ΜΕΒΑ: Εμφανής η αδυναμία….

Mevaco

Η μετοχή της Mevaco ΜΕΒΑ διαπραγματεύεται στα 3,96 ευρώ αμετάβλητη, παρουσιάζοντας αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 4,07 ευρώ και η στήριξη στα 3,92 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 1,69 χιλ. τεμάχια.

Εμφανής παραμένει η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί και να σταθεροποιηθεί πάνω από το επίπεδο των 4,0 ευρώ, με την προσοχή να εστιάζεται τόσο στην διατήρηση του σήματος αγοράς, όσο και στην διατήρηση του «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (3,85 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (3,90 ευρώ), προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Mevaco

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 42.959,35 χιλ. Ευρώ, παρουσιάζοντας εκ νέου αύξηση και για τρίτη συνεχόμενη χρήση κατά 4,90% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και συνολικά 383,06% σε σχέση με το 2020, οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στη σημαντική αύξηση της ζήτησης για την κατασκευή μεταλλικών βάσεων στήριξης Φωτοβολταικών Πάρκων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 9.347,8 χιλ. Ευρώ, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με αυτά της προηγούμενης χρήσης (αύξηση κατά 0,10%), λόγω αύξησης του κόστους παραγωγής (αύξηση κόστους πρώτων υλών) σε σχέση με τις τιμές πώλησης των παραγόμενων προϊόντων.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4.078,56 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών 4.065,02 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας ελάχιστη αύξηση κατά 0,33%, ως αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους παραγωγής, των εξόδων διάθεσης και διοικητικής λειτουργίας αλλά και των χρηματοοικονομικών εξόδων της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 3.171,56 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών 3.167,35 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα με την προηγούμενη χρήση (αύξηση κατά 0,13%).

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε 54,52 χιλ. Ευρώ έναντι 6,73 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, τα δε χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε 303,21 χιλ. Ευρώ έναντι 208,30 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 45,56%, ως επακόλουθο κυρίως της σημαντικής αύξησης των επιτοκίων (euribor) και συνακόλουθα του κόστους χρηματοδότησης, τούτο δε παρά την σημαντική μείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας κατά 2.011,02 χιλ. Ευρώ. ( ποσοστό 31,36%) σε σχέση με την 31.12.2022.

Απόδοση μηνός +2,06%

Απόδοση 3μηνου +4,76%

Απόδοση 6μηνου +13,79%

Απόδοση από 1/1 +4,21%

Απόδοση 52 εβδομάδων +17,86%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 4,32 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,26 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 30,66 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,92

P/BV 1,36

P/Ettm 13,11

EV/EBITDA* 7,80

EV/Sales* 0,90

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

MevacoΕλεύθερες ταμειακές ροές: 1,41 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 1,17 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,72

ROE +10,34%

ROA +6%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 65,86%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 3,40%

Κεφαλαιοποίηση: 41,58 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο