ΚΟΥΑΛ: Ανοδική παραμένει η τάση για την μετοχή

Quality & Reliability

Quality & Reliability

Η μετοχή της Quality & Reliability ΚΟΥΑΛ διαπραγματεύεται στα 1,292 ευρώ με άνοδο 0,47%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,42 ευρώ και η στήριξη στα 1,17 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 255,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα αυξήσει τις πιθανότητες για χαμηλότερα επίπεδα.

Quality & Reliability

Οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 10.345.516,65 € το 2023 έναντι 6.455.208,43 € το 2022 σημειώνοντας αύξηση 60%. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε νέα έργα πληροφορικής του Δημοσίου Τομέα που ανέλαβε η Εταιρεία (αναλυτικά στην σημείωση 10).

Τα μικτά αποτελέσματα του ομίλου ανήλθαν στα 3.647.246,01 € το 2023 έναντι 1.995.708,82 € το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση 83%.

Το EBITDA ήταν 1.855.309,45 € το 2023 έναντι 1.020.425 € το 2022 σημειώνοντας αύξηση 82% ή μεταβολή 835 χιλ.€ κυρίως για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω και στην αύξηση των αποσβέσεων (130 χιλ. €).

Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κέρδη 485.724,46 € το 2023 έναντι κερδών 66.270,26 € το 2022 σημειώνοντας αύξηση 633% ή μεταβολή 419

χιλ. € η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών (3.890 εκ. €) σε σχέση με την αύξηση των λειτουργικών κλπ. εξόδων (3.185

εκ. €) και των χρημ/κων εξόδων(286 χιλ. €).

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους 2023 ήταν κέρδη 631.904,29 € έναντι κερδών 5.348,51€ το 2022 σημειώνοντας αύξηση 1.970%, λόγω της αύξησης των κερδών προ φόρων, στη μείωση των λοιπών συνολικών εσόδων (28 χιλ. € ) και στη μείωση των φόρων κατά 207 χιλ.€.

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 11Α 619.902,27 ευρώ 151.616,45 ευρώ

Quality & Reliability

Απόδοση μηνός 2,56%

Απόδοση 3μηνου +55,29%

Απόδοση 6μηνου +152,34%

Απόδοση από 1/1 +112,50%

Απόδοση 52 εβδομάδων +138,38%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,62 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,47 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,95 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,11

P/BV 11,97

P/Ettm 55,93

EV/EBITDA* 21,44

EV/Sales* 3,84

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,40

Quality & ReliabilityΕλεύθερες ταμειακές ροές: -790.696 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -701.395 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,40

ROE +21,41%

ROA +3,97%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 21,78%

Συντελεστής Μόχλευσης* 60,09%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 35,43 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο