ΣΙΔΜΑ: Δεν ικανοποίησαν τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2023

ΣΙΔΜΑ

Η μετοχή της Sidma ΣΙΔΜΑ διαπραγματεύεται στα 1,97 ευρώ με πτώση 4,37%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,10 ευρώ) με την επόμενη στα 2,34 ευρώ και η στήριξη στα 1,79 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 5,17 χιλ. τεμάχια.

Απογοήτευσαν οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας την χρήση του 2023, με την μετοχή να διατηρεί την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η προσοχή εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΣΙΔΜΑ

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ το 2023 διαμορφώθηκε σε €231,1 εκατ., από €265,3 εκατ. το 2022, μειωμένος κατά 12,9%, αντανακλώντας την μείωση της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων χάλυβα μέσα στο 2023 κατά 18,8% σε σχέση με το 2022. Μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ανήλθε στα € 271,8 εκατ. έναντι € 314,2 εκατ. τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας πτώση κατά 13,5%. Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4,9 εκατ. από € 17,8 εκατ. το 2022, καταγράφοντας μείωση κατά 72,5% η οποία αντικατροπτρίζει την μείωση κατά € 11,9 εκατ. (€ 13,8 εκατ. το 2023 από € 25,7 εκατ. το 2022) του μικτού κέρδους. Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές € 4,3 εκατ. από κέρδη € 9,8 εκατ. το 2022. Σημειωτέον ότι το 2023 ο Όμιλος επιβαρύνθηκε από αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους € 2,3 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω αυξημένων επιτοκίων Euribor, Sofibor και Robor. Τέλος τα αποτελέσματα του έτους επιβαρύνθηκαν από επιπλέον τόκους ύψους € 1,6 εκατ., που αφορούν την απόσβεση της λογιστικής αντιμετώπισης της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, το 2021.

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -6,19%

Απόδοση 3μηνου -10,05%

Απόδοση 6μηνου -2,96%

Απόδοση από 1/1 -13,22%

Απόδοση 52 εβδομάδων -16,88%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,95 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 16,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,21

P/BV 1,62

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 19,63

EV/Sales* 0,41

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 14,14

ΣΙΔΜΑΕλεύθερες ταμειακές ροές: -2,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 359.671 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 8,06

ROE –23,80%

ROA 2,63%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 11,58%

Συντελεστής Μόχλευσης* 80,69%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 26,75 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο