ΠΕΡΦ: Ικανοποίηση για τα οικονομικά αποτελέσματα, προβληματισμός για την μετοχή

ΠΕΡΦ

Η μετοχή της Performance ΠΕΡΦ διαπραγματεύεται στα 5,25 ευρώ αμετάβλητη, συνεχίζοντας να παρουσιάζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερες τιμές, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,48 ευρώ και η στήριξη στα 5,16 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 17,85 χιλ. τεμάχια.

Ικανοποιητικά ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για την οικονομική χρήση του 2023, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (5,30 ευρώ) από την μετοχή και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, καθώς και στην ακύρωση του σήματος πώλησης, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΠΕΡΦ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των 57.722 χιλ. ευρώ έναντι του ποσού 41.913 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 37,7%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 17.673 χιλ. ευρώ έναντι του ποσού των 12.928 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 36,7%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 7.151 χιλ. ευρώ έναντι του ποσού των 5.203 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 37,4%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 6.430 χιλ. ευρώ έναντι του ποσού των 4.635 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 38,7%.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 6.130 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 4.365 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 40,4%.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 4.702 χιλ. ευρώ έναντι του ποσού 3.812 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 23,3%.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν το 2023 στο ποσό των 23,91 εκ. ευρώ, από το ποσό των 19,86 εκ. ευρώ κατά το έτος 2022, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 20,4%.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός την 31/12/2023 ανέρχεται σε 2,5 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 1,25 εκ. ευρώ είναι μακροπρόθεσμος. Την 31/12/2022 ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ήταν 4,0 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 1,0 εκ. ευρώ ήταν μακροπρόθεσμος. Ο καθαρός δανεισμός την 31/12/2023 ήταν αρνητικός κατά -8,6 εκ. ευρώ, έναντι ποσού -3,0 εκ. ευρώ την 31/12/2022.

Οι προτεραιότητες της Εταιρείας για το 2024 εστιάζονται στα κάτωθι:

-Περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και αύξηση του share-of-wallet σε υφιστάμενους πελάτες για πρόσθετες λύσεις και υπηρεσίες.

-Περαιτέρω επενδύσεις σε λειτουργίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαμόρφωσης καινοτόμων λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς υψηλής ζήτησης.

-Περαιτέρω ισχυροποίηση του έμψυχου δυναμικού μας για διατήρηση υψηλού ρυθμού οργανικής ανάπτυξης.

-Ανάληψη και εκτέλεση νέων έργων στο πεδίο ειδίκευσης της από τον Δημόσιο τομέα, όπου είναι σε εξέλιξη μεγάλες επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών.

-Διερεύνηση ευκαιριών για συνεργίες στην περιοχή του M&A, με την επιλογή υποψήφιων σχημάτων που παρουσιάζουν καλή συμπληρωματικότητα και συνάφεια με το αντικείμενο και την δραστηριότητα της εταιρείας, όπως επιτυχημένα έγινε με την εξαγορά της πλειοψηφικής συμμετοχής στην Adaptera

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -2,05%

Απόδοση 3μηνου +1,94%

Απόδοση 6μηνου +37,98%

Απόδοση από 1/1 +10,41%

Απόδοση 52 εβδομάδων +26,96%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,91 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,60 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 23,69 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,71

P/BV 3,07

P/Ettm 15,91

EV/EBITDA* 9,10

EV/Sales 1,13

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

ΠΕΡΦ-Ελεύθερες ταμειακές ροές: 6,71 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -1,98 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,03

ROE +19,51%

ROA +9,55%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 63,56%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 9,20%

Κεφαλαιοποίηση: 72,98 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

 

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο