Τραγωδία στην Πάτρα: Η ΑΒΑΞ εκτελούσε τις εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας – Τι υποστηρίζει

ÐõñïóâÝóôåò óõììåôÝ÷ïõí óôïí áðåãêëùâéóìü áôüìùí ìåôÜ ôçí êáôÜññåõóç ôìÞìáôïò ãÝöõñáò óôçí ÐÜôñá, ÊõñéáêÞ 23 Éïõëßïõ 2023. ÌåãÜëç åðé÷åßñçóç ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò êáé ôïõ ÅÊÁ âñßóêåôáé óå åîÝëéîç óôçí ÐÜôñá ãéá ôïí áðåãêëùâéóìü áôüìùí êÜôù áðü ôìÞìá ôçò ìåãÜëçò ðåñéìåôñéêÞò ôçò ðüëçò, ôï ïðïßï êáôÝññåõóå ãéá Üãíùóôç ìÝ÷ñé óôéãìÞò áéôßá. Ôï ôìÞìá ôçò ðåñéìåôñéêÞò ðïõ êáôÝññåõóå âñßóêåôáé óôçí ðåñéï÷Þ ÐñïÜóôéï, óôï ñåýìá ðñïò ÁèÞíá, ëßãï ìåôÜ ôá ôïýíåë êáé óôï óçìåßï âñßóêïíôáé áóèåíïöüñá, ðõñïóâåóôéêÜ ï÷Þìáôá êáé ðåñéðïëéêÜ ôçò áóôõíïìßáò. Ìå åíôïëÞ ôïõ äéïéêçôÞ ôçò 6çò ÕãåéïíïìéêÞò ÐåñéöÝñåéáò, ÃéÜííç ÊáñâÝëç , ôßèåôáé óå åöçìåñßá êáé ôï Ðáíåðéóôçìéáêü Íïóïêïìåßï ôçò ÐÜôñáò, þóôå ìáæß ìå ôï íïóïêïìåßï, «¢ãéïò ÁíäñÝáò», ðïõ åöçìåñåýåé, íá õðïäå÷èïýí ôñáõìáôßåò. Óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò ôïõ ÁÐÅ - ÌÐÅ, ìÝ÷ñé ôþñá ïé ðõñïóâÝóôåò, ðïõ ìåôÝ÷ïõí óôçí åðé÷åßñçóç Ýñåõíáò êáé äéÜóùóçò, Ý÷ïõí áíáóýñåé êÜôù áðü ôá óõíôñßììéá Ýíáí íåêñü êáé 12 ôñáõìáôßåò. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÉÙÔÁ ËÏÔÓÁÑÇ

Τις εργασίες κατεδάφισης στη γέφυρα στην Πάτρα είχε αναλάβει η κατασκευαστική εταιρεία ΑΒΑΞ (AVAX), όπως προκύπτει και από την ανακοίνωση που εξέδωσε για το συμβάν.

Να σημειωθεί ότι η «Ολυμπία Οδός» είναι ο παραχωρησιούχος του ομώνυμου αυτοκινητοδρόμου και η κατασκευαστική AVAX είναι εκείνη που εκτελούσε τις εργασίες κατεδάφισης. Και άρα η συγκεκριμένη εταιρεία, όπως προκύπτει και από την ίδια την ανακοίνωση της, εκείνη που έχει την ευθύνη του έργου ανακατασκευής της συγκεκριμένης γέφυρας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τρεις συλλήψεις για την κατάρρευση της γέφυρας στην Πάτρα

Με ανακοίνωση της κάνει γνωστά τα εξής: «Η ΑΒΑΞ ΑΕ γνωστοποιεί ότι σήμερα Κυριακή 23/7/23 στο 206 χλμ της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου εκτελούσε προγραμματισμένες εργασίες κατεδάφισης γέφυρας (φορέας κατεύθυνσης προς Πάτρα)», συμπληρώνοντας ότι «Μετά τη διακοπή των εργασιών και παρά την απαγόρευση της κυκλοφορίας και τα μέτρα που είχαν ληφθεί, στο χώρο βρέθηκαν άτομα μη έχοντα εργασία τα οποία τραυματίστηκαν (ένα από τα οποία θανάσιμα) από τμήματα της γέφυρας που κατέρρευσαν. Η Εταιρεία από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται στενά με τις αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης του συμβάντος».

«Η ΑΒΑΞ ΑΕ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στους οικείους του θανόντα και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πρόκειται για έργο που χρηματοδοτήθηκε το 2021 από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με 6,5 εκατ. ευρώ. Οι εργασίες αφορούσαν τις συγκεκριμένες γέφυρες (Κ635) και (Β01) που είχαν κατασκευαστεί το 2000 από το ελληνικό δημόσιο.

Κατεδάφιση

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, στο συγκεκριμένο σημείο εκτελούνταν εργασίες κατεδάφισης και ο χώρος ήταν αποκλεισμένος. Το κομμάτι της γέφυρας που κατέρρευσε ήταν αποτέλεσμα ελεγχόμενης κατεδάφισης.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους που έχουν γνώση των γεγονότων στο σημείο της κατεδάφισης βρίσκονταν άτομα παρά τον αποκλεισμό του σημείου και παρά την έκκληση της Ολυμπίας Οδού προς την Τροχαία να μην επιτρέπει την κυκλοφορία και παραμονή μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στο εργοτάξιο. 

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αναφέρουν πως στο χώρο της κατεδάφισης βρίσκονταν Ρομά, οι οποίοι επιχειρούσαν να μαζέψουν σίδερα από τη γέφυρα που κατεδαφίζονταν.

Πάντως κατά την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία κάτω από της γέφυρα από τις 20 Ιουλίου εξαιτίας των εργασιών.

Ενας νεκρός, τραυματίες και εγκλωβισμένοι

Η κατάρρευση τμήματος γέφυρας σημειώθηκε στα Μποζαΐτικα της Πάτρας. Οι γέφυρες, μήκους 167 μέτρων και 169 μέτρων αντίστοιχα σε κάθε κλάδο κυκλοφορίας, βρίσκονται στην αρχή της Παράκαμψης των Πατρών.

Αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού εγκλωβισμένων από  ειδικά μηχανήματα και εκπαιδευμένους σκύλους . Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς επίσης μονάδες της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ.

Ήδη, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην ευρεία παράκαμψη των Πατρών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και διενεργούνται εκτροπές στον κόμβο Εγλυκαδας. Επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Διοδώρου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την κατάρρευση της γέφυρας έχει χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, ενώ αριθμός τραυματιών έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αγ. Ανδρέα και του Ρίου.

Πηγή: ΟΤ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο