ΜΟΥΖΑΚΗΣ: Βελτίωσε τις οικονομικές του επιδόσεις το 2023

ΜΟΥΖΚ

Η μετοχή της ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΜΟΥΖΚ διαπραγματεύεται στα 0,74 ευρώ αμετάβλητη, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,79 ευρώ και η στήριξη στα 0,69 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 2,67 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση αυτού, αλλά και την ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (0,75 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΜΟΥΖΚ

Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε για τη κλειόμενη χρήση σε ευρώ 3.617.561,10 από 4.359.275,41 ευρώ τη χρήση του 2022 παρουσιάζοντας μείωση των πωλήσεων κατά 17,01%.

Το κόστος πωληθέντων ανήλθε για τη κλειόμενη χρήση 3.409.386,14 ευρώ από 4.516.392,39 ευρώ τη χρήση του 2022 παρουσιάζοντας μείωση κατά 24,51%.

Ζημίες/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) Τα κέρδη ανήλθαν για τη κλειόμενη χρήση σε 1.067.887,19. ευρώ από Ζημίες -4.312.801,70 ευρώ τη χρήση του 2022.

Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού: Κατά την 31.12.2023 τα Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανέρχονταν σε 51.955.374,34 ευρώ και αντιστοιχούν στο 90,61% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου, ενώ την 31/12/2022 ανέρχονταν σε 52.237.767,83 ευρώ και αντιστοιχούν στο 90,88% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου.

Ίδια Κεφάλαια: Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ποσού 31.124.283,83 ευρώ έναντι ποσού 30.512.402,07 ευρώ με 31/12/2022, αντιπροσωπεύουν ποσοστό 54,28% του Συνολικού Παθητικού του Ομίλου το 2023 και 53,08% αντίστοιχα για το 2022.

Έσοδα από αποτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα 9.23 3.923.818,49 ευρώ από 0,00

Έξοδα από αποτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα 9.23 -1.295.897,08 ευρώ από 0,00

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -3,27%

Απόδοση 3μηνου +8,82%

Απόδοση 6μηνου +23,33%

Απόδοση από 1/1 +2,78%

Απόδοση 52 εβδομάδων -0,67%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,92 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,57 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 30,76 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,96

P/BV 0,77

P/Ettm 10,39

EV/EBITDA* 21,49

EV/Sales* 6,34

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

ΜΟΥΖΚΕλεύθερες ταμειακές ροές: 197.666 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -390.036 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,85

ROE +7,45%

ROA +4%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 54,49%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 0,83%

Κεφαλαιοποίηση: 23,81 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο