Πιέσεις στα small caps στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΚΥΡΙΟ, ΚΟΥΑΛ, ΜΕΒΑ, ΙΝΤΚΑ, ΛΑΒΙ, και ΣΠΕΙΣ

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.452,24 μονάδες με άνοδο 0,26%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 122,9 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 15,32 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 52 έκλεισαν ανοδικά, 62 πτωτικά, και 44 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ρευστοποιήσεις επικράτησαν σήμερα κυρίως σε μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης παρά το θετικό πρόσημο του Γενικού Δείκτη, με τον όγκο να κινείται χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση, με την προσοχή να εστιάζεται στην συμπεριφορά αρκετών μετοχών την επόμενη εβδομάδα.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, πραγματοποιώντας στα μέσα αυτής ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.460,29 μονάδες, περιορίζοντας στην συνέχεια τα κέρδη του, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,2.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Good Morning on Labor Day from #Germany, where the famous work ethic seems to have been lost. On avg, Germans only work 34.7 hours a week. This means they work 3 hours less per week than OECD avg and even 4 hours less than the Americans. Only 3 countries work even less: Norway, Denmark and the Netherlands. Holger Zschaepitz @Schuldensuehner

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και ο δείκτης Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong sell. Στην Ευρώπη, ο δείκτης DAX 40 διαπραγματεύεται με σήμα buy, ο δείκτης FTSE 100 με σήμα strong buy, και ο δείκτης CAC 40 strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Ανοδικά κινήθηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.261 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 24,89 εκατ. τεμάχια, έναντι 29,96 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Περιόρισε στο τέλος τις απώλειες του ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.294 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 18,63 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,94 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΟ έκλεισε στα 1,37 ευρώ με πτώση 4,86%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,49 ευρώ και η στήριξη στα 1,37 ευρώ και την επόμενη στα 1,28 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 26,59 χιλ. τεμάχια.

Εμφανής παραμένει η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης τις επόμενες μέρες, και στην παραμονή της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,34 ευρώ).

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ

Τη χρήση 2023, σημειώθηκε μείωση του κύκλου εργασιών, ο οποίος προέρχεται αποκλειστικά από ναυλώσεις σκαφών αναψυχής, κατά €724.561 ή 17,89% συγκρινόμενος με εκείνο της χρήσης 2022. Η μεταβολή αυτή ερμηνεύεται από:

-την κατά 7,05% αύξηση των ναυλοσυμφώνων ανά σκάφος αναψυχής (από 13,88 ναυλοσύμφωνα ανά σκάφος αναψυχής σε 14,85 ναυλοσύμφωνα ανά σκάφος αναψυχής),

-την κατά 3,61% μείωση των ημερών ναύλωσης ανά ναυλοσύμφωνο (από

8,38 ημέρες ανά ναυλοσύμφωνο σε 8,08 ημέρες ανά ναυλοσύμφωνο),

-την κατά 21,88% μείωση των ναυλοθέντων σκαφών αναψυχής (από 96

ναυλοθέντα σκάφη αναψυχής σε 75),

-την κατά 2,57% αύξηση του καθαρού εσόδου ανά ημέρα ναύλωσης (από € 362,83 ανά ημέρα ναύλωσης σε € 372,17 ανά ημέρα ναύλωσης).

Οι ζημιές προ φόρων μειώθηκαν κατά € 1.244.652 ή 34,00%, συγκρινόμενες με εκείνες της χρήσης 2022.

Στη χρήση 2023, όπως και στη χρήση 2022, έγινε καταλογισμός φόρου εισοδήματος λόγω εμφάνισης φορολογητέων κερδών, παρά τη συνολική εμφάνιση ζημιών προερχόμενων από το αφορολόγητο αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Οι συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές καθαρές από φόρο χρήσης 2023 μειώθηκαν κατά € 1.090.052 ή 29,01%, συγκρινόμενες με εκείνες της χρήσης 2022.

Σημειώνεται ότι, η Μητρική κατά τη χρήση 2023 και τη χρήση 2022 δεν είχε έσοδα και έξοδα από διακοπείσες δραστηριότητες ούτε λοιπά συνολικά εισοδήματα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της Μητρικής μειώθηκαν

μεταξύ 31/12/2022 και 31/12/2023 κατά € 193.495 ή 46,73%.

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης της Μητρικής ήταν την 31/12/2023 αρνητικό και ίσο με € 4.878.503, κυρίως εξ αιτίας της αύξησης του υπολοίπου του λογαριασμού «Προμηθευτές» που συντελέσθη εντός της χρήσης 2023.

Από το υπόλοιπο 31/12/2023 του λογαριασμού «Προμηθευτές» ποσού € 5.720.274, το 61,00% αποτελεί υποχρέωση της Μητρικής προς τις θυγατρικές της.

Συνακόλουθα, η τιμή του δείκτη γενικής ρευστότητας μειώθηκε, από 0,79

την 31/12/2022 σε 0,48 την 31/12/2023.

Σύνολο Καθαρής Θέσης ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας 7.912.245 ευρώ από 9.917.738 ευρώ

Αρνητικό Κεφάλαιο Κίνησης -324.805 ευρώ

Απόδοση μηνός 16,21%

Απόδοση 3μηνου +30,48%

Απόδοση 6μηνου +36,32%

Απόδοση από 1/1 +33,66%

Απόδοση 52 εβδομάδων +17,09%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,65 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,868 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,91 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,04

P/BV 1,32

P/Ettm αρνητικό

EV/Sales* 0,42

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -494.745 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 1,02 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 5,20

ROE 25,35%

ROA 4,09%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 16,47%

Συντελεστής Μόχλευσης* 45,39%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 10,4 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Quality & Reliability ΚΟΥΑΛ έκλεισε στα 1,278 ευρώ με πτώση 0,62%, διατηρώντας μέχρι στιγμής την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,42 ευρώ και η στήριξη στα 1,17 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 259,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης στις επόμενες συνεδριάσεις, προκειμένου να την διατηρήσει.

Quality & Reliability

Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 10.345.516,65 € το 2023 έναντι 6.455.208,43 € το 2022 σημειώνοντας αύξηση 60%. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε νέα έργα πληροφορικής του Δημοσίου Τομέα που ανέλαβε η Εταιρεία (αναλυτικά στην σημείωση 10).

Τα μικτά αποτελέσματα του ομίλου ανήλθαν στα 3.647.246,01 € το 2023 έναντι 1.995.708,82 € το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση 83%.

Το EBITDA ήταν 1.855.309,45 € το 2023 έναντι 1.020.425 € το 2022 σημειώνοντας αύξηση 82% ή μεταβολή 835 χιλ.€ κυρίως για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω και στην αύξηση των αποσβέσεων (130 χιλ. €).

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κέρδη 485.724,46 € το 2023 έναντι κερδών 66.270,26 € το 2022 σημειώνοντας αύξηση 633% ή μεταβολή 419

χιλ. € η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών (3.890 εκ. €) σε σχέση με την αύξηση των λειτουργικών κλπ. εξόδων (3.185

εκ. €) και των χρημ/κων εξόδων(286 χιλ. €).

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους 2023 ήταν κέρδη 631.904,29 € έναντι κερδών 5.348,51€ το 2022 σημειώνοντας αύξηση 1.970%, λόγω της αύξησης των κερδών προ φόρων, στη μείωση των λοιπών συνολικών εσόδων (28 χιλ. € ) και στη μείωση των φόρων κατά 207 χιλ.€.

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 11Α 619.902,27 ευρώ 151.616,45 ευρώ

Quality & Reliability

Απόδοση μηνός 3,62%

Απόδοση 3μηνου +53,61%

Απόδοση 6μηνου +149,61%

Απόδοση από 1/1 +110,20%

Απόδοση 52 εβδομάδων +135,79%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,62 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,47 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,95 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,11

P/BV 11,84

P/Ettm 55,32

EV/EBITDA* 21,23

EV/Sales* 3,81

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,40

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -790.696 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -701.395 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,40

ROE +21,41%

ROA +3,97%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 21,78%

Συντελεστής Μόχλευσης* 60,09%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 34,94 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Mevaco ΜΕΒΑ έκλεισε στα 3,97 ευρώ με άνοδο 0,25%, παρουσιάζοντας αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,07 ευρώ και η στήριξη στα 3,92 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 1,7 χιλ. τεμάχια.

Εμφανής παραμένει η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί και να σταθεροποιηθεί πάνω από το επίπεδο των 4,0 ευρώ, με την προσοχή να εστιάζεται τόσο στην διατήρηση του σήματος αγοράς, όσο και στην διατήρηση του «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (3,85 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,90 ευρώ), προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Mevaco

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 42.959,35 χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας εκ νέου αύξηση και για τρίτη συνεχόμενη χρήση κατά 4,90% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και συνολικά 383,06% σε σχέση με το 2020, οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στη σημαντική αύξηση της ζήτησης για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων στήριξης Φωτοβολταικών Πάρκων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 9.347,8 χιλ. Ευρώ, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με αυτά της προηγούμενης χρήσης (αύξηση κατά 0,10%), λόγω αύξησης του κόστους παραγωγής (αύξηση κόστους πρώτων υλών) σε σχέση με τις τιμές πώλησης των παραγόμενων προϊόντων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4.078,56 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών 4.065,02 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας ελάχιστη αύξηση κατά 0,33%, ως αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους παραγωγής, των εξόδων διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας αλλά και των χρηματοοικονομικών εξόδων της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 3.171,56 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών 3.167,35 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα με την προηγούμενη χρήση (αύξηση κατά 0,13%).

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε 54,52 χιλ. Ευρώ έναντι 6,73 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, τα δε χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε 303,21 χιλ. Ευρώ έναντι 208,30 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 45,56%, ως επακόλουθο κυρίως της σημαντικής αύξησης των επιτοκίων (euribor) και συνακόλουθα του κόστους χρηματοδότησης, τούτο δε παρά την σημαντική μείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας κατά 2.011,02 χιλ. Ευρώ. ( ποσοστό 31,36%) σε σχέση με την 31.12.2022.

Απόδοση μηνός +2,32%

Απόδοση 3μηνου +5,03%

Απόδοση 6μηνου +14,08%

Απόδοση από 1/1 +4,47%

Απόδοση 52 εβδομάδων +18,15%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,32 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,26 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 30,66 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,92

P/BV 1,36

P/Ettm 13,14

EV/EBITDA* 7,82

EV/Sales* 0,90

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 1,41 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 1,17 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,72

ROE +10,34%

ROA +6%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 65,86%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 3,39%

Κεφαλαιοποίηση: 41,68 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Intracom ΙΝΤΚΑ έκλεισε στα 3,655 ευρώ με άνοδο 0,14%, συνεχίζοντας την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,89 ευρώ και η στήριξη στα 3,38 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 189,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει την προσπάθεια της να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα μετά την πτώση που πραγματοποίησε, έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,58 ευρώ), διατηρώντας αυξημένες τις πιθανότητες για ακόμη υψηλότερες τιμές.

Intracom

Απόδοση μηνός 0,27%

Απόδοση 3μηνου -2,79%

Απόδοση 6μηνου +73,63%

Απόδοση από 1/1 +7,34%

Απόδοση 52 εβδομάδων +105,57%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,335 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,75 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 372,4 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 4,49

P/BV 0,81

P/Ettm 10,75

EV/Sales* 10,38

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -14,78 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -57,61 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,29

ROE +7,51%

ROA +5,72%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 114,13%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 305,55 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Lavipharm ΛΑΒΙ έκλεισε στα 0,848 ευρώ με πτώση 0,35%, χωρίς να καταφέρει να διατηρήσει έως το τέλος τα κέρδη που σημείωνε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,90 ευρώ και η στήριξη στα 0,82 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 196,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή δεν κατάφερε να κλείσει σήμερα πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,858 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση αυτού και την παραμονή της πάνω από αυτόν για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Lavipharm

Απόδοση μηνός 4,29%

Απόδοση 3μηνου 2,53%

Απόδοση 6μηνου +23,26%

Απόδοση από 1/1 +6,53%

Απόδοση 52 εβδομάδων +112%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,96 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,39 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 42,73 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,25

P/BV 3,33

P/Ettm 71,26

EV/EBITDA* 18,22

EV/Sales* 3,27

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,62

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -3,83 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -32,27 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,69

ROE +4,38%

ROA +1,63%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,18%

Συντελεστής Μόχλευσης* 35,90%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 142,35 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της SPACE HELLAS ΣΠΕΙΣ έκλεισε στα 7,76 ευρώ με πτώση 0,51%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,09 ευρώ και η στήριξη στα 7,26 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 3,49 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή παραμένει υποτιμημένη έναντι των υπολοίπων του κλάδου, καθώς διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα P/E και P/BV, έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις τόσο πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (7,54 ευρώ), όσο και από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (7,66 ευρώ), διατηρώντας αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Η μετοχή στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου πραγματοποίησε «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που αυξάνει μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για ακόμη υψηλότερες τιμές.

SPACE HELLAS

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των 148.078 χιλ. € έναντι του ποσού 120.663 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης. H αύξηση, ποσοστού 22,72%, αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου, η οποία προέρχεται από όλες τις εταιρείες που συνεισφέρουν στον κύκλο εργασιών. Έργα ψηφιακού μετασχηματισμού συνεχίζουν να υλοποιούνται με ταχείς ρυθμούς τόσο στον Δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 30.873 χιλ. € έναντι του ποσού των 21.683 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 42,38%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 17.480 χιλ. € έναντι του ποσού των 10.512 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 66,29%. Η υλοποίηση έργων προστιθέμενης αξίας αποτελεί παράλληλο στόχο με την αύξηση του μεριδίου αγοράς και κατά συνέπεια επεξηγεί την ανωτέρω αύξηση.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 7.413 χιλ. € έναντι ποσού 5.442 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου σημειώνοντας αύξηση 36,22%. Η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων επηρέασε το συγκεκριμένο μέγεθος.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 4.804 χιλ. € έναντι του ποσού 5.020 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου, σημειώνοντας μείωση 4,30%, συνεπεία των αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων.

Απόδοση μηνός 2,27%

Απόδοση 3μηνου +0,78

Απόδοση 6μηνου +21,63%

Απόδοση από 1/1 +4,58%

Απόδοση 52 εβδομάδων +22,78%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,80 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 28,17 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 4,36

P/BV 1,78

P/Ettm 10,47

EV/EBITDA* 5,79

EV/Sales* 0,68

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,93

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -7,23 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -6,66 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 5,22

ROE +16,99%

ROA +2,73%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,76%

Συντελεστής Μόχλευσης* 64,49%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 50,1 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Πτωτικά κινήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,12% με πτώση 1,89%, και του δεκαετούς στο 3,552% με πτώση 0,70%.

ομόλογα

Η στήλη σας εύχεται Καλή Ανάσταση με υγεία!

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο