ΒΟΣΥΣ: Με μονοψήφιο P/E και P/BV διαπραγματεύεται η μετοχή

Voyatzoglou

Η μετοχή της Voyatzogloy ΒΟΣΥΣ έκλεισε στις 30/4 στα 2,54 ευρώ αμετάβλητη, διατηρώντας την ανοδική της πορεία από τις αρχές του προηγούμενου μήνα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,67 ευρώ και η στήριξη στα 2,49 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 786,48 τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την ανοδική της πορεία από τις αρχές του προηγούμενου μήνα, έχοντας σταθεροποιηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (2,39 ευρώ).

Η μετοχή βρίσκεται πολύ κοντά στην δημιουργία «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,39 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,35 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Voyatzogloy

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου A.E. για την χρήση 2023 διαμορφώθηκε στα 37.597 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,35% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2022 (34.701 χιλ. Ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 11.316 χιλ. Ευρώ αυξημένα κατά 3,25% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2022 (10.959 χιλ. Ευρώ).

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στις 2.735 χιλ. Ευρώ (3.229 χιλ. Ευρώ το 2022).

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 1.809 χιλ. Ευρώ (2.432 χιλ. Ευρώ το 2022).

Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.846 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 2.109 χιλ. Ευρώ το 2022), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.610 χιλ. Ευρώ (έναντι κερδών ύψους 1.707 χιλ. Ευρώ το 2022).

Από την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκα συστήματα ισχύος 996,48 KW στα Οινόφυτα Βοιωτίας υποστηρίχθηκαν θετικά τα αποτελέσματα της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η επένδυση θα συνεχίσει να προσθέτει θετικά στην κερδοφορία της και μελλοντικά.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου αντιπροσωπεύουν το 56,80% του Παθητικού του Ομίλου, σε σύγκριση με την χρήση 2022 όπου αντιπροσώπευαν το 60,22%.

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4 (7.822) από (6.939)

Απόδοση μηνός -9,48%

Απόδοση 3μηνου +8,55%

Απόδοση 6μηνου +15,45%

Απόδοση από 1/1 +10,43%

Απόδοση 52 εβδομάδων +2,42%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,80 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,04 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 19,39 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 3,07

P/BV 0,83

P/Ettm 9,98

EV/EBITDA* 7,73

EV/Sales* 0,56

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,86

VoyatzogloyΕλεύθερες ταμειακές ροές: 1,55 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -1,48 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,76

ROE +8,30%

ROA +4,72%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 59,19%

Συντελεστής Μόχλευσης* 20,79%

FCF Yield* 9,69%

Κεφαλαιοποίηση: 16,06 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο