ΚΟΡΔΕ: Κάτω από την λογιστική της αξία η μετοχή

Αφοι Κορδέλλου

Η μετοχή της Αφοι Κορδέλλου ΚΟΡΔΕ έκλεισε στις 30/4 στα 0,55 ευρώ με πτώση 1,79%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,595 ευρώ και η στήριξη στα 0,538 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 19,96 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, έχοντας δημιουργήσει στις αρχές του προηγούμενου μήνα «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (0,592 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,571 ευρώ), διατηρώντας αυξημένες τις πιθανότητες μεσοπρόθεσμα για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.

Αφοι Κορδέλλου

Κατά τη χρήση του 2023, η Εταιρεία πέτυχε σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, η οποία αντιστάθμισε τη μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του χάλυβα. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά την περίοδο 01.01-31.12.2023 ανήλθε σε € 54.670 χιλ., παρουσιάζοντας οριακή μείωση έναντι των € 55.216 χιλ. της περιόδου 01.01-31.12.2022, ενώ οι τιμές πώλησης μειώθηκαν κατά 15% – 20% σε σχέση με το 2022. Η Εταιρεία επιτυγχάνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ετήσιες πωλήσεις αυτής της τάξης, καταγράφοντας σταθερό κύκλο εργασιών παρά τις διεθνείς αναταράξεις.

Το 2023 είχαμε σημαντική πτώση των διεθνών τιμών του χάλυβα, η οποία ήταν η αναμενόμενη διόρθωση μετά την έντονη άνοδο των τιμών που προκλήθηκε από την έναρξη του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας το 2022. Η πτώση των τιμών επηρέασε αρνητικά το μικτό περιθώριο του 2023, λόγω του υψηλού κόστους του αποθέματος που μεταφέρθηκε από την προηγούμενη χρήση.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 4.484 χιλ. με μικτό περιθώριο σε 8,2%, έναντι μικτού κέρδους € 7.618 χιλ. και περιθωρίου 13,8% κατά την προηγούμενη χρήση.

Τέλος, κατά τη χρήση 2023 η Εταιρεία παρουσίασε ζημίες προ φόρων € -557,5 χιλ. έναντι κερδών € 3.098,8 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος ήταν η αύξηση των τόκων κατά € 664 χιλ. λόγω της ανόδου του EURIBOR. Η ζημία μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε € -586 χιλ. έναντι κερδών € 2.415,5 χιλ. το 2022.

Οι στόχοι της Διοίκησης της Εταιρείας παραμένουν ίδιοι και αφορούν στην ενίσχυση του Κύκλου Εργασιών και την στήριξη της υψηλής Λειτουργικής Κερδοφορίας (EBITDA). Την τελευταία τριετία (2021-2023) η Εταιρεία βελτίωσε σημαντικά την Κεφαλαιακή Διάρθρωση, ενισχύοντας τα Ίδια Κεφάλαιά της, παρά την έντονη μεταβλητότητα των τιμών αλλά και τις Διεθνείς αρνητικές συγκυρίες.

Στόχος της Εταιρείας είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή της στα σημαντικά Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα πετυχαίνοντας υψηλότερο Μερίδιο Αγοράς εκμεταλλευόμενη τις στρατηγικές της συνεργασίες. Σήμερα η Εταιρεία έχει ενισχύσει κατά πολύ την αναγνωσιμότητα της ως ειδικού στην πώληση των κατασκευαστικών υλικών. Στόχος είναι η συνεχής ανάπτυξη του πελατολογίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση και την ποιότητα, εκμεταλλευόμενη την υψηλή προϊοντική εξειδίκευση και εμπειρία της στον Κλάδο.

Απόδοση μηνός -6,78%

Απόδοση 3μηνου -15,38%

Απόδοση 6μηνου +10%

Απόδοση από 1/1 -6,14%

Απόδοση 52 εβδομάδων -4,51%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,74 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,451 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 22,45 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,06

P/BV 0,52

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 19,74

EV/Sales* 0,61

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 12,86

Αφοι ΚορδέλλουΕλεύθερες ταμειακές ροές: 1,96 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 1,61 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,63

ROE –2,61%

ROA 0,99%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 19,46%

Συντελεστής Μόχλευσης* 49,24%

FCF Yield* 16,85%

Κεφαλαιοποίηση: 11,67 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο