Realcons: Που στρέφεται το ενδιαφέρον για την μετοχή

Realcons

REALCONS

Η μετοχή της Real Consulting Realcons διαπραγματεύεται στα 3,68 ευρώ αμετάβλητη, ανακόπτοντας την πρόσφατη πτώση της, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,04 ευρώ και η στήριξη στα 3,62 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 23,61 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή κατάφερε να ανακόψει την πρόσφατη πτώση της και να καταβάλλει προσπάθεια να κινηθεί εκ νέου πάνω από το επίπεδο των 4,0 ευρώ, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Realcons

Ο Όμιλος Real Consulting πραγματοποίησε πωλήσεις ποσού € 30.265 χιλ., έναντι πωλήσεων ποσού € 24.422 χιλ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση εμφανίζοντας αύξηση 24%. Η κύρια πηγή εσόδων του προέρχεται από τις Υπηρεσίες με έσοδα ύψους € 21.812 χιλ. έναντι € 18.791 χιλ. το 2022 (72,07% και 76,95% των συνολικών πωλήσεων αντίστοιχα). Ακολουθούν οι τομείς των Αδειών Λογισμικού και Συντήρησης με έσοδα €5.943 χιλ. το 2023 και € 3.810 χιλ. το 2022 (19,64% και 15,60% των συνολικών πωλήσεων αντίστοιχα). Το υπόλοιπο 8,29% (€ 2.510 χιλ.) και 7,45% (€1.820 χιλ.) για τo 2023 και το 2022 αντίστοιχα, αφορά αθροιστικά στους τομείς δραστηριότητας του hardware, cloud, λογισμικού και λοιπών εσόδων.

Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθαν σε € 11.586 χιλ. (2022: € 9.199 χιλ.) εμφανίζοντας αύξηση 26%, σε σχέση με το 2022. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, παρουσίασαν αυξητικές τάσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω της σταθερής ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών του και λόγω της καλής χρηματοοικονομικής κατάστασης και σταθερής βάσης των πελατών που διαθέτει.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε € 5.032 χιλ. (2022: € 3.611 χιλ.), εμφανίζοντας αύξηση 39% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, η οποία οφείλεται στην περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών του στον τομέα της εγκατάστασης και λειτουργίας λογισμικών προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης (ERP), εξυπηρετώντας ένα διαρκώς διευρυνώμενο πελατολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει ισχυρά εγχώρια αλλά και διεθνή brand names, καθώς και λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των κατηγοριών οργανικών εξόδων σε σχέση με την πραγματοποιθείσα περαιτέρω επέκταση των πωλήσεών της.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε € 3.970 χιλ. (2022: € 2.827 χιλ.), εμφανίζοντας αύξηση 40% σε σχέση με το 2022.

Οι προσδοκίες διαφαίνονται θετικές λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου και του επιχειρησιακού μετασχηματισμού των εταιρειών του ιδιωτικού τομέα, σε συνδυασμό με τη γενικότερη στρατηγική, το επενδυτικό πλάνο, αλλά και τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχει θέσει η εταιρεία για την πραγμάτωσή τους.

Πιο συγκεκριμένα, για τη χρήση του 2024, αναμένεται σε ενοποιημένο επίπεδο αύξηση του κύκλου εργασιών και της οργανικής κερδοφορίας (EBITDA) στα ίδια υψηλά επίπεδα με το 2023. Η μετάταξη της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του ΧΑ αποτελεί στόχο μέσα στο προσεχές διάστημα.

Ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης, διατήρησαν στα ίδια σχεδόν επίπεδα τον δείκτη περιθωρίου μικτού κέρδους προς τις καθαρές πωλήσεις με αυτόν της 31/12/2022 σε 38% και 39% αντίστοιχα.

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.4 εκατ. ευρώ από 5.1 εκατ. ευρώ

Απόδοση μηνός -8,23%

Απόδοση 3μηνου +33,33%

Απόδοση 6μηνου +65,77%

Απόδοση από 1/1 +39,92%

Απόδοση 52 εβδομάδων +87,76%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,32 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,85 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 17,21 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,81

P/BV 4,54

P/Ettm 27,27

EV/EBITDA* 16,03

EV/Sales* 2,67

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,48

Realcons-Ελεύθερες ταμειακές ροές: 565.000 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 3,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,86

ROE +16,69%

ROA +8,97%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 58,12%

Συντελεστής Μόχλευσης* 12,41%

FCF Yield* 0,71%

Κεφαλαιοποίηση: 79,12 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο