ΚΡΙ-ΚΡΙ: Ικανοποίηση και προβληματισμός για τα οικονομικά αποτελέσματα

ΚΡΙ

Η μετοχή της Kri Kri ΚΡΙ διαπραγματεύεται στα 11,20 ευρώ με πτώση 0,88%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 11,94 ευρώ και η στήριξη στα 10,9 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 18,69 χιλ. τεμάχια.

Πέραν του δέοντος ικανοποιητικά ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για την χρήση του 2023, με την μετοχή να διατηρεί την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης.

Ο προβληματισμός σχετικά με την πολιτική αύξησης των τιμών των προϊόντων της εταιρείας, αλλά και την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων και το τρέχον έτος, αποτυπώνεται σήμερα στην μετοχή.

ΚΡΙ

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €216.329 χιλ. στη χρήση 2023, έναντι €171.883 χιλ της χρήσης 2022 (αυξημένος +25,9%).

Οι πωλήσεις παγωτού εμφανίζουν αύξηση σε αξία κατά +13,7% και διαμορφώθηκαν σε €40.723 χιλ. έναντι €35.828 χιλ. στην προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, η μεταβολή τους σε όγκο ήταν +2,3%.

Οι πωλήσεις γαλακτοκομικών παρουσίασαν αύξηση σε αξία κατά +28,6% και διαμορφώθηκαν σε €173.564 χιλ. έναντι €135.014 χιλ. στην προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, η μεταβολή τους σε όγκο ήταν +15,3%.

Τέλος, οι εξαγωγές της εταιρείας διαμορφώθηκαν στο 48,9% των συνολικών πωλήσεων προϊόντων παρουσιάζοντας αύξηση +29,9%.

Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 33,5% (2022: 18,3%), και συγκεκριμένα α) στο παγωτό σε 46,0% (2022: 37,7%) και β) στα γαλακτοκομικά σε 30,7% (2022: 13,8%).

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €40.301 χιλ. στη χρήση 2023, έναντι €3.832 χιλ. της χρήσης 2022 (αύξηση +951,5%), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €32.269 χιλ. από €3.175 χιλ. το 2022 (αύξηση +916,4%). Αντίστοιχα τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €45.124 χιλ. έναντι €8.863 χιλ. στην προηγούμενη χρήση (αύξηση +409,1%).

Για τη χρήση 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σημαντική αύξηση του μερίσματος, προτείνοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,35 ανά μετοχή. Η διανομή αυτή υπόκειται στην έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κόστος πωληθέντων Γ.3 (143.864.302) ευρώ από (140.421.046) ευρώ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 104.699.303 ευρώ από 78.902.120 ευρώ

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -6,67%

Απόδοση 3μηνου +12,90%

Απόδοση 6μηνου +40%

Απόδοση από 1/1 +16,91%

Απόδοση 52 εβδομάδων +72,31%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,34 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 104,69 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 3,17

P/BV 3,53

P/Ettm 11,45

EV/EBITDA* 8,06

EV/Sales* 1,68

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

ΚΡΙ-Ελεύθερες ταμειακές ροές: 35,36 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -4,46 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,53

ROE +30,82%

ROA +20,11%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 75,45%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 9,46%

Κεφαλαιοποίηση: 373,61 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

 

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο