ΡΕΒΟΙΛ: Μείωση κερδοφορίας το 2023-Πτωτική η τάση για την μετοχή

ΡΕΒΟΙΛ

ΡΕΒΟΪΛ

Η μετοχή της Revoil ΡΕΒΟΙΛ διαπραγματεύεται στα 1,555 ευρώ με πτώση 0,64%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,65 ευρώ και η στήριξη στα 1,54 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 13,12 χιλ. τεμάχια.

Χαμηλότερα σε σχέση με πέρσι ήταν οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, με την μετοχή να διατηρεί την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν θα βρει σημαντική στήριξη στα 1,54 ευρώ ή θα συνεχίσει προς χαμηλότερα επίπεδα.

REBOIL

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα € 844,44 εκατ. το 2023 από €957,90

εκατ. το 2022 παρουσιάζοντας πτώση 11,84% αποτυπώνοντας τη σημαντική μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων αλλά και την πτώση των πωλούμενων όγκων πετρελαίου θέρμανσης του Ομίλου εντός της χρήσης.

Η διεθνής τιμή του πετρελαίου κυμάνθηκε από 71,84 δολ./βαρέλι έως 94,43 δολ./βαρέλι την περίοδο από 01.01–31.12.2023. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 81,75 δολ./βαρέλι, χαμηλότερα κατά 16,92% από την αντίστοιχη μέση τιμή το 2022 (98,40 δολ./βαρέλι).

Οι συνολικοί πωλούμενοι όγκοι καυσίμων της μητρικής Εταιρίας ανήλθαν στα 718,6 εκατ. λίτρα, έναντι 756,5 εκατ. λίτρα το 2022, εμφανίζοντας μείωση 5,01%.

Η πτώση των συνολικών όγκων οφείλεται στη σημαντική μείωση των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης κατά 36,14% (ισοδύναμο περίπου ποσοστό μείωσης κατέγραψε και το σύνολο της αγοράς εντός της χρήσης) λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν. Στον αντίποδα, τα καύσιμα κίνησης/motor fuels (βενζίνες και πετρέλαιο) εμφάνισαν άνοδο 8,45% και 4,21% αντίστοιχα σε σχέση με το 2022.

Το κόστος πωλήσεων του Ομίλου ανήλθε στα € 813,42 εκατ. το 2023 από € 925,89 εκατ. το 2022, παρουσιάζοντας πτώση κατά 12,15%, ανάλογη με την μείωση που παρατηρήθηκε στον κύκλο εργασιών.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα €31,02 εκατ. το 2023, μειωμένο κατά 3,09% σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού €32,01 εκατ. της προηγούμενης χρήσης.

Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν στα € 13,18 εκατ. τη χρήση 2023 έναντι €14,12 εκατ. το 2022.

Ο Όμιλος έκλεισε τη χρήση του 2023 με κέρδη προ φόρων €3,30 εκατ. έναντι κερδών €7,01 εκατ. το 2022 παρουσιάζοντας πτώση κατά 52,92%.

Η μείωση της κερδοφορίας οφείλεται α) στην αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους απόρροια της ανόδου των επιτοκίων βάσης δανεισμού του Ομίλου (euribor), καθώς και των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, β) στην μείωση των πωλούμενων όγκων πετρελαίου θέρμανσης γ) στην αύξηση των αποσβέσεων απόρροια των επενδύσεων σε εξοπλισμό πρατηρίων που έγιναν τόσο στην τρέχουσα όσο και στην προηγούμενη χρήση καθώς και δ) στη μειωμένη συνεισφορά στα έσοδα από τη διαχείριση των αποθεμάτων, που κατά τη χρήση του 2022 λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών ήταν πολύ μεγάλη.

Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος REVOIL υλοποιεί το επιχειρηματικό του πλάνο και στοχεύει στην αύξηση των μεριδίων του στο σύνολο των καταναλώσεων της αγοράς με την προσέλκυση νέων πρατηρίων στο δίκτυό του με ποιοτικά χαρακτηριστικά, την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων των Premium καυσίμων και των καυσίμων για τη βιομηχανία και τη ναυτιλία, ενώ συνεχίζει τις επενδύσεις του στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω θυγατρικών εταιρειών του, συμμετέχοντας σε υπό ανάπτυξη έργα ΑΠΕ ύψους 130 MW περίπου. Ήδη ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1,1 MW στην Εύβοια έχει ηλεκτριστεί και συνεισφέρει έσοδα στον Όμιλο, ενώ στους επόμενους δύο μήνες αναμένεται η σύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 3,34 MW στην Αρκαδία και ενός πάρκου 10 MW στη Θήβα.

Κόστος Χρηματοοικονομικό (καθαρό) 6.25 (4.413.890) από (2.558.904 )

Αρνητικό Κεφάλαιο Κίνησης -2,018.501 ευρώ

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -8,53%

Απόδοση 3μηνου -17,07%

Απόδοση 6μηνου -14,79%

Απόδοση από 1/1 -15,49%

Απόδοση 52 εβδομάδων +11,87%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,325 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 33,68 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,54

P/BV 1,01

P/Ettm 16,08

EV/EBITDA* 5,77

EV/Sales* 0,09

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,19

ΡΕΒΟΙΛ-Ελεύθερες ταμειακές ροές: -10,21 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 5,64 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 3,34

ROE +6,29%

ROA +1,45%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 23,69%

Συντελεστής Μόχλευσης* 55,51%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 34,07 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο