ΒΙΣ: Πουλά στην μητρική το 1,31% των μετοχών που κατείχε

Με την εν λόγω κίνηση θα εξοφληθεί με ολικό συμψηφισμό οφειλή της ΒΙΣ προς την Hellenic Quality Foods.

Η «ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία» έχει ως βασικό μέτοχο την εταιρία Hellenic Quality Foods Ανώνυμη Εταιρία Τροφίμων (HQF) της οποίας κατέχει μειοψηφικό πακέτο που αντιστοιχεί στο 1,3139% των μετοχών της, αξίας 1.643.790 ΕΥΡΩ και περιλαμβάνεται στο κονδύλι των Οικονομικών καταστάσεων της «Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΒΙΣ Βιομηχανία Συσκευασιών Ανώνυμος Εταιρία» (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι κατά την κατά τις 16.02.2024 συνελθούσα συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα την χορήγηση ειδικής άδειας, με ισχύ 6 μηνών (άρθ. 100 Ν 4548/2018), για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος (κατά την έννοια των διατάξεων του Ν 4548/2018 και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24 και 28), η οποία, συγκεκριμένα, είναι η πώληση προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Hellenic Quality Foods Ανώνυμος Εταιρία Τροφίμων και το διακριτικό τίτλο HQF (Α.Φ.Μ. 094094130 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Γ.Ε.ΜΗ. 122174507000, η οποία είναι και η βασικός της μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής 91,31 %), μειοψηφικού πακέτου 1.641.591 ονομαστικών μετοχών της άνω βασικής μετόχου της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,3139 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, αντί του τιμήματος των 1.643.790,00 ΕΥΡΩ, το οποίο ισούται περίπου με την ονομαστική τους αξία (1.641.591,00 ΕΥΡΩ).

Το εν λόγω τίμημα θα εξοφληθεί με ολικό συμψηφισμό οφειλής της Εταιρίας (πωλήτριας) προς την αγοράστρια (HQF), η οποία έχει προέλθει από διαδοχικές ταμειακές ενισχύσεις (προκαταβολές) της αγοράστριας προς την Εταιρία, προκειμένου η τελευταία να ξεπερνάει πρόσκαιρες ταμειακές ανάγκες της.

Για την χορήγηση της άνω άδειας, το Δ.Σ. της Εταιρίας έλαβε υπόψη του την από 01.12.2023 Έκθεση του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Νικόλαου Κασουρίδη (α.μ. ΣΟΕΛ 22511) της ελεγκτικής εταιρίας MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (α.μ. ΕΛΤΕ 17, α.μ. ΣΟΕΛ 154), από την οποία προκύπτει ότι η εν λόγω συναλλαγή είναι εύλογη και δίκαιη για την Εταιρία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας (άρθ. 101 § 1 Ν 4548/2018).

Σύμφωνα με την § 3 άρθ. 100 Ν 4548/18, εντός 10 ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

Η πλήρης Έκθεσης Αξιολόγησης βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στον σύνδεσμο : https://www.vis.gr/announcements

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο