Πώς να κάνετε δουλειές στην Κίνα – DOING BUSINESS IN CHINΑ

Πώς να κάνετε δουλειές στην Κίνα – DOING BUSINESS IN CHINΑ:

Η Κινεζική νομοθεσία παρέχει στις ξένες επιχειρήσεις τις ακόλουθες στρατηγικές εισόδου και ανάπτυξης στην αγορά:
 • Γραφεία Αντιπροσωπείας (Representative Offices)
 • Μικτές Επιχειρήσεις (Joint Ventures)
 • Αμιγώς Ξένες Επιχειρήσεις (Wholly Foreign-Owned Enterprises)
 • Ξένες Εμπορικές Επιχειρήσεις (Foreign Invested Commercial Enterprises)
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Mergers and Acquisitions)
Η ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας αποτελεί μία πολύ δημοφιλής πρακτική για τις ξένες επιχειρήσεις που θέλουν να αποκτήσουν μόνιμη παρουσία στην αγορά και έτσι να εκμεταλλευθούν τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες από ευνοϊκή θέση. Ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ίδρυση ενός Γραφείου Αντιπροσωπείας είναι ίσως η πιο αξιόπιστη λύση, λόγω του χαμηλού κόστους και των σχετικά απλουστευμένων διαδικασιών ίδρυσης. Αφορά δε τόσο τις επιχειρήσεις που θέλουν να προωθήσουν τις εξαγωγές τους στην Κίνα όσο και τις επιχειρήσεις που θέλουν να εισάγουν ή να παράγουν στην Κίνα προϊόντα και θέλουν να διαχειρισθούν πιο αποτελεσματικά τους σχετικούς κινδύνους.
Αν και η Κινέζικη νομοθεσία περιορίζει το φάσμα των δραστηριοτήτων που μπορεί να έχει ένα Γραφείο Αντιπροσωπείας, όμως ακόμα κι έτσι, το Γραφείο μπορεί να προβεί σχεδόν σε όλες τις δραστηριότητες που έχει ανάγκη μια ξένη επιχείρηση, εκτός από το να δραστηριοποιηθεί εμπορικά. Συγκεκριμένα, ένα Γραφείο Αντιπροσωπείας μπορεί να λειτουργήσει ως ο μεσάζοντας μεταξύ της κεντρικής διοίκησης της ξένης επιχείρησης και των Κινέζων πελατών, προμηθευτών και λοιπών εταιριών και οργανισμών.
Μπορεί δηλαδή να ερευνά συστηματικά την τοπική αγορά, να εντοπίζει και να διαπραγματεύεται με δυνητικούς συνεργάτες και κυβερνητικούς σε θέσεις-κλειδιά, να αναπτύσσει δίκτυα επαφών, να συντονίζει τις λειτουργίες logistics διαφόρων προμηθευτών για την έγκαιρη παράδοση των προϊόντων στη μητρική εταιρία, να παρουσιάζει την εταιρία και τα προϊόντα της στην αγορά, ακόμα να κανονίζει επισκέψεις στελεχών της κεντρικής διοίκησης αλλά και πελατών της μητρικής εταιρίας στα τοπικά εργοστάσια.
Με άλλα λόγια, το Γραφείο Αντιπροσωπείας προσδίδει στην ξένη επιχείρηση νομική οντότητα εντός της Κίνας και μόνιμη φυσική παρουσία ώστε να διαχειρίζεται από κοντά τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες και τους κινδύνους της τοπικής αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, μία ξένη επιχείρηση που εισάγει ή θέλει να εισάγει προϊόντα από Κινέζικα εργοστάσια, μέσω ενός Γραφείου Αντιπροσωπείας, μπορεί να ερευνά την αγορά σε πιο ολοκληρωμένη και συστηματική βάση και έτσι να εντοπίζει πιο συμφέρουσες και αξιόπιστες λύσεις.
Επίσης, είναι σε θέση να διαπραγματεύεται με τους Κινέζους προμηθευτές από ευνοϊκότερη θέση και να ελέγχει από κοντά την πορεία της παραγωγικής διαδικασίας. Μπορεί επίσης, να ξεκινά συνεργασίες με εταιρίες logistics ώστε να πετυχαίνει το γκρουπάρισμα προϊόντων από διαφορετικές πηγές και την αποθήκευση αυτών μέχρι την τελική μεταφορά τους στη μητρική εταιρία.
Τέλος, αν και η νομοθεσία δεν προβλέπει τη δυνατότητα πραγματοποίησης ποιοτικού ελέγχου για τα Γραφεία Αντιπροσωπείας, στην πραγματικότητα, ο ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιείται ευρέως από τα Γραφεία Αντιπροσωπείας ξένων επιχειρήσεων στην Κίνα. Η εμπειρία δείχνει ότι αυτό είναι ένα πεδίο που μάλλον έχει διαφύγει της προσοχής του νομοθέτη παρά ένα πεδίο ουσιαστικής νομικής απαγόρευσης.
Επίσης, πολλές ξένες επιχειρήσεις ιδρύουν ένα ή περισσότερα Γραφεία Αντιπροσωπείας στην Κίνα, ως το πρώτο βήμα εισόδου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ολοκληρωμένη και συστηματική έρευνα αγοράς, προτού προχωρήσουν στο δεύτερο βήμα, που είναι η υλοποίηση μεγαλύτερων επενδύσεων, δηλαδή η ίδρυση 100% θυγατρικής εταιρίας, μικτής επιχείρησης με Κινέζο συνεργάτη ή εξαγορά τοπικής εταιρίας.
Outsourcing the RO management
Παρά το χαμηλό ρίσκο και τη σχετικά απλουστευμένη διαδικασία ίδρυσης, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις διστάζουν να αποφασίσουν την ίδρυση Γραφείου Αντιπροσωπείας, αν και τα μεγέθη τους δικαιολογούν τη δημιουργία μόνιμης παρουσίας στην Κίνα.
Αυτό συμβαίνει εν μέρη λόγω της έλλειψης γνώσης της αγοράς αλλά και της έλλειψης κατάλληλου προσωπικού στελέχωσης του γραφείου. Το στέλεχος που θα αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας του γραφείου θα πρέπει να είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης της διοίκησης και παράλληλα, να διαθέτει την κατάλληλη γνώση της τοπικής αγοράς και των ιδιαιτεροτήτων της.
Το πρόβλημα αυτό έρχονται να επιλύσουν πολλές εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με εξειδίκευση την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην αγορά της Κίνας. Οι σύμβουλοι αυτοί έχουν μόνιμη παρουσία στην Κίνα, είτε μέσω λειτουργίας δικής τους εταιρίας είτε μέσω δικού τους Γραφείου Αντιπροσωπείας. Πολλές φορές μάλιστα διατηρούν γραφεία και στις χώρες καταγωγής τους για να βρίσκονται κοντά στους πελάτες τους. Για παράδειγμα, Γερμανικές εταιρίες συμβούλων διατηρούν γραφεία τόσο στην Κίνα όσο και στη Γερμανία, Ιταλικές εταιρίες συμβούλων διατηρούν γραφεία τόσο στην Κίνα όσο και στην Ιταλία κ.ο.κ.
Οι εταιρίες αυτές, εκμεταλλευόμενες μεταξύ άλλων τη μόνιμη φυσική τους παρουσία στην αγορά, αναλαμβάνουν το management του Γραφείου Αντιπροσωπείας της ξένης επιχείρησης στην Κίνα. Οι αμοιβές των εταιριών αυτών συνήθως αποτελούνται από ένα πάγιo μηνιαίο κόστος και ένα μεταβλητό κόστος (βάση πραγματοποιηθέντων πωλήσεων ή αγορών).
Αν και οι αμοιβές είναι διαπραγματεύσιμες και εξαρτώνται άμεσα από τον όγκο εργασιών και το απαιτούμενο προσωπικό, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για ένα Γραφείο με έναν ξένο Chief Representative σε μια ανεπτυγμένη μεγαλούπολη της Ανατολικής Κίνας, η πάγια μηνιαία αμοιβή μιας εταιρίας συμβούλων κυμαίνεται μεταξύ 3.000 και 5.000.
Αποτελεί επίσης ευρέως διαδεδομένη πρακτική, η ξένη επιχείρηση να μην προχωρά στην ίδρυση δικού της Γραφείου Αντιπροσωπείας και αντί αυτού, να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση και την υποδομή σε χώρους και προσωπικό του γραφείου της εταιρίας συμβούλων.
Είτε με την ίδρυση δικού της Γραφείου Αντιπροσωπείας και την ανάθεση του management σε εταιρία συμβούλων είτε χωρίς την ίδρυση δικού της Γραφείου Αντιπροσωπείας αλλά με τη χρησιμοποίηση της υποδομής της εταιρίας συμβούλων, τα οφέλη της ξένης επιχείρησης από μια τέτοια συνεργασία, είναι τα εξής:
 • Χαμηλότερα πάγια λειτουργικά έξοδα σε σχέση με το αν λειτουργούσε μόνη της το Γραφείο Αντιπροσωπείας (περίπου τα μισά)
 • Οφέλη από την εμπειρία, τεχνογνωσία και υφιστάμενη υποδομή της εταιρίας συμβούλων σε ανθρώπινο προσωπικό και δίκτυο επαφών
 • Δυνατότητα άμεσης έναρξης των δραστηριοτήτων της στην Κίνα λόγω της ήδη υπάρχουσας υποδομής της εταιρίας συμβούλων
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
 
Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων (General Administration of Customs) και το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας (Ministry of Commerce) πρόσφατα εξέδωσαν μέτρα που αφορούν τη λειτουργία των τελωνείων της Κίνας και τις διαδικασίες εκτελωνισμού των προϊόντων.
Συγκεκριμένα, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων εξέδωσε πρόσφατα κανονισμό κατηγοριοποίησης των Κινεζικών εταιριών σε 5 κατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση θα γίνεται με βάση διάφορα κριτήρια, όπως το ιστορικό συμμόρφωσης των εταιριών με τους κανονισμούς των τελωνείων, τον όγκο εισαγωγών-εξαγωγών τους, τα αποτελέσματα εξετάσεων των τελωνείων, τον βαθμό ακρίβειας και ολοκλήρωσης των λογιστικών τους εγγραφών, τη δραστηριότητά τους κλπ.
Τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης θα έχουν επίπτωση στο ύψος της απαιτούμενης εγγύησης επί των δασμών και ΦΠΑ εισαγωγών που καλούνται να προκαταβάλουν οι Κινεζικές εταιρίες μεταποιητικού εμπορίου, τη διάρκεια εκτελωνισμού των προϊόντων, τα απαιτούμενα έγγραφα για τον εκτελωνισμό, όπως επίσης και το επίπεδο των τελωνειακών ελέγχων.
Τα μέτρα αυτά έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου του 08 και αποσκοπούν στη συμμόρφωση των Κινεζικών εταιριών με τους τελωνειακούς κανονισμούς, τη βελτίωση της λειτουργίας των τελωνείων και τη μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια του διεθνούς εμπορίου με την Κίνα. Οι Κινεζικές εταιρίες που θα πετύχουν «ευνοϊκή» κατηγοριοποίηση, θα τυγχάνουν και ευνοϊκότερης τελωνειακής αντιμετώπισης.
Επιπλέον, το Υπουργείο Εμπορίου και η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων ανακοίνωσαν από κοινού απόφαση, με βάση την οποία επεκτείνεται η λίστα των προϊόντων που αφορούν το μεταποιητικό εμπόριο και ανήκουν στην κατηγορία ?restricted?. Με τη νέα απόφαση, η οποία εφαρμόζεται ήδη από τον Αύγουστο του 07, στην κατηγορία ?restricted? του μεταποιητικού εμπορίου, προστίθενται συγκεκριμένα προϊόντα των κλάδων υφασμάτων, επίπλων και πλαστικών.
Σημειώνουμε πως όταν ?restricted? προϊόντα εισάγονται στην Κίνα προς επεξεργασία και επανεξαγωγή (δηλαδή για μεταποιητικό εμπόριο), η τοπική εταιρία υποχρεούται να προκαταβάλει ως εγγύηση ένα ποσοστό ή και όλη την αξία των δασμών και του ΦΠΑ εισαγωγής. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στην τοπική εταιρία μετά την επανεξαγωγή.
Το μέτρο επέκτασης της λίστας των ?restricted? προϊόντων θα υποχρεώσει περισσότερες Κινεζικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο μεταποιητικό εμπόριο, να προκαταβάλουν μεγαλύτερα ποσοστά στα τελωνεία ως εγγυήσεις, κάτι που θα επηρεάσει αρνητικά τη ρευστότητά τους.
Σε συνδυασμό δε με την προαναφερόμενη κατηγοριοποίηση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων, οι εταιρίες που θα ενταχθούν σε «ευνοϊκές» κατηγορίες, θα πληρώνουν μικρότερες εγγυήσεις επί των δασμών και ΦΠΑ εισαγωγής και αντίστροφα.
Το Υπουργείο Εμπορίου εξηγεί πως το μέτρο επέκτασης της λίστας των ?restricted? προϊόντων του μεταποιητικού εμπορίου, συμβαδίζει με την πολιτική αποθάρρυνσης των βιομηχανιών που είναι βαριά ρυπογόνες και καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας και την πολιτική ενθάρρυνσης των επιχειρήσεων να αναβαθμίσουν τις τεχνολογίες παραγωγής και τα προϊόντα τους.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
 
Πρόσφατα έγινε γνωστή η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Κανονισμών του Κινεζικού Τραπεζικού Συστήματος για το 2007.
Για αντίτυπο του report, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΣΕΒΕ, ή πατώντας εδώ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ? ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
 
Το Πρόγραμμα Εμπορίου ΕΕ-Κίνας εκπόνησε έκθεση αναφορικά με τη καλλιέργεια οργανικών προϊόντων στην Κίνα σε συνεργασία με το Κέντρο Πιστοποίησης Οργανικών Τροφίμων της Κίνας. Η έκθεση παρουσιάζει μια γενική εικόνα των οργανικών τροφίμων στην Κίνα εστιάζοντας σε τρία σημεία κλειδιά:
 1. εγκυρότητα των φορέων πιστοποίησης οργανικών προϊόντων,
 2. πιστοποίηση οργανικών προϊόντων και
 3. διαχείριση παραγωγής.

Περιέχει ακόμη ανάλυση των κυριότερων προοπτικών που παρουσιάζονται στην καλλιέργεια οργανικών προϊόντων στην Κίνα.

Όσοι ενδιαφέρονται για αντίτυπο του report, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΣΕΒΕ, κα Μαίη Δεμερτζή, ή πατώντας εδώ.
ΑSIA INTERPRISE
ΕST 2008- Ecotourism and Sustainable Tourism
Σαγκάη, 20 – 22 Nοεμβρίου 2008
Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος ανέλαβε την οργάνωση και το συντονισμό επιχειρηματικής αποστολής με προκαθορισμένες συναντήσεις για την εκδήλωση
« AsiaInterprise ΕST 2008 ? EcotourismandSustainableTourism», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της έκθεσης «10th ChinaInternationalTravelMart 2008» στη Σαγκάη.
Για περισσότερες πληροφορίες και για τη συμμετοχή σας επικοινωνήσετε άμεσα με το ΣΕΒΕ ( αρμόδια κα Ευτυχία Χριστάκη (τηλ. 2310 535.333, fax: 2310 543.232, e-mail: [email protected])
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο