ΑΒΑΞ: Πολύ κοντά στην δημιουργία «death cross» η μετοχή

Avax

Avax

Η μετοχή της AVAX ΑΒΑΞ έκλεισε στις 30/4 στα 1,484 ευρώ με πτώση 0,54%, συνεχίζοντας να εμφανίζει στις τελευταίες συνεδριάσεις αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,62 ευρώ και η στήριξη στα 1,42 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 190,0 χιλ. τεμάχια.

Δεν είχε διάρκεια η αντίδραση της μετοχής μετά την πρόσφατη πτώση που πραγματοποίησε, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στην δημιουργία «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1,53 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,54 ευρώ), κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για χαμηλότερα επίπεδα.

Avax

Σε επίπεδο Ομίλου, ο συνολικός κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2023 αυξήθηκε σε €453,5 εκατομμύρια έναντι €402,7 εκατομμυρίων το 2022. Ο σχετικά χαμηλός κύκλος εργασιών του 2023, παρά το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων, οφείλεται στις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην έναρξη ορισμένων νέων έργων που έχουν αναληφθεί και υπογραφεί ήδη από το 2022, οι οποίες όμως σταδιακά ξεπερνιούνται και τα νέα έργα ήδη περνούν σε φάση υλοποίησης με βελτιωμένα περιθώρια κερδοφορίας.

Το μεικτό κέρδος των ενοποιημένων αποτελεσμάτων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €36,8 εκατομμύρια το 2023 έναντι €20,9 εκατομμυρίων το 2022, με το σχετικό περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται σε 8,1% έναντι 5,2% του 2022. Η ενίσχυση της μεικτής κερδοφορίας το 2023 οφείλεται στην γενικότερη βελτίωσης της απόδοσης του κλάδου κατασκευών. Ενδεικτικά, το περιθώριο EBITDA των κατασκευών αυξήθηκε σε 6,2% το 2023 από 4,7% το 2022, τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί καθώς αλλάζει το μείγμα των εκτελούμενων έργων και επιταχύνεται ο ρυθμός υλοποίησής τους.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν με έκτακτες και μη οργανικές χρεώσεις λόγω διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων και άλλων προβλέψεων ύψους €5,1 εκατομμυρίων το 2023, ενώ στο προηγούμενο έτος η αντίστοιχη επιβάρυνση για διαγραφές είχε ανέλθει σε €6,5 εκατομμύρια, κατ’ εφαρμογή του σχετικού λογιστικού προτύπου.

Το καθαρό αποτέλεσμα μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του 2023 ήταν κερδοφόρο κατά €10,0 εκατομμύρια έναντι κέρδους €12,9 εκατομμυρίων το 2022, όταν είχε καταγραφεί το κεφαλαιακό κέρδος της πώλησης συμμετοχών.

Το αποτέλεσμα EBITDA, δηλαδή προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων, επενδυτικών αποτελεσμάτων, προβλέψεων και αποσβέσεων, από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου εμφάνισε κέρδος ύψους €60,8 εκατομμυρίων το 2023, αυξημένο έναντι των €58,2 εκατομμυρίων του προηγούμενου έτους.

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 23 398.324.278 ευρώ από 273.083.647 ευρώ.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου των υπογεγραμμένων κατασκευαστικών έργων του Ομίλου την 31.12.2023 ανήλθε σε €3.047 εκατομμύρια, έναντι €1.861 εκατομμυρίων στο τέλος του 2022. Από την έναρξη του 2024 και μέχρι την έκδοση της παρούσας Οικονομικής Έκθεσης, ο Όμιλος έχει υπογράψει μερικές νέες συμβάσεις χαμηλής αξίας,

ενώ την τρέχουσα περίοδο υπάρχουν επίσης συμβάσεις προς υπογραφή με αναλογία αξίας για τον Όμιλο €243 εκατομμυρίων. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανωτέρω συμβάσεις, και εξαιρώντας την εκτέλεση έργων εντός του 2024, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου ανέρχεται σε €3,3 δις περίπου την τρέχουσα περίοδο. Από το σύνολο αυτό, τα έργα εσωτερικού αντιπροσωπεύουν το 78% και τα έργα στο εξωτερικό το 22%, τα δε δημόσια έργα αντιστοιχούν σε ποσοστό 46% και τα ιδιωτικά έργα και οι ΣΔΙΤ αντιπροσωπεύουν το 54%. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η διεκδίκηση και συμβασιοποίηση νέων έργων, τα οποία θα εκτελεστούν στο μεγαλύτερο σκέλος τους μετά το 2024. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία των υπογεγραμμένων και των προς υπογραφή συμβάσεων, αναμένεται ότι το 2024 θα εκτελεστούν έργα αξίας περίπου €680 εκατομμυρίων, και τα υπόλοιπα θα εκτελεστούν από το 2025 και έπειτα.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 31.12.2023 ανήλθε σε €259,4 εκατομμύρια έναντι €307,0 εκατομμυρίων στο τέλος του 2022, με το μακροπρόθεσμο σκέλος του να αποτελεί το 76% του συνόλου το 2023 έναντι 75% το 2022. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε €256,3 εκατομμύρια στο τέλος του 2023 έναντι €302,0 εκατομμυρίων το 2022. Οι υποχρεώσεις του Ομίλου από συμβάσεις leasing ανέρχονταν σε €91,9 εκατομμύρια την 31.12.2023 έναντι €75,8 εκατομμυρίων το 2022.

Σύμφωνα με την ανάλυση της ευαισθησίας της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου ως προς τις ενδεχόμενες μεταβολές του επιτοκίου Euribor, η επίδραση του χρηματοοικονομικού κόστους επί των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου ανέρχεται σε ±€2,74 εκατομμύρια στο τέλος του 2023 για κάθε μεταβολή κατά ±100 μονάδες βάσης (δηλ ±1%) των επιτοκίων στα οποία είναι εκτεθειμένος ο Όμιλος, έναντι ±€2,51 εκατομμυρίων στο προηγούμενο έτος. Για την Εταιρεία, η αντίστοιχη επίδραση ανέρχεται σε ±€2,46 εκατομμύρια στο τέλος του 2023, έναντι ±€2,21 εκατομμυρίων στο τέλος του 2022.

Η Διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12.06.2024, τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,03/μετοχή για τη χρήση 2023, ενώ στη συγκριτική χρήση διανεμήθηκε μέρισμα μικτού ποσού €0,07/μετοχή. Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το εν λόγω μέρισμα θα διανεμηθεί από το ειδικό αποθεματικό του άρθρου 48 του ν. 4172/2013 που έχει σχηματισθεί σε προηγούμενες χρήσεις.

Απόδοση μηνός -6,55%

Απόδοση 3μηνου -10,06%

Απόδοση 6μηνου +10,75%

Απόδοση από 1/1 -20,22%

Απόδοση 52 εβδομάδων +66,18%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,922 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,865 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 158,61 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,07

P/BV 1,39

P/Ettm 20,90

EV/EBITDA* 8,14

EV/Sales* 1,09

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,52

AVAX-Ελεύθερες ταμειακές ροές: 48,06 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 8,77 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 6,58

ROE +6,32%

ROA +0,83%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,08%

Συντελεστής Μόχλευσης* 63,40%

FCF Yield* 21,84%

Κεφαλαιοποίηση: 220,1 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο