Σαράντης: Ακύρωση 3 εκατ. ιδίων μετοχών αποφάσισε η Γενική Συνέλευση

Αντιστοιχούν στο 4,33% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Στις 12/07/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 170 μέτοχοι εκπροσωπούντες 52.662.939 μετοχές, ήτοι ποσοστό 78,78% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών της Εταιρείας). Ως εκ τούτου η συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα, η ως άνω Συνέλευση:

1. Ενέκρινε την ακύρωση 3.026.921 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι 3.026.921 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,78 εκάστης που αντιστοιχούν στο 4,33% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.360.998,38 ευρώ, καθώς και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Συνεπεία της ως άνω απόφασης προστέθηκε τελευταία παράγραφος στο άρθρο 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του καταστατικού αντικαθίστανται ως εξής:

«Με την από 12/7/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ποσό των 2.360.998,38 ευρώ με την ακύρωση 3.026.921 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,78 ευρώ εκάστης που κατείχε η Εταιρεία. Μετά τα παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 52.143.439,14 ευρώ και διαιρείται σε 66.850.563 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,78 ευρώ εκάστης.»

Τέλος, η Γενική Συνέλευση παρείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα σχετικά διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Η ψηφοφορία για την ως ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είχε ως εξής:

• Ψήφοι υπέρ: 52.662.939, που αναλογούν στο 100,00% των παρισταμένων μετόχων.

• Ψήφοι κατά: 0.

• Αποχή: 0.

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ενέκρινε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου λόγω παραίτησης του κ. Χρήστου Οικονόμου από μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που είχε εκλεγεί με την από 4.5.2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας η οποία είναι αναρτημένη στην εξής διεύθυνση:

Γενικές Συνελεύσεις (sarantisgroup.com) μαζί με τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων προς εκλογή μελών, είχε προταθεί η εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου με ετήσια θητεία, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή και θα αποτελείται από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο σύνολό τους, δε, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Συγκεκριμένα, είχε προταθεί η επανεκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, της κας. Ειρήνης Νικηφοράκη του Μάρκου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του κ. Ιωάννη Αρκουλή του Μιχαήλ, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς επίσης και η εκλογή της κας. Aγγελικής Σαμαρά του Δημητρίου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Επίκουρης Καθηγήτριας Λογιστικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο