ΛΟΥΛΗ €0,12/μετ. επιστροφή κεφαλαίου! Είχε δηλώσει ότι δεν θα έδινε μέρισμα!

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), για να λάβουν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2022 έως 31.12.2022, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2022 έως 31.12.2022.

  2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2022 έως 31.12.2022, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

  3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους

  4) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022

  5) Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών που προκαταβλήθηκαν για την χρήση 2022. Έγκριση προκαταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2023.

  6) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 2.054.433,60€ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

  7) Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αναφορικά με τη τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.

  8) Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

  9) Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. 2 Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 14η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Σούρπης Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης

  Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
  Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο