Ξερά νούμερα και γεγονότα μέσα από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΞΕΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ και πραγματικά γεγονότα μέσα από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του ομίλου καταθέτω. Δεν πρόκειται να τα σχολιάσω. Γραφή και ανάγνωση γνωρίζετε. Υποθέτω διαθέτετε και κάποια σχετική νοημοσύνη. 

ΓΙ ΑΥΤΟ τους έγραφα… Περιμένετε να δημοσιευτούν τα αποτελέσματα της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ και μετά ελάτε να μου πείτε αν την αδικώ, συγκρίνοντας την με την CENERGY.

KAΛΑ το γεγονός… 2,34 δισ. ευρώ η κ/φση της ΤΕΝΕΡΓ και… 2,44 δισ. η αντίστοιχη της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ δεν θα ήθελα να το σχολιάσω.  ΞΕΦΕΥΓΕΙ ΠΟΛΥ….

 • ΤΙΜΗ: 20,1800 ευρώ
 • ΒΟΟΚ VALUE: 4,1500 ευρώ
 • Αποτιμάται σε 2,34 δισ. ευρώ
 • ΙΔΙΑ κεφάλαια / Καθαρή θέση: 481 εκατ. ευρώ
 • P/BV: 4,86
 • Μερισματική απόδοση: 1,6% καθαρά
 • ΔΑΝΕΙΑ: 1,16 δισ. ευρώ
 • ΤΑΜΕΙΟΝ: 392 εκατ. ευρώ
 • ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 768 εκατ. ευρώ
 • ΚΕΡΔΗ ανά μετοχή: 0,3700 ευρώ
 • P/E: 54,5
 • EV/Ebitda: 19,4
 • Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες P/E: 111
 • NETDEBΤ/EBITDA: 6,4
 • ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ: Αρνητικές κατά 132 εκατ. ευρώ.
 • ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ. %
7 ημερών 19,800 20,900 -2,04
30 ημερών 18,320 20,900 6,94
3 μηνών 17,890 21,040 -0,98
6 μηνών 17,890 21,040 10,88
12 μηνών 14,930 21,040 13,37
****
Για το 2022 οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 298,0 εκ. έναντι 273,1 εκ. το 2021, αυξημένες κατά 9,1%. Στην αύξηση των εσόδων συνέβαλαν κυρίως ο κλάδος ενέργειας λόγο αυξημένης παραγωγής αλλά και ο τομέας κατασκευών.
 • Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανέρχονται σε 115,9 εκ. έναντι 162,0 εκ. την προηγούμενη χρήση, μειωμένα κατά 28,5%, συνεπεία της καταχωρημένης δαπάνης του προγράμματος από την δωρεάν διάθεση μετοχών, ύψους € 48,8εκατ.
Κατά την 31.12.2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 2, η Εταιρεία προέβη στην αποτίμηση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, με συνέπεια την αναγνώριση κόστος ποσού 48,8 εκ. στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και του σχηματισμού ενός ισόποσου ειδικού αποθεματικού στην Καθαρή Θέση της.
 • Η παραπάνω λογιστική απεικόνιση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών δεν επιβαρύνει τα Ίδια Κεφαλαία της Εταιρείας. Επίσης για σκοπούς ταμειακών ροών, η εν λόγω αποτίμηση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών αποτελεί ένα μη ταμειακό στοιχείο. Τέλος, σημειώνεται ότι οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών αντιπροσωπεύουν περίπου το 1,3% των μετοχών που είναι ήδη σε κυκλοφορία μετά και την αφαίρεση των ιδίων μετοχών που αυτή κατέχει.
Εξαιρούμενης της δαπάνης του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου για το έτος 2022 ανέρχονται σε € 164,7εκ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,0%.
Τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 38,7 εκ., μειωμένα κατά 59,2% έναντι 94,7 εκ. το 2021 συνεπεία της καταχωρημένης δαπάνης του προγράμματος από την δωρεάν διάθεση μετοχών κατά τα οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 2
————————-
***Η Έκτακτη Γ.Σ της 16ης Δεκεμβρίου 2020 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ενέκρινε την διανομή έως δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) νέων μετοχών που θα εκδοθούν με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας λόγω της συνεισφοράς τους στην επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων, στην υλοποίηση νέων έργων καθώς και στην αύξηση της κερδοφορίας της Εταιρείας εντός της τριετίας 01.01.2021 31.12.2023.
 
***Στις 3.2.2023 η Εταιρεία προέβη σε ενημέρωση του επενδυτικού κοινού ότι στις 02.02.2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3432087, το από 18.01.2023 απόσπασμα πρακτικού του ΔΣ της, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της.
 • Η εν λόγω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ € 360.000 με την έκδοση 1.200.000 νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, προς δωρεάν διανομή σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα Παροχής Δωρεάν Μετοχών.
*****************
******************
*************

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο