ΕΥΔΑΠ: Βελτιωμένες οι οικονομικές επιδόσεις το 2023

ΕΥΔΑΠ

Η μετοχή της Ε.ΥΔ.Α.Π ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύεται στα 5,73 ευρώ με πτώση 0,35%, εμφανίζοντας αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,92 ευρώ και η στήριξη στα 5,65 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 42,8 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή παρουσιάζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, μετά και από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για την χρήση του 2023, έχοντας όμως σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (5,70 ευρώ), διατηρώντας παράλληλα το σήμα αγοράς.

ΕΥΔΑΠ

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 351,6 εκατ. € από 343,5 εκατ. € το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,4% (+8,1 εκατ. €). Συνολικά από τις κύριες δραστηριότητές της, (ύδρευση και αποχέτευση) η

Εταιρεία παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά +8 εκατ. € (+2,5%).

Ειδικότερα, τα έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενες υπηρεσίες παρουσίασαν αύξηση κατά +3,8 εκατ. € (+1,7%), ενώ παράλληλα κινήθηκαν και τα έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης τα οποία σημείωσαν αύξηση κατά +4,2 εκατ. € (+4,3%). Ομοίως κινήθηκαν και τα έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία παρουσίασαν αύξηση κατά +52 χιλ. € (+2,7%). Σε ότι αφορά τα έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενες υπηρεσίες, παρουσιάστηκε αύξηση κατά + 4.931 χιλ. € (+2,3%) στα έσοδα από κατανάλωση νερού που είναι και η κύρια κατηγορία των εσόδων ύδρευσης.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά +313% και διαμορφώθηκαν στις 11.316 χιλιάδες € από 2.743 χιλιάδες € το 2022. Από το σύνολο των χρηματοοικονομικών εξόδων 9.381 χιλιάδες € ήταν οι τόκοι επί της αναλογιστικής υποχρέωσης το 2023 έναντι 1.902 χιλιάδες € το 2022. Τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά έξοδα σχετίζονται κυρίως με τόκους εφάπαξ αποζημίωσης (714 χιλ. €), έξοδα διακανονισμού πελατών (669 χιλ. €), λοιπά έξοδα τραπεζών (415 χιλ. €), χρηματοοικονομικά έξοδα υποχρεώσεων μίσθωσης (69 χιλιάδες €) και προμήθειες εγγυητικών επιστολών (69 χιλ. €).

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα σημείωσαν αύξηση κατά +4.542 χιλιάδες € (+34%) και διαμορφώθηκαν στα 17,8 εκατ. € από 13,3 εκατ. € το 2022. Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αποτελούνται κυρίως από τις προσαυξήσεις-τόκους ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών και από τους τόκους/προσόδους επί των προϊόντων στα οποία είναι τοποθετημένα τα ταμιακά διαθέσιμα (λογαριασμός ταμιακής διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων και προθεσμιακές καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων). Οι τόκοι-έσοδα από πελάτες διαμορφώθηκαν στα 7,9 εκατ. € από 8,7εκατ. € το 2022 παρουσιάζοντας μείωση κατά -753 χιλιάδες € (-9%). Αντίθετα κινήθηκαν οι τόκοι καταθέσεων που διαμορφώθηκαν σε 8,9 εκατ. € από 4,4 εκατ. € το 2022 σημειώνοντας αύξηση κατά +4.511 χιλιάδες € (+103%).

Η αύξηση του EBITDA επηρέασε τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της Εταιρείας, τα οποία από μόλις 117 χιλ. € το 2022, έφθασαν τα 21,5 εκατ. € το 2023. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 6,1% από 0,0% το 2022.

Τα κέρδη (ζημιές) προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 28 εκατ. € από 10,6 εκατ. € το 2022 σημειώνοντας αύξηση κατά +163% ή +17,4 εκατ. €.

Ο φόρος εισοδήματος διαμορφώθηκε στα 7,7 εκατ. € από 5,6 εκατ. € το 2022, με αποτέλεσμα τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας να παρουσιάσουν αύξηση κατά 302% και να διαμορφωθούν σε 20,3 εκατ. € από 5 εκατ. € το 2022. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 5,8% από 1,5% το 2022.

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -3,21%

Απόδοση 3μηνου -1,72%

Απόδοση 6μηνου +4,95%

Απόδοση από 1/1 -5,91%

Απόδοση 52 εβδομάδων -14,48%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 7,14 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,34 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 847,25 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 7,96

P/BV 0,72

P/Ettm 30,16

EV/EBITDA* 4,73

EV/Sales* 0,82

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

ΕΥΔΑΠ-Ελεύθερες ταμειακές ροές: -24,45 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -102,15 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,75

ROE +2,39%

ROA +1,37%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 73,47%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 611,31 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο