Ποιες εισηγμένες επέστρεψαν στην κερδοφορία το 2023

χρηματιστήριο

Ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2023 των εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο, με κάποιες από αυτές να εντυπωσιάζουν με τις οικονομικές τους επιδόσεις.

Μέχρι στιγμής, από τις εταιρείες που έχουν ανακοινώσει οικονομικά αποτελέσματα, διακρίνουμε σε γενικές γραμμές μία βελτίωση των οικονομικών τους μεγεθών σε σχέση με το 2022, μία τάση μείωσης του δανεισμού τους, αλλά και μία αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Οι εταιρείες (μη τραπεζικές) που κατάφεραν να επιστρέψουν στην κερδοφορία το 2023 είναι οι κάτωθι.

ΔΕΗ

Αυξημένη λειτουργική κερδοφορία για το 2023 με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνονται σε €1,3 δισ., αυξημένα κατά 35%, λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των δραστηριοτήτων της Διανομής και της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία από 25.10.2023. Σε επίπεδο pro forma, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία και για τους 12 μήνες του 2023, το επαναλαμβανόμενο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,5 δισ..

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €622 εκατ. έναντι ζημιών €26 εκατ. το 2022, κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας.

Τα αποτελέσματα προ φόρων επηρεάστηκαν επίσης θετικά από το όφελος εξαγοράς ύψους €234 εκατ. που καταγράφηκε από την απόκτηση των δραστηριοτήτων της Enel στη Ρουμανία, καταδεικνύοντας την ελκυστική αποτίμηση που πέτυχε η ΔΕΗ στη συναλλαγή. Επιπλέον, στα κέρδη προ φόρων του 2023 περιλαμβάνεται το κέρδος ύψους €124 εκατ. από την πώληση πρώην λιγνιτικών περιοχών στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο καταγράφηκε στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου του 2023. Το 2022, τα αποτελέσματα προ φόρων επηρεάστηκαν θετικά κατά €198 εκατ., κυρίως λόγω της αντιστροφής της απομείωσης της επένδυσης στη νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα V κατά €177 εκατ.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €485 εκατ. έναντι ζημιών €9 εκατ. το 2022.

Πειθαρχημένη χρηματοοικονομική θέση παρά τις υψηλές επενδύσεις το 2023.

Για το 2024, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τους στόχους που ανακοινώθηκαν στο Capital Markets Day τον Ιανουάριο του 2024, παρά τις χαμηλότερες τιμές στην χονδρική αγορά, δεδομένης της ανθεκτικότητας του καθετοποιημένου μοντέλου της, όπως συνέβη σε έκτακτες συνθήκες (covid, ενεργειακή κρίση). Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ αναμένει επαναλαμβανόμενο EBITDA ύψους €1,7 δισ..

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €2,6 δισ., συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς των δραστηριοτήτων της Enel στην Ρουμανία, με σημαντική άνοδο να καταγράφεται στις δραστηριότητες των ΑΠΕ και της Διανομής.

Ως αποτέλεσμα του σημαντικού μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2019, η ΔΕΗ προχωρά στην επαναφορά της διανομής μερίσματος ύστερα από μια δεκαετία. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους €0,25/μετοχή.

Ιδία Κεφάλαια: 4,54 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 12,43

P/BV 0,92

P/Ettm 21,62

EV/EBITDA* 5,78

EV/Sales* 0,94

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,44

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 337,68 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -535,17 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,07

ROE +4,28%

ROA +0,81%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 21,55%

Συντελεστής Μόχλευσης* 40,28%

FCF Yield* 7,70%

Κεφαλαιοποίηση: 4,38 δισ. ευρώ

Η μετοχή συνεχίζει την προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 11,77 ευρώ και η στήριξη στα 10,63 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 477,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -0,61%

Απόδοση 3μηνου -6,67%

Απόδοση 6μηνου +23,71%

Απόδοση από 1/1 +2,87%

Απόδοση 52 εβδομάδων +43,77%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 12,67 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 7,70 ευρώ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου για τη χρήση 2023 ανήλθαν σε €808,5 εκατ., εκ των οποίων τα €387,5 εκατ. αφορούν συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου, έναντι €401,2 εκατ. κατά τη χρήση 2022, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 3,4% (ή €13,7 εκατ.), κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων του κλάδου Περιβάλλοντος.

Το Μεικτό Κέρδος (χωρίς αποσβέσεις) τη χρήση 2023 ανήλθε σε €202,6 εκατ., εκ των οποίων τα €222,5 εκατ. αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι €207,4 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,3% ή €15,1 εκατ. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τον κλάδο των Παραχωρήσεων όπου το Μεικτό Κέρδος (χωρίς αποσβέσεις) βελτιώθηκε, σε σχέση με το 2022, κατά €18,6 εκατ..

Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε στη χρήση του 2023 σε €228,5 εκατ., εκ των οποίων τα €242,2 εκατ. αφορούν συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι €165,7 εκατ. το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 46,2% (ή €76,5 εκατ.). Tο EBITDA των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, και κατά συνέπεια του Ομίλου, αυξήθηκε σημαντικά από τις πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων συνολικού κέρδους €55,8 εκατ.. Πιο συγκεκριμένα, από την πώληση της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ (εμπορικό κέντρο Smart Park) προέκυψε κέρδος ύψους €46,8 εκατ. και από την πώληση επενδυτικών ακινήτων στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, κέρδος €9,0 εκατ.. Επίσης, το EBITDA επηρεάστηκε θετικά από τον κλάδο των Παραχωρήσεων καθώς ενισχύθηκε περαιτέρω κατά €28,6 εκατ., σε σχέση με τη χρήση του 2022.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων (ΚΠΦ) ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη €116,3 εκατ., εκ των οποίων τα €143,6 εκατ. αφορούν συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι κερδών €28,8 εκατ. για την περυσινή χρήση. Τα μετά από φόρους αποτελέσματα (ΚΜΦ) διαμορφώθηκαν επίσης, σε κέρδη €80,1 εκατ., εκ των οποίων κέρδη €116,0 εκατ. αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι ζημιών €2,6 εκατ. κατά το 2022.

Ιδία Κεφάλαια: 896,54 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,58

P/BV 1,01

P/Ettm 13,22

EV/EBITDA* 5,25

EV/Sales* 3,28

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,49

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -53,25 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 21,68 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,13

ROE +7,70%

ROA +3,48%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 53,31%

Συντελεστής Μόχλευσης* 28,73%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 912,26 εκατ. ευρώ

Η μετοχή διατηρεί την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,71 ευρώ και η στήριξη στα 2,44 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 253,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +2,75%

Απόδοση 3μηνου +6,94%

Απόδοση 6μηνου +41,62%

Απόδοση από 1/1 +2,75%

Απόδοση 52 εβδομάδων +29,06%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,84 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,774 ευρώ

ΕΥΑΘ

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, ανήλθε στο ποσό των € 72.796 χιλ. έναντι € 70.902 χιλ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης σημειώνοντας αύξηση 2,67% λόγω της εφαρμογής αυξήσεων στο πλαίσιο όσων προβλεπόταν στην τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας (ΦΕΚ1105/03.04.2019) καθώς και σε αυξημένη κατανάλωση.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 13.654χιλ. έναντι € 5.572 χιλ. το 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 145,05%, λόγω μείωσης του ενεργειακού κόστους κατά € 7.949 χιλ. ή 26,27%

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στα € 2.629 χιλ. έναντι € -4.242χιλ. Της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 161.97 %.

Τα μετά φόρων αποτελέσματα ανήλθαν στο ποσό των € 1.242 χιλ. έναντι € -3.993 χιλ. το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 131,11 %.

Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 6.724 χιλ. έναντι € 878 χιλ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 665,83%.

Ιδία Κεφάλαια: 178,64 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 4,92

P/BV 0,66

P/Ettm 95,03

EV/EBITDA* 7,77

EV/Sales* 0,72

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -5,82 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -11,74 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,23

ROE +0,70%

ROA +0,56%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 115,56%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 117,97 εκατ. ευρώ

Η μετοχή συνεχίζει να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,32 ευρώ και η στήριξη στα 3,11 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 7,85 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -7,14%

Απόδοση 3μηνου -4,13%

Απόδοση 6μηνου +8,70%

Απόδοση από 1/1 -4,41%

Απόδοση 52 εβδομάδων -2,99%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,92 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,92 ευρώ

LAMDA Development

Το Ενοποιημένο λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) του Ομίλου για το 2023 εμφάνισε κέρδη €206 εκατ. αυξημένα 69% έναντι των κερδών €122 εκατ. το 2022. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση συνολικού ποσού €68εκ (έναντι θετικής επίπτωσης €134εκ το 2022), βάσει εκτίμησης από ανεξάρτητους εκτιμητές της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων και Αποθεμάτων του Ομίλου την 31.12.2023 (Εμπορικών Κέντρων/Αναπτύξεων και λοιπών ακινήτων καθώς και των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στο έργο του Ελληνικού).

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, για το 2023 παρουσίασαν κέρδη €27 εκατ. έναντι ζημίας €31 εκατ. το 2022. Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν την επιβάρυνση σχετικά με χρηματοοικονομικά έξοδα που δεν έχουν επίπτωση στα ταμειακά διαθέσιμα και αφορούν στη λογιστική αναγνώριση μελλοντικών υποχρεώσεων σχετικά με το έργο στο Ελληνικό (αρνητική επίπτωση €44 εκατ. το 2023 έναντι €38 εκατ. το 2022).

Χρηματοοικονομικά έξοδα 31 (140.410) από (94.509)

Αρνητικό Κεφάλαιο Κίνησης -33.749.000 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,17 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 6,78

P/BV 1,03

P/Ettm 43,56

EV/EBITDA* 10,11

EV/Sales* 4,63

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,24

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 55,33 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 8,46 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,52

ROE +2,29%

ROA +0,65%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 31,91%

Συντελεστής Μόχλευσης* 42,61%

FCF Yield* 4,49%

Κεφαλαιοποίηση: 1,23 δισ. ευρώ

Η μετοχή για ακόμη μία φορά παρουσιάζει αδυναμία να σταθεροποιηθεί πάνω από το επίπεδο των 7,0 ευρώ, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,20 ευρώ και η στήριξη στα 6,75 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 180,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +3,49%

Απόδοση 3μηνου +1,16%

Απόδοση 6μηνου +16,65%

Απόδοση από 1/1 +3,11%

Απόδοση 52 εβδομάδων +24,91%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,42 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,505 ευρώ

ΜΟΥΖΑΚΗΣ

Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε για τη κλειόμενη χρήση σε ευρώ 3.617.561,10 από 4.359.275,41 ευρώ τη χρήση του 2022 παρουσιάζοντας μείωση των πωλήσεων κατά 17,01%.

Το κόστος πωληθέντων ανήλθε για τη κλειόμενη χρήση 3.409.386,14 ευρώ από 4.516.392,39 ευρώ τη χρήση του 2022 παρουσιάζοντας μείωση κατά 24,51%.

Ζημίες/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) Τα κέρδη ανήλθαν για τη κλειόμενη χρήση σε 1.067.887,19. ευρώ από Ζημίες -4.312.801,70 ευρώ τη χρήση του 2022.

Ιδία Κεφάλαια: 30,76 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,96

P/BV 0,76

P/Ettm 10,25

EV/EBITDA* 21,19

EV/Sales* 6,25

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 197.666 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -390.096 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,85

ROE +7,45%

ROA +4%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 54,49%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 0,84%

Κεφαλαιοποίηση: 23,49 εκατ. ευρώ

Η μετοχή διατηρεί την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,79 ευρώ και η στήριξη στα 0,69 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 2,7 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -4,58%

Απόδοση 3μηνου -2,01%

Απόδοση 6μηνου +21,67%

Απόδοση από 1/1 +1,39%

Απόδοση 52 εβδομάδων -2,01%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,92 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,57 ευρώ

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

Το χαρτοφυλάκιο της Ανδρομέδα κατέγραψε κέρδη της τάξης του 26,41% στη διάρκεια του 2023 ενώ η εσωτερική αξία της μετοχής ανήλθε σε 8,37 € την 31.12.2023.

Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης, ανήλθαν συνολικά σε 8,92 εκ. ευρώ περίπου. Τα κέρδη προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα ΔΠΧΑ ποσού 4,6 εκ ευρώ, κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων ποσού 3,39 εκ. ευρώ και κέρδη από προσόδους χαρτοφυλακίου, ποσού 0,93 εκ. ευρώ περίπου. Οι ως άνω πρόσοδοι χαρτοφυλακίου αναλύονται σε μερίσματα μετοχών 0,86 εκ. ευρώ και τόκους ομολογιών και καταθέσεων ποσού 0,07 εκ. ευρώ.

Τα έξοδα της χρήσης, ανήλθαν συνολικά σε 2,38 εκ. ευρώ περίπου, έναντι 0,753 εκ. ευρώ περίπου το 2022 και αναλύονται ως εξής: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ποσού 0,38 εκ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται οι αμοιβές τρίτων και λοιπές δαπάνες λειτουργίας. Δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ποσού 2 εκ. ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνονται η αμοιβή διαχείρισης, τα έξοδα αγοραπωλησίας χρεογράφων, μέρος των φόρων, λοιπές σχετικές δαπάνες και ποσό 1.371 χιλ. ευρώ που αποτελεί αμοιβή υπερ-απόδοσης χαρτοφυλακίου. Την αντίστοιχη περίοδο του 2022, δεν υπήρχε αντίστοιχο ποσό υπερ-απόδοσης χαρτοφυλακίου καθώς το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας υπο- απόδωσε.

Το αποτέλεσμα της Εταιρείας προ φόρων, ήταν κέρδη ποσού 6,54 εκ. ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου ανήλθαν στο ποσό των 6,40 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών προ φόρων 1,105 εκατ. ευρώ το 2022. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας την 31η Δεκεμβρίου 2023 ανήλθαν συνολικά σε 0,472 εκ. ευρώ έναντι 2,839 εκ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Επισημαίνουμε επίσης ότι, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η υπεραξία του χαρτοφυλακίου της 31/12/2023, ποσού 4,60 εκατ. ευρώ, έναντι υποαξίας 1,067 εκατ. ευρώ του 2022, λογιστικοποιήθηκε και οδηγήθηκε στα αποτελέσματα της χρήσης. Την 31η Δεκεμβρίου 2023 το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 29,95 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την χρήση που διανύουμε, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση την διανομή μερίσματος από κέρδη της χρήσης 2023, ποσού 1.073.064,90 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό € 0,30 ανά μετοχή. Σημειώσατε ότι πρόθεση της Διοίκησης, είναι η Εταιρεία, εάν το επιτρέπουν οι χρηματιστηριακές συνθήκες να διανέμει μέρισμα δύο φορές τον χρόνο.

Ιδία Κεφάλαια: 28,83 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 8,38

P/BV 0,82

P/Ettm 3,66

EV/EBITDA*

EV/Sales* 2,59

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA*

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -621.613 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -9,19 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,06

ROE +22,21%

ROA +20,96%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 95,89%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 24,53 εκατ. ευρώ

Η μετοχή διατηρεί την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 7,16 ευρώ και η στήριξη στα 6,71 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 2,8 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -1,72%

Απόδοση 3μηνου –

Απόδοση 6μηνου +2,69%

Απόδοση από 1/1 +6,19%

Απόδοση 52 εβδομάδων +0,29%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,40 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,36 ευρώ

DIMAND

Το καθαρό κέρδος από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία του Ομίλου την χρήση 2023 ανήλθε σε €19.338.963 έναντι €8.221.098 κατά την προηγούμενη χρήση, δηλαδή αυξημένα κατά 135% (βλέπετε σχετικά σημείωση 8 των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων). Επιπλέον, ο Όμιλος κατά την χρήση 2023 κατέγραψε κέρδος από πώληση συμμετοχών ύψους €1.840.176 έναντι €2.493.529 κατά την προηγούμενη χρήση (βλέπετε σχετικά σημείωση 10 των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Τα κέρδη/(ζημίες) προ φόρων του Ομίλου για την χρήση 2023 ανήλθαν σε €17.019.455 έναντι ζημιών €(5.146.876) κατά την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου για την χρήση 2023 ανήλθαν σε €13.205.064 έναντι ζημιών €(7.805.391) κατά την προηγούμενη χρήση.

Ιδία Κεφάλαια: 133,63 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 7,21

P/BV 1,32

P/Ettm 13,44

EV/EBITDA* 12,76

EV/Sales* 26,19

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,59

Ελεύθερες ταμειακές ροές: –8,23 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -18,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,94

ROE +9,87%

ROA +5,09%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 54,18%

Συντελεστής Μόχλευσης* 34,08%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 178,21 εκατ. ευρώ

Η μετοχή διατηρεί την βραχυπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης, ολοκληρώνοντας την Παρασκευή στο όριο της υπερπουλημένης ζώνης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 9,93 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 11,69 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -4,02%

Απόδοση 3μηνου -7,83%

Απόδοση 6μηνου -11,67%

Απόδοση από 1/1 -10%

Απόδοση 52 εβδομάδων -19,83%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 13,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 9,54 ευρώ

MIG

Οι πωλήσεις ανήλθαν στο ποσό των € 7.868 χιλ. έναντι € 7.121 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο καταγράφοντας αύξηση 10,5% η οποία προέρχεται από τη βελτίωση των πωλήσεων της θυγατρικής RKB.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 4.628 χιλ. σε σχέση με € 3.667 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο καταγράφοντας αύξηση 26,2%. Αντίστοιχα το περιθώριο κέρδος ανήλθε σε 58,8% έναντι 51,5% την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο παρουσιάζοντας βελτίωση 7,3 ποσοστιαίων μονάδων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ( EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των € 168 χιλ. σε σύγκριση με € (743) χιλ. για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε € 16.991 χιλ. και περιλαμβάνουν κυρίως κέρδη ποσού € 16.178 χιλ. τα οποία προέρχονται από την αποαναγνώριση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας στο πλαίσιο της συναλλαγής πώλησης της ATTICA, κέρδη ποσού € 628 χιλ. από τη διαχείριση του εμπορικού (μετοχών και ομολόγων) χαρτοφυλακίου και κέρδη ποσού € 105 χιλ. από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων. Τα αντίστοιχα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της συγκριτικής περιόδου του 2022 είχαν διαμορφωθεί σε € 3.410 χιλ. και περιλαμβάνουν κυρίως κέρδη ποσού € 5.331 χιλ. τα οποίο προήρθαν από την τροποποίηση/αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της θυγατρικής εταιρείας RKB σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, ζημιά ποσού € (4.735) χιλ. από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων, κέρδη ποσού € 245 χιλ. από τη διαχείριση του εμπορικού χαρτοφυλακίου και λοιπά έκτακτα έσοδα € 2.460 χιλ.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για την τρέχουσα χρήση ανήλθαν στο ποσό των € 3.997 χιλ. σε σύγκριση με ζημιά ποσού € (22.092) χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου που διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 240 χιλ. έναντι ζημιών € 370 χιλ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Σημαντικός περιορισμός των ζημιών σε € 155 χιλ. έναντι ζημιών € 21,8 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου του 2023 είχαν επιβαρυνθεί αρνητικά κατά € 20,7 εκ. εκ των οποίων ποσό € 14,2 εκ. αφορούσε το λειτουργικό αποτελέσματα της διακοπείσας δραστηριότητας και ποσό € 6,5 εκ. το χρηματοοικονομικό κόστος των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Απόδοση μετοχικού χαρτοφυλακίου 9,8% και ομολογιακού χαρτοφυλακίου 3,4% για το 1ο τρίμηνο του 2024.

Κέρδη € 488 χιλ. από την διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας έναντι € 95 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ιδία Κεφάλαια: 121,86 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 3,89

P/BV 1,05

P/Ettm 31,90

EV/EBITDA* 1.262

EV/Sales* 26,97

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 504,18

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 13,09 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 55,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,81

ROE +3,28%

ROA +1,82%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 57,27%

Συντελεστής Μόχλευσης* 41%

FCF Yield* 10,27%

Κεφαλαιοποίηση: 127,46 εκατ. ευρώ

Η μετοχή διατηρεί την ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,74 ευρώ και η στήριξη στα 3,80 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 5,31 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -1,21%

Απόδοση 3μηνου -10,94%

Απόδοση 6μηνου +13,21%

Απόδοση από 1/1 -14,68%

Απόδοση 52 εβδομάδων -25,13%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,6001 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,0 ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

 

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο