Κέρδη 5,4 εκατ. το 2023 για τη Galaxy Cosmos Mezz, προχωρά σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Κέρδη 5,4 εκατ. το 2023 για τη Galaxy Cosmos Mezz, προχωρά σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Η εταιρία θα εισηγηθεί στη ΓΣ τη μείωση σε μετρητά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €7,8 εκατ. με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετοχής κατά ποσό €0,09 χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών.

H Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 46,3% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 44% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των χαρτοφυλακίων Cosmos, Galaxy II, Galaxy IV και Orion, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Alpha Services and Holdings SA στην Εταιρεία (“Ομολογίες”) στις 14 Ιουλίου 2022 με αξία €22.495.540.

Τα βασικά μεγέθη της Εταιρείας για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 παρουσιάζονται παρακάτω:

Galaxy Cosmos Mezz

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 31 Δεκεμβρίου 2023 εκτιμήθηκε στα €16,1 εκατ. (€20.7 εκατ. για το 2022) από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος αποτίμησης προεξόφλησης ταμειακών ροών ενσωματώνοντας το εκτιμώμενο κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 19,8% και την εκτίμηση ότι οι ταμειακές ροές θα κατανεμηθούν σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο λαμβάνοντας υπόψη τις ταμειακές ροές μόνο μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 και μόνο για τις ομολογίες Cosmos και το Galaxy IV οι οποίες έχουν πληρώσει πλήρως τις αναμενόμενες ταμειακές ροές.

Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Galaxy Cosmos Mezz Plc (περίπου 68% του ενεργητικού της). Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την είσπραξη κουπονιών από τις Ομολογίες. Η είσπραξη αυτή εξαρτάται από το ποσό των συνολικών εσόδων των εκδοτών, τα οποία θα επιστραφούν, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία, ως ομολογιούχος, σύμφωνα με το πρόγραμμα προτεραιότητας πληρωμών, βάσει του οποίου οι πληρωμές κουπονιών των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας ιεραρχούνται σε σύγκριση με τις αποπληρωμές κεφαλαίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει γεγονός επιτάχυνσης (όπως περιγράφεται στην Έκθεση Διαχείρισης).

Τα συμβατικά έγγραφα των τιτλοποιήσεων ορίζουν ότι μετά την παρέλευση 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του ειδικού σχεδίου «Ηρακλής», εάν κατά την ημερομηνία καταβολής των τόκων στα ομόλογα ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς Β), οι συνολικές καθαρές εισπράξεις από αρχή εξυπηρέτησης του χαρτοφυλακίου υπολείπονται κατά 15% ή περισσότερο από τις προϋπολογιζόμενες καθαρές εισπράξεις, όπως αυτές ορίζονται στο εκάστοτε επιχειρηματικό σχέδιο, αναβάλλεται η καταβολή του συνόλου (100%) των τόκων στους κατόχους των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς Β). Οι αναβαλλόμενοι τόκοι είναι πληρωτέοι στους κατόχους ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς Β) όταν το κεφάλαιο των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς A) έχει εξοφληθεί πλήρως (και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια για την πληρωμή του αναβαλλόμενου τόκου, διαφορετικά καθίστανται πληρωτέες την επόμενη καθορισμένη ημερομηνία πληρωμής τόκων των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (Σειράς Β)) ή όταν η σχέση μεταξύ πραγματοποιθεισών και προϋπολογισμένων καθαρών εισπράξεων έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Η πληρωμή τόκου στους κατόχους ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από την Galaxy II Funding DAC για το έτος 2023 έχει αναβληθεί και των τόκων των ομολογιών που εκδόθηκαν από την Orion Securitization DAC έχουν αναβληθεί για το 2ο, 3ο και 4ο τρίμηνο του 2023.

H Εταιρεία έχει λάβει κουπόνια €10 εκατ. (€6,7 εκατ. για το 2022) σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει.

Τον Ιανουάριο, η Εταιρεία έχει λάβει κουπόνια €2,1 εκατ. από τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας των χαρτοφυλακίων Galaxy IV Funding DAC και Cosmos Securitization DAC.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο