ΛΟΥΛΗ: Με μονοψήφιο P/E και P/BV η μετοχή

ΛΟΥΛΗ

Η μετοχή της Loulis Food Ingredients ΛΟΥΛΗ διαπραγματεύεται στα 2,84 ευρώ με άνοδο 0,71%, ακυρώνοντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,80 ευρώ) με την επόμενη στα 2,95 ευρώ και η στήριξη στα 2,76 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 6,31 χιλ. τεμάχια.

Εντυπωσίασε η τελική γραμμή για την οικονομική χρήση του 2023, με την μετοχή να ακυρώνει την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, και με την προσοχή να εστιάζεται στην σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, καθώς και στην αύξηση του όγκου, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΛΟΥΛΗ

Οι Πωλήσεις για τη χρήση του 2023 στον Όμιλο ανήλθαν στα € 202,75 εκ. από € 197,91 εκ. το 2022, αυξημένες κατά 2,44%. Αντίστοιχα, στην Εταιρεία οι πωλήσεις ανήλθαν στα € 176,66 εκ. από € 173,30 εκ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,94%.

Ακολούθως, το Μικτό Κέρδος για το 2023 ανήλθε στον Όμιλο στα € 30,11 εκ. και στην Εταιρεία στα € 24,84 εκ., αυξημένο κατά 7,77% από € 27,94 εκ. το 2022 για τον Όμιλο και αυξημένο κατά 7,94% από € 23,01 εκ. το 2022 για την Εταιρεία. Ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 14,12% και 13,28% το 2022 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, αυξήθηκε σε 14,85% για τον Όμιλο και 14,06% για την Εταιρεία το 2023.

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το 2023 ανήλθαν στον Όμιλο στα € 14,14 εκ. και στην Εταιρεία στα € 12,11 εκ., αυξημένα κατά 16,38% από € 12,15 εκ. το 2022 για τον Όμιλο και αυξημένα κατά 20,38% από € 10,06 εκ. το 2022 για την Εταιρεία. Ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 6,14% και 5,80% το 2022 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, αυξήθηκαν σε 6,98% το 2023 για τον Όμιλο και 6,85% το 2023 για την Εταιρεία.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, τα Κέρδη προ Φόρων στον Όμιλο για το 2023 ανήλθαν σε € 8,31 εκ. έναντι € 2,44 εκ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν σε 4,10% το 2023 από 1,23% το 2022. Στην Εταιρεία αντίστοιχα, τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε € 8,10 εκ. για το 2023 έναντι € 1,28 εκ. το 2022, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση, ενώ και ως ποσοστό επί των πωλήσεων αυξήθηκαν από 0,74% το 2022 σε 4,58% το 2023.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα Καθαρά Κέρδη Χρήσης στον Όμιλο για το 2023 (κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας) ανήλθαν στα € 6,23 εκ. από € 1,84 εκ. το 2022 και ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 0,93% το 2022 σε 3,09% το 2023. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη χρήσης της Εταιρείας το 2023 ανήλθαν σε € 6,08 εκ. από € 0,56 εκ. το 2022, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώθηκαν από 0,32% το 2022 σε 3,44% το 2023.

Η υψηλή κερδοφορία του 2023 οφείλεται κυρίως στην πρόωρη λύση και ολική ρευστοποίηση των από τον Απρίλιο και Δεκέμβριο του 2021 Συμβάσεων Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS) συνολικής ονομαστικής αξίας € 50 εκ. από όπου προέκυψε α) έσοδο ποσού € 7,22 εκ. και β) έξοδο ποσού € 1,19 εκ. ως το αναπόσβεστο υπόλοιπο της προπληρωμής της υποχρέωσης που προέκυψε κατά την υπογραφή των ως άνω Συμβάσεων Ανταλλαγής Επιτοκίων (IRS).

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -0,70%

Απόδοση 3μηνου -0,35%

Απόδοση 6μηνου +5,19%

Απόδοση από 1/1 +2,16%

Απόδοση 52 εβδομάδων +10,51%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,70 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,38 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 102,7 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 6,0

P/BV 0,47

P/Ettm 7,76

EV/EBITDA* 7,39

EV/Sales* 0,52

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 3,95

ΛΟΥΛΗ-Ελεύθερες ταμειακές ροές: 8,14 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -13,11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,98

ROE +6,10%

ROA +3,08%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,86%

Συντελεστής Μόχλευσης* 35,25%

FCF Yield* 16,76%

Κεφαλαιοποίηση: 48,62 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο