ΚΥΡΙΟ: Μία από τα ίδια….

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ

Η μετοχή της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΟ διαπραγματεύεται στα 1,40 ευρώ με πτώση 2,78%, συνεχίζοντας να εμφανίζει αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,49 ευρώ και η στήριξη στα 1,37 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 26,26 χιλ. τεμάχια.

Εμφανής παραμένει η αδυναμία της μετοχής να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς, καθώς και στην παραμονή της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,34 ευρώ).

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ

Τη χρήση 2023, σημειώθηκε μείωση του κύκλου εργασιών, ο οποίος προέρχεται αποκλειστικά από ναυλώσεις σκαφών αναψυχής, κατά €724.561 ή 17,89% συγκρινόμενος με εκείνο της χρήσης 2022. Η μεταβολή αυτή ερμηνεύεται από:

-την κατά 7,05% αύξηση των ναυλοσυμφώνων ανά σκάφος αναψυχής (από 13,88 ναυλοσύμφωνα ανά σκάφος αναψυχής σε 14,85 ναυλοσύμφωνα ανά σκάφος αναψυχής),

-την κατά 3,61% μείωση των ημερών ναύλωσης ανά ναυλοσύμφωνο (από

8,38 ημέρες ανά ναυλοσύμφωνο σε 8,08 ημέρες ανά ναυλοσύμφωνο),

-την κατά 21,88% μείωση των ναυλοθέντων σκαφών αναψυχής (από 96

ναυλοθέντα σκάφη αναψυχής σε 75),

-την κατά 2,57% αύξηση του καθαρού εσόδου ανά ημέρα ναύλωσης (από € 362,83 ανά ημέρα ναύλωσης σε € 372,17 ανά ημέρα ναύλωσης).

Οι ζημιές προ φόρων μειώθηκαν κατά € 1.244.652 ή 34,00%, συγκρινόμενες με εκείνες της χρήσης 2022.

Στη χρήση 2023, όπως και στη χρήση 2022, έγινε καταλογισμός φόρου εισοδήματος λόγω εμφάνισης φορολογητέων κερδών, παρά τη συνολική εμφάνιση ζημιών προερχόμενων από το αφορολόγητο αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Οι συγκεντρωτικές συνολικές ζημιές καθαρές από φόρο χρήσης 2023 μειώθηκαν κατά € 1.090.052 ή 29,01%, συγκρινόμενες με εκείνες της χρήσης 2022.

Σημειώνεται ότι, η Μητρική κατά τη χρήση 2023 και τη χρήση 2022 δεν είχε έσοδα και έξοδα από διακοπείσες δραστηριότητες ούτε λοιπά συνολικά εισοδήματα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της Μητρικής μειώθηκαν

μεταξύ 31/12/2022 και 31/12/2023 κατά € 193.495 ή 46,73%.

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης της Μητρικής ήταν την 31/12/2023 αρνητικό και ίσο με € 4.878.503, κυρίως εξ αιτίας της αύξησης του υπολοίπου του λογαριασμού «Προμηθευτές» που συντελέσθη εντός της χρήσης 2023.

Από το υπόλοιπο 31/12/2023 του λογαριασμού «Προμηθευτές» ποσού € 5.720.274, το 61,00% αποτελεί υποχρέωση της Μητρικής προς τις θυγατρικές της.

Συνακόλουθα, η τιμή του δείκτη γενικής ρευστότητας μειώθηκε, από 0,79

την 31/12/2022 σε 0,48 την 31/12/2023.

Σύνολο Καθαρής Θέσης ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας 7.912.245 ευρώ από 9.917.738 ευρώ

Αρνητικό Κεφάλαιο Κίνησης -324.805 ευρώ

Απόδοση μηνός 14,37%

Απόδοση 3μηνου +33,33%

Απόδοση 6μηνου +39,30%

Απόδοση από 1/1 +36,59%

Απόδοση 52 εβδομάδων +19,66%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,65 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,868 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,91 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,04

P/BV 1,34

P/Ettm αρνητικό

EV/Sales* 0,42

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣΕλεύθερες ταμειακές ροές: -494.745 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 1,02 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 5,20

ROE 25,35%

ROA 4,09%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 16,47%

Συντελεστής Μόχλευσης* 45,39%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 10,63 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο