμένου τουδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η συζήτηση του οποίου ματαιώθηκε, λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας. Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική συνεδρίαση την Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023 και ώρα 12.00 μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν επί των λοιπών θεμάτων έχουν ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2022 (1/1/2022-31/12/2022), στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 28ης Απριλίου 2023 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και την ιστοσελίδα του Χ.Α. την 28.04.2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.274.935

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.274.935

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 34.252.293 (99,93%)

Αριθμός ψήφων Κατά  :  0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 22.642 (0,07%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.

Η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022 είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.intracom.com/brief_type/shareholders-meetings/.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.274.935

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :  34.274.935

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 34.199.268 (99,78%)

Αριθμός ψήφων Κατά  : 53.025 (0,15%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 22.642 (0,07%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε : α) την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) και ενέκρινε την αμοιβή αυτής, σύμφωνα με τα προταθέντα και β) τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.274.935

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :  34.274.935

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 34.136.823 (99,60%)

Αριθμός ψήφων Κατά  : 138.112 (0,40%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε το σύνολο των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2022 .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.274.935

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :  34.274.935

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 34.136.823 (99,60%)

Αριθμός ψήφων Κατά  : 138.112 (0,40%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

H Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.intracom.com/brief_type/shareholders-meetings/.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.274.935

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :  34.274.935

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 34.136.823 (99,60%)

Αριθμός ψήφων Κατά  : 138.112 (0,40%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την προτεινόμενη τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.274.935

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.274.935

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 34.136.823 (99,60%)

Αριθμός ψήφων Κατά  : 138.112 (0,40%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του ογδόου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων καθόρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) και προενέκρινε την καταβολή αυτών για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.274.935

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :  34.274.935

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 34.136.823 (99,60%)

Αριθμός ψήφων Κατά  : 138.112 (0,40%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του ένατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών (κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.274.935

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων :  34.274.935

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 34.274.935 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά  : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τον συμψηφισμό αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί στο παρελθόν από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, συνολικού ύψους €154.536.481,54, προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2028, όπως ισχύει μετά την διαμόρφωσή του με το άρθρο 80 του Ν. 4916/2022

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 34.274.935

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 41,00%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 34.274.935

Αριθμός ψήφων Υπέρ  : 34.274.935 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά  : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 0 (0,00%)

Επί του δωδέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Αναφορά – Εκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.

Η Αναφορά- Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.intracom.com/brief_type/shareholders-meetings/.

Επί του δέκατου τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο