ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Πρώτο δείγμα (2022) θετικό- Το φετινό (2023) αναμένεται καλύτερο, με τα επόμενα (2024-2027) να αναμένονται εκρηκτικά!

ΓΡΑΦΕΙ ο ΑΝ@λήτης

  • Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας ή αγγλιστί Time is on our side…..

Πρώτο δείγμα (2022) θετικό. Το φετινό (2023) αναμένεται καλύτερο, με τα επόμενα (2024-2027) να αναμένονται εκρηκτικά!

Ο μοναδικός εισηγμένος όμιλος, ο οποίος δραστηριοποιείται σε ναυτιλία και κόκκινα δάνεια, ανακοίνωσε, μετά από μια 20ετία (!) καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας €0,765 χιλ., έναντι ζημιών €4,285 εκ. πέρσι!!! Το νούμερο ασφαλώς και δεν εντυπωσιάζει, το θέμα είναι όμως τι ακολουθεί!

Από τα τέλη του έτους που θα αρχίσει να αποδίδει η επένδυση στο μεγάλο containership (85% του Roma, 9.200 TEUs, ναυπήγησης 2006), θα δούμε μία άλλη εικόνα, δραματικά βελτιωμένη προς το καλύτερο!!!!  

  • Το κόστος αγοράς του πλοίου το 2021, ήταν €27 εκ., με την τρέχουσα αξία να ανέρχεται στα €81,75 εκ. (υπεραξία 200%), ενώ έχει ήδη συνεισφέρει στον όμιλο και καθαρά κέρδη με το μειωμένο ναύλο ($24.000/ημέρα, το οποίο αυξάνεται στα $58.000/ημέρα από 1/12/2023 για μία 4ετία) €5,4 εκ. το 2022 και €2,6 εκ. το 2021. 

Ουσιαστικά, αυτή την υπεραξία των περίπου €54 εκ., θα την εισπράξουμε σε δόσεις στην επόμενη 13ετία, που είναι η υπολειπόμενη ζωή του πλοίου, με βάση τα ΕΛΠ, με την μορφή των αυξημένων αποσβέσεων, ενώ υπάρχει και μια υπολειμματική αξία άνω των €10 εκ. από scrap.

Να σημειώσω ακόμα το κόστος αγοράς των μικρών πλοίων (6 μεσαία containerships, με συμμετοχή 15%), €8,8 εκ. το 2020, με την τρέχουσα αξία να ανέρχεται στα €30,3 εκ. (υπεραξία κοντά στο 250%!!!) υποχωρώντας ελάχιστα, σε σχέση με το 2021, που ήταν στα €30,46 εκ., ενώ το 2022 εισπράχθηκαν και μερίσματα €4,22 εκ. (σχεδόν 50% επί του κόστους αγοράς!!!). Ουσιαστικά τα εν λόγω πλοία θα έχουν αποσβεστεί εντός του 2023!

Παρά την κατακόρυφη πτώση των ναύλων και τον υψηλό μέσο όρο ηλικίας (άνω των 20 ετών!!), η αξία τους δεν έχει επηρεαστεί, καθώς ήταν μισθωμένα με πολύ χαμηλούς ναύλους, οι οποίοι τώρα αναπροσαρμόζονται σταδιακά!

Κάνοντας την πρόσθεση, η συνολική υπεραξία των πλοίων (€75,5 εκ.), ανέρχεται λίγο χαμηλότερα από την σημερινή κεφαλαιοποίηση!!! Να σημειωθεί ότι για όλα τα πλοία η ωφέλιμη ζωή, με βάση τα ΕΛΠ ανέρχεται στα 30 έτη, πολλά πλοία όμως είναι κερδοφόρα και για 40 έτη. Επιπλέον, με βάση τις τρέχουσες τιμές scrap, υπάρχει μία υπολειμματική αξία άνω των €20 εκ.

Αναλύοντας εκτενέστερα τα ενοποιημένα αποτελέσματα του 2022, η καθαρή κερδοφορία έχει επηρεαστεί από έκτακτα κονδύλια, τα οποία επιβάρυναν συνολικά τον όμιλο κατά €2,4 εκ., που λογικά δεν θα επαναληφθούν! Ειδικότερα, η κερδοφορία ενισχύθηκε από: €434 χιλ., λόγω αναπροσαρμογής ακινήτων, €1,3 εκ. πρόσθετα έσοδα από διευθέτηση παλιότερου έργου με ΑΚΤΩΡ και €230 χιλ. λόγω απομείωσης προμηθευτών, ήτοι συνολικά €1,97 εκ.

Αντίστοιχα τα κέρδη επιβαρύνθηκαν με: €163 χιλ. συμβολαιογραφικά έξοδα ακινήτου στην Βάρη, €449 χιλ εφάπαξ ζημιές της Mountstreet για την διαχείριση των δανειακών υποθέσεων, €1,72 χρηματοοικονομικές ζημίες από επενδύσεις, €260 χιλ. αποζημίωση για παλιό εργατικό ατύχημα, €258 χιλ. απομείωση παλαιάς απαίτησης, €542 χιλ. λόγω της μετατροπής του δανείου του μεγάλου πλοίου, από κυμαινόμενο, σε σταθερό επιτόκιο, €400 χιλ. αναβαλλόμενη φορολογία και €640 χιλ. φορολογικές διαφορές ήτοι συνολικά €4,35 εκ.

Τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους ανέρχονται στα €176 εκ., που αντιστοιχούν ακριβώς στο διπλάσιο της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης. Για να υπολογίσουμε και τα ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΡΗΤΑ: €28,08 εκ. ταμείο + €9,14 εκ. χρηματοοικονομικά στοιχεία + €22,4 εκ. λογ/σμός μεσεγγύησης (escrow) + €0,9 εκ. δεσμευμένες καταθέσεις – €7,86 εκ. μακρ. δάνεια – €3,1 εκ. βραχ. δάνεια = €49,5 εκ. ήτοι €1,22/μετ.!

Μάλιστα, εφόσον δεν πραγματοποιηθούν επενδύσεις, τα ταμειακά διαθέσιμα αναμένεται στο τέλος του 2025, όταν λογικά θα έχει τελειώσει και η ιστορία του Πόρτο Καρράς, να ανέλθουν άνω των €80-85 εκ., όση είναι και η κεφαλαιοποίηση. Οπότε ανοίγει ο δρόμος για σημαντικές χρηματικές διανομές μέσω επιστροφών κεφαλαίου.

Αναφορικά με την μελλοντική κερδοφορία, με βάση τα μεγέθη του 2022 και ειδικά του 2ου 6μηνου του 2022 (όπου εφαρμόστηκαν τα ΔΛΠ), την τρέχουσα ισοτιμία €/$ (1,09) και εφόσον δεν υπάρξουν κάποια έκτακτα κονδύλια και κάποια άλλα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες (κόκκινα δάνεια, ακίνητα), η καθαρή κερδοφορία του ομίλου για την επόμενη 5ετία, αποκλειστικά λόγω του ναυτιλιακού κλάδου, αναμένεται να διαμορφωθεί περί τα €4,5-5 εκ. φέτος, για να αγγίξει τα €10 εκ. το 2027, οπότε λήγει το αναθεωρημένο ναυλοσύμφωνο.

Επαναλαμβάνω ότι στα ετήσια κέρδη της 5ετίας, θα πρέπει να προσθέτουμε περίπου €5-6 εκ. αποσβέσεις, που σχετίζονται με την υπεραξία (δεν την πλήρωσε, αλλά θα την εισπράττει!!!) των €54 εκ. του containership ROMA. Επιπλέον, καθόλη την πενταετία, αναμένονται ετήσιες λειτουργικές ροές €15-20 εκ. Να σημειωθεί τέλος ότι το 2026 θα αποπληρωθεί πλήρως ο δανεισμός που βαρύνει όλα τα πλοία, που σημαίνει ότι μπορούν να πουληθούν ανά πάσα στιγμή!!!

Παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την κερδοφορία είναι οι κάτωθι:

1) Μπορεί να εγγραφεί έκτακτη ζημιά ύψους €4,8 εκ. σε πιθανή ολοκλήρωση της πώλησης του Πόρτο Καρράς, με βάση την εκτίμηση του πρώτου Ανεξάρτητου Συμβούλου,

2) Πλήρης απομείωση της θυγατρικής ΜΑΡΙΝΕΣ ΣΑΜΟΥ ύψους €2,8 εκ.

3) Παλιότερες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις (€433 χιλ. απαιτήσεις, έναντι €1,14 εκ. υποχρεώσεις)

4) Η ισοτιμία €/$ (1,09),

5) Αξιοποίηση ακινήτου στα Πηγαδάκια Βούλας, όπου ήδη έχει εγγραφεί ζημία €7,7, λόγω ΔΛΠ, η οποία λογικά θα αντιστραφεί,

6) Έσοδα από κόκκινα δάνεια.

7) έσοδα από ακίνητα, τόκους και χαρτοφυλάκιο επενδύσεων,

8) αμοιβές τρίτων, οι οποίες, παρά το γεγονός ότι μειώθηκαν στα €2,6 εκ., έναντι €3,5 εκ., σχετίζονται με παλιότερες υποθέσεις, οι οποίες σταδιακά κλείνουν και

9)  Έκτακτα έσοδα από πολύ παλιές απαιτήσεις προηγούμενων ετών, όπως έγινε με τον ΑΚΤΩΡΑ το 2022, όπου προέκυψε κέρδος €1,3 εκ.

Πιο συγκεκριμένα, στις μακροπρόθεσμες δικαστικές απαιτήσεις είναι προς είσπραξη €5,4 εκ., έναντι απαιτήσεων αρχικού ύψους €19,3 εκ. το 2022 και €25,28 εκ. το 2021. Στις απαιτήσεις από πελάτες ποσού €1,4 εκ., η αρχική απαίτηση ανέρχεται στα €12,2 εκ.(απομείωση €10,8 εκ.). Στις λοιπές απαιτήσεις έχει γίνει απομείωση €3,9 εκ.!!! Ενδεικτικά, ήδη για φέτος έχει συμφωνηθεί η είσπραξη €1 εκ. από πολύ παλιά έργα και αναμένεται η είσπραξη ενός σημαντικού ποσού από εκτελεσθέντα δημόσια έργα στην Ρουμανία.

Συνοψίζοντας, δύσκολα μπορεί να εντοπίσει κάποιος εισηγμένη τόσο φτηνή, αδάνειστη και με εξασφαλισμένη επενδυτική ορατότητα για περίπου μία 5ετία. Με τον όμιλο να διαπραγματεύεται στα €85 εκ., εκ των οποίων τα περίπου €50 εκ. να αντιστοιχούν σε καθαρά μετρητά και να αναμένουμε μάλιστα, με βάση τα υπογεγραμμένα ναυλοσύμφωνα, λειτουργικές ροές κοντά στα €100 εκ. από τα πλοία στην επόμενη πενταετία, ασφαλώς και θα πρέπει να προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Δεν συζητάμε βέβαια, το τι θα γίνει, σε περίπτωση που θα ξεκινήσει εκ νέου το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και οι αγορές εκ μέρους των βασικών μετόχων, από την στιγμή που η μετοχή καταγράφει πενιχρούς όγκους συναλλαγών!! Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας ή αγγλιστί Time is on our side…..

Φιλικά 

Ο ΑΝ@λήτης

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο