ΠΡΟΦ: Αρνητικός ο καθαρός δανεισμός-Συνεχίζει την πτωτική της πορεία η μετοχή

ΠΡΟΦ

Η μετοχή της Profile ΠΡΟΦ διαπραγματεύεται στα 3,98 ευρώ με πτώση 2,69%, συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,41 ευρώ και η στήριξη στα 4,0 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 48,59 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή συνεχίζει να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (4,09 ευρώ) και του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (4,27 ευρώ), καθώς και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτούς, προκειμένου να ανακόψει την πτωτική της πορεία και να ακυρώσει το σήμα πώλησης.

PROF

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Profile παρουσίασε αύξηση 20% και ανήλθε σε € 30,1 εκατ. έναντι € 25,0 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 7,33 εκατ. έναντι € 6,20 εκατ. το 2022, τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 34% σε € 5,13 εκατ. από € 3,83 εκατ., ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων αυξήθηκαν κατά 18% σε € 3,85 εκατ. από € 3,27 εκατ..

Σημειώνεται ότι τα αναμορφωμένα EBITDA του Ομίλου Profile, χωρίς την επίπτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων (όπως για παράδειγμα η λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στα στελέχη του Ομίλου, η απομείωση goodwill και οι προβλέψεις κατά IFRS-9), ανήλθαν σε € 8,48 εκατ. το 2023 από € 6,84 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2022, αυξημένα κατά 24%.

H ρευστότητα του Ομίλου παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με συνολικά χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του 2023 στα € 12,2 εκατ..

Επιπλέον, ο Όμιλος Profile διατήρησε την οικονομική ευρωστία του, με τον δείκτη δανεισμού/ίδια κεφάλαια στο 19% και δείκτη γενικής ρευστότητας στο 1,6x, απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, έναντι των προκλήσεων του ευμετάβλητου οικονομικού περιβάλλοντος.

Περιθώριο EBITDA 24% από 25%

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2023 ο Όμιλος προέβη στην υπογραφή συμβάσεων για 9 δημόσια έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 49 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτού του προϋπολογισμού παραμένει ανεκτέλεστο για τα επόμενα χρόνια. Η υπογραφή αυτών των συμβάσεων αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των εσόδων, EBITDA και της κερδοφορίας στα επόμενα έτη.

Άλλα λειτουργικά έξοδα 8 (989.632) από (388.423)

Αγορά Χρεογράφων (2.263.721) από (1.883.441)

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -11,16%

Απόδοση 3μηνου -3,63%

Απόδοση 6μηνου +8,45%

Απόδοση από 1/1 -6,35%

Απόδοση 52 εβδομάδων +16,37%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,96 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,20 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 31,99 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,31

P/BV 3,06

P/Ettm 25,27

EV/EBITDA* 13,33

EV/Sales 3,24

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

ΠΡΟΦ-Ελεύθερες ταμειακές ροές: -1,94 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -1,84 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,75

ROE +12,04%

ROA +6,90%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 66%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 98,59 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο