ΜΟΗ: Από τα χαμηλότερα P/E στο χρηματιστήριο

ΜΟΗ

ΜΟΗ

Η μετοχή της Motor Oil ΜΟΗ διαπραγματεύεται στα 27,10 ευρώ με άνοδο 0,37%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 27,60 ευρώ και η στήριξη στα 26,0 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να περιορίζονται. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 98,47 χιλ. τεμάχια.

Παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία δεν ικανοποίησαν, η μετοχή διαπραγματεύεται με ένα από τα χαμηλότερα P/E στο χρηματιστήριο, με χαμηλό δείκτη EV/EBITDA, πετυχαίνοντας επίσης υψηλούς αριθμοδείκτες ROE και ROA.

ΜΟΗ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για την χρήση 2023 διαμορφώθηκε στα 13,31 δισ. ευρώ έναντι 16,63 δισ. ευρώ την χρήση 2022 παρουσιάζοντας μείωση κατά 19,93%. Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στη μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 3,54% (από ΜΤ 15.492.900 σε ΜΤ 14.943.856), σε συνδυασμό με το μειωμένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 18,37% σε σχέση με τις τιμές τη χρήση 2022 και την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 2,62% (μέση ισοτιμία 2023: 1$ = 0,9248€ έναντι 1$ = 0,9497€ το 2022) δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε Δολάριο Η.Π.Α. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 1,38 δισ. ευρώ από 1,69 δισ. ευρώ το 2022, και τα καθαρά κέρδη στα 805,71 εκατ. ευρώ από 967,98 εκατ. ευρώ το 2022.

Η μείωση του όγκου πωλήσεων του Ομίλου τη χρήση 2023 έναντι της χρήσης 2022 οφείλεται στις εργασίες του εκτεταμένου προγράμματος περιοδικής συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν σχεδόν στο σύνολο των μονάδων του Διυλιστηρίου της μητρικής Εταιρείας την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2023 (σχετικά εδάφιο 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ).

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτει ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του Ομίλου αφού οι πωλήσεις εξωτερικού και Ναυτιλίας ανήλθαν το 2023 σε 74,78% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 79,48% το 2022 καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 80,04% το 2023 έναντι 85,94% 2022).

Η χαμηλότερη ποσότητα αργού & πρώτων υλών που επεξεργάστηκε η Εταιρεία το 2023 έναντι του 2022 οφείλεται στις εργασίες περιοδικής συντήρησης των μονάδων του Διυλιστηρίου που πραγματοποιήθηκε το διάστημα Μαΐου – Ιουλίου 2023.

Η Διοίκηση της Εταιρείας συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2023 ποσού Ευρώ 199.409.364 (ή Ευρώ 1,80 ανά μετοχή) που αποτελεί το υψηλότερο ποσό που έχει διανείμει η Εταιρεία από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2023 ποσό Ευρώ 44.313.192 (ή 0,40 ευρώ ανά μετοχή) από το Δεκέμβριο του 2023, ενώ το υπόλοιπο ποσό 1,40 ευρώ ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2024.

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2023 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 7,58% με βάση το κλείσιμo της τιμής της μετοχής Εταιρείας στις 29.12.2023 και σε 7,78% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price).

Η οικονομική έκθεση για την χρήση του 2023 εδώ.

Απόδοση μηνός -1,09%

Απόδοση 3μηνου +12,44%

Απόδοση 6μηνου +18,95%

Απόδοση από 1/1 +14,14%

Απόδοση 52 εβδομάδων +10,24%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 28,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 20,80 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,66 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 24,64

P/BV 1,10

P/Ettm 3,64

EV/EBITDA* 3,21

EV/Sales 0,33

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,10

ΜΟΗ-Ελεύθερες ταμειακές ροές: 492,61 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 871,55 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,8

ROE +30,24%

ROA +10,64%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,62%

Συντελεστής Μόχλευσης* 36,29%

FCF Yield* 16,43%

Κεφαλαιοποίηση: 2,99 δισ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο