SPACE HELLAS: Συνεχίζει να υστερεί έναντι των υπολοίπων του κλάδου

Space Hellas

Η μετοχή της SPACE HELLAS ΣΠΕΙΣ διαπραγματεύεται στα 7,70 ευρώ με πτώση 1,28%, εμφανίζοντας αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,09 ευρώ και η στήριξη στα 7,26 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 3,47 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή παραμένει υποτιμημένη έναντι των υπολοίπων του κλάδου, καθώς διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα P/E και P/BV, έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις τόσο πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (7,54 ευρώ), όσο και από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (7,66 ευρώ), διατηρώντας αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Space Hellas

Η μετοχή στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου πραγματοποίησε «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που αυξάνει μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για ακόμη υψηλότερες τιμές.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στο ποσό των 148.078 χιλ. € έναντι του ποσού 120.663 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης. H αύξηση, ποσοστού 22,72%, αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αύξηση του μεριδίου αγοράς του Ομίλου, η οποία προέρχεται από όλες τις εταιρείες που συνεισφέρουν στον κύκλο εργασιών. Έργα ψηφιακού μετασχηματισμού συνεχίζουν να υλοποιούνται με ταχείς ρυθμούς τόσο στον Δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 30.873 χιλ. € έναντι του ποσού των 21.683 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 42,38%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στο ποσό των 17.480 χιλ. € έναντι του ποσού των 10.512 χιλ. € της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 66,29%. Η υλοποίηση έργων προστιθέμενης αξίας αποτελεί παράλληλο στόχο με την αύξηση του μεριδίου αγοράς και κατά συνέπεια επεξηγεί την ανωτέρω αύξηση.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 7.413 χιλ. € έναντι ποσού 5.442 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου σημειώνοντας αύξηση 36,22%. Η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων επηρέασε το συγκεκριμένο μέγεθος.

Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 4.804 χιλ. € έναντι του ποσού 5.020 χιλ. € της προηγούμενης περιόδου, σημειώνοντας μείωση 4,30%, συνεπεία των αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων.

Απόδοση μηνός 3,02%

Απόδοση 3μηνου –

Απόδοση 6μηνου +20,69%

Απόδοση από 1/1 +3,77%

Απόδοση 52 εβδομάδων +21,84%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 10,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,80 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 28,17 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 4,36

P/BV 1,76

P/Ettm 10,39

EV/EBITDA* 5,77

EV/Sales* 0,68

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,93

SPACE HELLAS-Ελεύθερες ταμειακές ροές: -7,23 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -6,66 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 5,22

ROE +16,99%

ROA +2,73%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 18,76%

Συντελεστής Μόχλευσης* 64,49%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 49,71 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο