ΛΟΥΛΗ: Οικονομικός Απολογισμός 2023 – Εμφανέστατη βελτίωση μεγεθών και δεικτών

ΛΟΥΛΗ
Οικονομικός Απολογισμός 2023
Οι Πωλήσεις για τη χρήση του 2023 στον Όμιλο ανήλθαν στα € 202,75 εκ. από € 197,91 εκ. το 2022, αυξημένες κατά 2,44%. Αντίστοιχα, στην Εταιρεία οι πωλήσεις ανήλθαν στα € 176,66 εκ. από € 173,30 εκ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,94%
Τα EBITDA για το 2023 ανήλθαν στον Όμιλο στα € 14,14 εκ. και στην Εταιρεία στα € 12,11 εκ., αυξημένα κατά 16,38% από € 12,15 εκ. το 2022 για τον Όμιλο και αυξημένα κατά 20,38% από € 10,06 εκ. το 2022 για την Εταιρεία. Ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 6,14% και 5,80% το 2022 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, αυξήθηκαν σε 6,98% το 2023 για τον Όμιλο και 6,85% το 2023 για την Εταιρεία.
  • Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, τα Κέρδη προ Φόρων στον Όμιλο για το 2023 ανήλθαν σε € 8,31 εκ. έναντι € 2,44 εκ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε 4,10% το 2023 από 1,23% το 2022.
Ο Φόρος Εισοδήματος στον Όμιλο ανήλθε σε € 2,04 εκ. για το 2023 από € 0,59 εκ. την προηγούμενη χρήση και αντίστοιχα στην Εταιρεία σε € 2,01 εκ. από € 0,72 εκ. Η σημαντική μεταβολή στον φόρο εισοδήματος οφείλεται κυρίως στην υψηλότερη κερδοφορία του 2023.
  • Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα Καθαρά Κέρδη Χρήσης στον Όμιλο για το 2023 (κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας) ανήλθαν στα € 6,23 εκ. από € 1,84 εκ. το 2022 και ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 0,93% το 2022 σε 3,09% το 2023.
Η υψηλή κερδοφορία οφείλεται κυρίως στην πρόωρη λύση και ολική ρευστοποίηση των από τον Απρίλιο και Δεκέμβριο του 2021 Συμβάσεων Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) συνολικής ονομαστικής αξίας € 50 εκ. από όπου προέκυψε α) έσοδο ποσού 7,22 εκ. και β) έξοδο ποσού € 1,19 εκ. ως το αναπόσβεστο υπόλοιπο της προπληρωμής της υποχρέωσης που προέκυψε κατά την υπογραφή των ως άνω Συμβάσεων Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS)
  • Για το 2023, το Σύνολο Εισροών/ (Εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανήλθε σε εισροή € 11,46 εκ. και σε εισροή € 13,10 εκ. αντίστοιχα, ενώ την προηγούμενη χρήση ήταν εκροή € 8,20 εκ. για τον Όμιλο και εκροή € 5,97 εκ. για την Εταιρεία
Για το 2023, το Σύνολο Εισροών/ (Εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες για τον Όμιλο και την Εταιρεία ανήλθε σε εισροή € 11,46 εκ. και σε εισροή € 13,10 εκ. αντίστοιχα, ενώ την προηγούμενη χρήση ήταν εκροή € 8,20 εκ. για τον Όμιλο και εκροή € 5,97 εκ. για την Εταιρεία
  • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας: 102.704.730  από  97.546.633
  • Προτεινόμενο Μέρισμα ανά Μετοχή: 0,1200 ευρώ και καθαρή απόδοση 4%
  • P/e: 7,8
  • Ev/Ebitda: 7,3
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο